Územní plán Jeseník nad Odrou – úplné znění po změně č. 1 (právní stav)

I. ÚZEMNÍ PLÁN
pdf Textová část (pdf, 259 KB)

Grafická část
pdf I.2.a Výkres základního členění území (pdf, 1 MB)
pdf I.2.b Hlavní výkres-urbanistická koncepce (pdf, 2 MB)
pdf I.2.c Koncepce dopravní infrastruktury (pdf, 2 MB)
pdf I.2.d Koncepce vodního hospodářství (pdf, 1 MB)
pdf I.2.e Koncepce energetiky a spojů (pdf, 903 KB)
pdf I.2.f Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 989 KB)

II. ODŮVODNĚNÍ
Grafická část
pdf II.2.a Koordinační výkres (pdf, 5 MB)