Volby 2020

Prezident republiky rozhodnutím ze dne 9. dubna 2020 vyhlásil volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů a stanovil tak dny jejich konání  na 2. a 3. října 2020.

V Novém Jičíně se konají volby pouze do zastupitelstev krajů (v našem případě voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje).


Informace Městského úřadu  k volbám do zastupitelstev krajů

Čtyři stálé volební okrsky mění  volební místnosti

U čtyř volebních okrsků 4, 11, 12, 16, dochází ke změně sídla volebních místností. Tyto změny budou avizovány v každém volebním okrsku v Oznámení o době a místě konání voleb (tzv.  volební vyhlášce),   voliči těchto volebních okrsků obdrží tuto volební vyhlášku společně s hlasovacími lístky.

Volební okrsek č. 4 byl umístěn v budově Gymnázia, Palackého 50 [dříve coworkingové centrum, nyní COWO NOVO – PROSTOR PRO (SPOLU)PRÁCI] a nově bude volební místnost v ZŠ Jubilejní 3.

Volební okrsek č. 11 měl původně volební místnost v budově Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, Inspektorát Nový Jičín, Jugoslávská 30 a  nyní budou občané volit v ZŠ Komenská 68.

Volební okrsek č. 12 nebude mít volební místnost v Domově pro seniory, Hřbitovní 41, ale také na ZŠ Komenského 68.

Volební okrsek č. 16 bude mít volební místnost na ZŠ Komenského 66. Původně byla volební místnost v Domově pro seniory, Máchova 19.


Oznámení o době a místě konání voleb (volební vyhláška)

pdf Oznámení o době a místě konání voleb (pdf, 83 KB)

Kontaktní osoby Městského úřadu Nový Jičín pro volby:

Ing. Renáta Kelnarová, vedoucí odboru správních agend, e-mail: renata.kelnarova@novyjicin.cz, tel. 556 768 210, 735 704 060

Kateřina Polochová, DiS., referent odboru správních agend, e-mail: katerina.polochova@novyjicin.cz, tel. 556 768 209,

Marta Riedlová, referent odboru správních agend, e-mail: marta.riedlova@novyjicin.cz, tel. 556 768 209,


Informace pro voliče, kteří mají úřední adresu Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

Voliči, kteří mají trvalý pobyt na úřední adrese Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1 si mohou vyzvednout hlasovací lístky na informacích v budově Radnice, na informacích v budově Divadelní 1 nebo na ohlašovně Městského úřadu, Divadelní 1. Hlasovací lístky je také možné obdržet přímo ve volební místnosti. Volební místnost pro tyto voliče je umístěna v sále Krajské hygienické stanice, Štefánikova 9, Nový Jičín.


Požadavky voličů na přenosnou hlasovací schránku mimo volební místnost ze závažných, zejména zdravotních důvodů, přijímá Městský úřad Nový Jičín na tel. 556 768 209 nebo na emailu: marta.riedlova@novyjicin.cz, katerina.polochova@novyjicin.cz a renata.kelnarova@novyjicin.cz (netýká se voličů omezených na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19)


Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Vláda České republiky dne 17. srpna 2020 schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020. Dne 19. srpna 2020 návrh zákona schválila Poslanecká sněmovna (sněmovní tisk 971) a postoupila ho Senátu (senátní tisk 303). Senát návrh schválil ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou dne 20. srpna 2020. Prezident republiky zákon podepsal dne 21. srpna 2020 a dne 24. srpna 2020 byl zákon publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 350/2020. Téhož dne také nabyl účinnosti.

Zákon je určen pro osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

  • Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) – tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.
  • Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno – pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.
  • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.


Žádost o vydání voličského průkazu do zastupitelstev krajů

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu voličů v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny. V Novém Jičíně  je to Moravskoslezský kraj.

V případě, že po vydání voličského průkazu bude voliči nařízena izolace či karanténa, je tento volič povinen při uplatnění volebního práva u volebního stanoviště nebo prostřednictvím zvláštní přenosné schránky nahlásit, že je držitelem voličského průkazu a voličský průkaz odevzdat komisi pro hlasování.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to:

  • osobně, na ohlašovně Městského úřadu v Novém Jičíně. Žádosti vyřizuje Kateřina Polochová, DiS. a Marta Riedlová na odboru správních agend, úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů,  tel. 556 768 209,  MěÚ Divadelní 1, kancelář číslo 211, kde bude po prokázání totožnosti žadatele sepsán úřední záznam o vydání voličského průkazu; o vydání voličského průkazu lze požádat do 30. září 2020 do 16:00 hodin,
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději 25. září 2020,
  • v elektronické podobě zaslané na Městský úřad Nový Jičín prostřednictvím datové schránky, nejpozději  do 25. září 2020.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny (tj. v našem případě voleb do Moravskoslezského kraje) a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Dostaví-li se  volič do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů a byl  mu vydán voličský průkaz, okrsková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. 


Členem OVK může být občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK ‑ 11. září 2020), u něhož nenastala překážka volebního práva a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je okrsková volební komise zřízena.

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK (před zdaněním) po přijetí nového zákona č. 350/2020 Sb. o zvláštních způsobech hlasování

Předseda ‑ 2 700 Kč

Zapisovatel ‑ 2 600 Kč

Místopředseda ‑ 2 600 Kč

Člen ‑ 2 300 Kč

Sociální ani zdravotní pojištění se ze zvláštní odměny neodvádí

V případě, že se předseda, místopředseda zapisovatel nebo člen okrskové volební komise všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí podle evidence o jejich účasti na jednáních okrskové volební komise. (§ 17 odst. 4 vyhl. č. 152/2000 Sb.)