Územní plánování

Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace

  Město Nový Jičín Návrh Regulačního plánu městské památkové rezervace Nový Jičín Zadání Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nový Jičín (pdf, 1 MB) bylo schváleno zastupitelstvem města Nový Jičín dne 9. 6. 2016 usnesením č. 269/10Z/2016. V současné době projektant zpracovává návrh regulačního plánu. Obec Bartošovice Návrh Územního plánu Bartošovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný...

Více informací...

Územně analytické podklady ORP Nový Jičín

První územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu (www.strukturalni-fondy.cz/iop) v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností. Z celkových 587...

Více informací...

Územně plánovací dokumentace a podklady obcí správního území ORP Nový Jičín

Více informací...