Volby 2022

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2022

 

Aktualita:

Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve správním obvodu Pověřeného obecního úřadu Nový Jičín.

xlsx Telefonní seznam do volebních místností Pověřeného obecního úřadu Nový Jičín (xlsx, 23 KB)

Oznámení o vyhrazení plochy pro výlep volebních plakátů

pdf Vyhrazení plakátovací plochy pro vylepení volebních plakátů (pdf, 455 KB)

Oznámení o době a místě konání voleb (volební vyhláška)

pdf Oznámení o době a místě konání voleb (pdf, 2 MB)

VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU:

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Nový Jičín, Masarykovo ná. 1/1) je zapsán ve stálém seznamu voličů  v okrsku č. 10 – sídlo volebního okrsku je umístěno v sále Krajské hygienické stanice , Štefánikova 9, Nový Jičín. Hlasovací lístky  je možné si vyzvednout na informacích MěÚ Nový Jičín, Divadelní 1.


Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. dubna 2022 byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí
a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.

Termín voleb je stanoven na pátek 23. září 2022 (14-22h) a v sobotu 24. září 2022 (08-14h).

Koordinátor voleb a osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb:

Ing. Renáta Kelnarová, tel. 556 768 210, e-mail:renata.kelnarova@novyjicin.cz

Kontaktní osoby Městského úřadu Nový Jičín na úseku voleb:

Ing. Renáta Kelnarová, tel.  556 768 210, e-mail: renata.kelnarova@novyjicin.cz

Kateřina Polochová, DiS., tel 556 768 209, e-mail: katerina.polochova@novyjicin.cz

Marta Riedlová, tel. 556 768 209, e-mail: marta.riedlova@novyjicin.cz


Informace pro okrskové volební komise

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda* – 2 200 Kč + 400 Kč (za souběh voleb – Senát) + 1 000 Kč v případě konání II. kola voleb do Senátu
Místopředseda, Zapisovatel* – 2 100 Kč + 400 Kč (za souběh voleb – Senát) + 1 000 Kč v případě konání II. kola voleb do Senátu
Člen – 1 800 Kč + 400 Kč (za souběh voleb – Senát) + 700 Kč v případě konání II. kola voleb do Senátu

* Zvýšená odměna pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele náleží pouze v případě účasti na všech povinných jednáních.

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,- Kč/hod., nejvýše však 340,- Kč/den.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil včetně povinného 1. zasedání (bez ohledu na omluvu), obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

Informace k volbám naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz   nebo na stránkách Poradny pro obce : www.poradnaproobce.cz

Další informace najdete v jednotlivých sekcích.

Volby do zastupitelstev obcí

Volby do Senátu Parlamentu České republiky