Územní plán Kunín

TEXTOVÁ ČÁST
pdf Textová část včetně odůvodnění (pdf, 2 MB)
GRAFICKÁ ČÁST
Územní plán:
pdf Základní členění území (pdf, 904 KB)
pdf Hlavní výkres (pdf, 2 MB)
pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 763 KB)
Odůvodnění územního plánu:
pdf Širší vztahy (pdf, 12 MB)
pdf Koordinační výkres (pdf, 4 MB)
pdf Doprava, zásobování elektřinou, sítě elektronických komunikací (pdf, 2 MB)
pdf Zásobování vodou, odkanalizování území, zásobování plynem (pdf, 2 MB)
pdf Zábor ZPF a PUPFL (pdf, 2 MB)
DÁLE BYLO ZPRACOVÁNO
pdf VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (pdf, 1 MB)
pdf Dodatek č. 1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (pdf, 193 KB)
pdf VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚP NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (pdf, 307 KB)