Územní plánování

Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace

Město Nový Jičín Návrh Regulačního plánu městské památkové rezervace Nový Jičín Projekt Regulační plán městské památkové rezervace Nový Jičín je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: cz.06.3.72/0.0/0.0/15_008/0003229 Cílem projektu je umožnit rozvoj lokality v souladu se současnými požadavky s důrazem na ochranu charakteru historické zástavby centra města s jeho kulturně historickými hodnotami a specifiky. V...

Více informací...

Územně analytické podklady ORP Nový Jičín

První územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu (www.strukturalni-fondy.cz/iop) v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností. Z celkových 587...

Více informací...

Platné územně plánovací dokumentace a podklady obcí správního území ORP Nový Jičín

Více informací...