Územní plán Sedlnice – úplné znění ÚP Sedlnice po změně č. 1 (právní stav)

I. ÚZEMNÍ PLÁN
pdf Textová část (pdf, 1 MB)
Grafická část
pdf Výkres základního členění území (pdf, 4 MB)
pdf Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf, 5 MB)
pdf Hlavní výkres – koncepce dopravy a technické infrastruktury (pdf, 4 MB)
pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 3 MB)
II. ODŮVODNĚNÍ
Grafická část
pdf Koordinační výkres (pdf, 7 MB)