Územní plán Jeseník nad Odrou

pdf Územní plán Jeseník nad Odrou – opatření obecné povahy (pdf, 67 KB) , jehož nedílnou součástí jsou tyto přílohy:

I. Územní plán Jeseník nad Odrou
pdf Textová část (pdf, 352 KB)

Grafická část
pdf I.2.a – Výkres základního členění území (pdf, 1 MB)
pdf I.2.b – Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf, 3 MB)
pdf I.2.c – Hlavní výkres – koncepce dopravní infrastruktury (pdf, 2 MB)
pdf I.2.d – Hlavní výkres – koncepce vodního hospodářství (pdf, 1 MB)
pdf I.2.e – Hlavní výkres – koncepce energetiky a spojů (pdf, 937 KB)
pdf I.2.f – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 1 MB)

II. Odůvodnění územního plánu Jeseník nad Odrou
pdf Textová část včetně odůvodnění zpracované pořizovatelem (pdf, 890 KB)

Grafická část
pdf II.2.a – Koordinační výkres (pdf, 7 MB)
pdf II.2.b – Výkres širších vztahů (pdf, 2 MB)
pdf II.2.c – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 1 MB)

III. Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území
pdf Textová část (pdf, 361 KB)
pdf Příloha A. – Vyhodnocení vlivu územního plánu Jeseník nad Odrou na životní prostředí (pdf, 1 MB)
pdf Příloha B. – Vyhodnocení vlivu územního plánu Jeseník nad Odrou na lokality soustavy Natura 2000 (pdf, 2 MB)