Územní plánování

Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace

Obec Bartošovice Územní plán Bartošovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území Zastupitelstvo obce Bartošovice vydalo na svém 20. zasedání konaném dne 20.12.2017 usnesením č. 1499/2017/Kr Územní plán Bartošovice formou opatření obecné povahy - odkaz zde. Obec Bernartice nad Odrou Návrh Změny č. 1 Územního plánu Bernartice nad OdrouNa základě podaného návrhu na zrušení...

Více informací...

Územně analytické podklady ORP Nový Jičín

První územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu (www.strukturalni-fondy.cz/iop) v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností. Z celkových 587...

Více informací...

Platné územně plánovací dokumentace a podklady obcí správního území ORP Nový Jičín

Více informací...