Územní plán Sedlnice

I. Územní plán Sedlnice
pdf 1.A Textová část (pdf, 799 KB)

1.B Grafická část obsahující tyto výkresy:
pdf I.B.a) Výkres základního členění území (pdf, 2 MB)

I.B.b) Hlavní výkres
pdf I.B.b.1) Hlavní výkres – Urbanistická koncepce (pdf, 4 MB)
pdf I.B.b.2) Koncepce dopravy a technické infrastruktury (pdf, 3 MB)

pdf I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 2 MB)

II. Odůvodnění územního plánu Sedlnice
pdf II.A Textová část odůvodnění (pdf, 2 MB)

II.B Grafická část obsahující tyto výkresy:
pdf II.B.a) Koordinační výkres (pdf, 6 MB)
pdf II.B.b) Výkres širších vztahů (pdf, 8 MB)
pdf II.B.b) Legenda výkresu širších vztahů (pdf, 470 KB)
pdf II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 2 MB)

II.B.d) Doplňující výkresy
pdf II.B.d.1) Výkres dopravy (pdf, 4 MB)
pdf II.B.d.2) Výkres vodního hospodářství (pdf, 3 MB)
pdf II.B.d.3) Výkres energetiky a spojů (pdf, 3 MB)

III. Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
pdf Text vyhodnocení (pdf, 506 KB)
pdf Posouzení dle zák. č. 100/2001 Sb. – SEA (pdf, 6 MB)