Územní studie Na panském

Textová část
pdf Textová část (pdf, 2 MB)
Grafická část
pdf Výkres širších vztahů (pdf, 560 KB)
pdf Výkres majetkoprávních vztahů (pdf, 214 KB)
pdf Návrh členění plochy na pozemky (pdf, 223 KB)
pdf Návrh dopravního řešení (pdf, 280 KB)
pdf Návrh zásobování vodou a likvidace odpadních vod (pdf, 172 KB)
pdf Návrh zásobování plynem a elektrickou energií (pdf, 245 KB)
Dokladová část
pdf Vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí technické infrastruktury (pdf, 7 MB)