Volby 2021

Rozhodnutím Prezidenta republiky ze dne  28. prosince 2020 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby se budou konat v pátek 08. a v sobotu 09. října 2021. Hlasování bude probíhat v obvyklém čase v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.


Informace z úřadu

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 08. a 09. října 2021 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem o volbách do Parlamentu České republiky na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

O vydání voličského průkazu lze žádat obecní/městský úřad podle místa trvalého pobytu voliče podáním doručeným nejpozději 7 dnů před dnem voleb, tj. do 1. října 2021 (pátek) a to:

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 6. října 2021 (středa) do 16.00 hodin v budově Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, odbor správních agend, I. NP, v úředních dnech městského úřadu.

Předání voličského průkazu je možné nejdříve od 23. září 2021

Městský úřad Nový  Jičín předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, nejdříve však 15 dní přede dnem voleb dle §6a odst.2 zákona č. 247/1995 Sb.

doc Žádost o vydání voličského průkazu (doc, 76 KB) doc Plná moc k převzetí voličského průkazu (doc, 82 KB)

Informace o členství v okrskových volebních komisích (dále jen OVK) pro volby do Poslanecké sněmovny PČR  (8. – 9. 10. 2021)

Členem OVK může být pouze státní občan České republiky,

  • který v den složení slibu (na ustavujícím zasedání OVK 17. 9. 2021) dosáhl nejméně 18 let,
  • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva),
  • který není kandidátem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Každá politická strana, politické hnutí či koalice, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny v Moravskoslezském kraji, může delegovat (doručit seznam starostovi) nejpozději však 30 dnů přede dnem voleb (tj. do 8. 9. 2021) 1 člena a 1 náhradníka do každé okrskové volební komise (delegovaný člen).

Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popř. náhradníka a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice (resp. osoby pověřené zmocněncem). Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování, nebo adresu elektronické pošty člena, popř. náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být členové a náhradníci zařazeni, pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.

Není-li tímto způsobem dosaženo nejnižšího starostou stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje starosta další členy komise na neobsazená místa.

Odměna za členství v OVK činí 1 800 Kč, odměna předsedy 2 200 Kč a odměna místopředsedy 2 100 Kč.

Všichni členové volebních komisí budou pozváni na ustavující zasedání okrskových volebních komisí, které se uskuteční v pátek 17. 9. 2021 v sále Krajské hygienické stanice, Štefánikova 9, Nový Jičín od 08:00 hodin.

Na tomto zasedání je losem určen předseda a místopředseda komise a zároveň probíhá od 09:00 hod. školení (mj. o podmínkách hlasování, způsobu zpracování volebních výsledků apod.).

Předseda i místopředseda komise jsou ze zákona povinni zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, rovněž tak zapisovatel, který je jmenován starostou. Účast dalších členů na školení je dobrovolná, ale velmi užitečná pro zdárný průběh hlasování a zpracování výsledků.

Členové volebních komisí se první den voleb (v pátek 8. 10. 2021) scházejí ve volebním objektu s dostatečným předstihem před začátkem hlasování, aby volební místnosti řádně v souladu se zákonem připravili na hlasování.  Následně je člen komise povinen podílet se na činnostech volební komise po oba dva dny voleb, tj. v pátek 8. 10. 2021 od 14,00 do 22,00 hod. a sobotu 9. 10. 2021 od 8,00 do 14,00 hod. a následného sčítání výsledků. V případě, že by byl člen OVK déle než 2 hodiny nepřítomen a nevykonával by funkci, jeho členství by zaniklo.