Město nabízí úlevy podnikatelům i občanům, aby zmírnilo dopad epidemie

Novojičínská radnice připravila pro občany, podnikatele, spolky a organizace úlevy z plateb za pronájmy nebo služby, aby zmírnila dopad koronavirové epidemie. Opatření se týkají všech, kteří jsou nájemci bytů nebo nebytových prostor v majetku města, užívají veřejné prostranství nebo vyhrazené parkovací místo. Také se nebude sankcionovat pozdní platba za psa či odpady. Bude se vracet školné v mateřských školách i poměrná část uhrazeného poplatku za kroužky v SVČ Fokus. Bazén prodlouží platnost permanentek a Beskydské divadlo sezónu. Podrobnosti na webových stránkách Nového Jičína v sekci nepřehlédněte.

„Řada věcí, jako zákaz jednostranného ukončení nájmu ze strany pronajímatele, prodloužení splatnosti nájemného nebo prodloužení termínu pro vyúčtování nákladů, je daná zákonem. Město Nový Jičín ještě nad rámec uvedeného připravilo, a rada města již schválila, snížení nájemného podnikatelům o 75 % za období od 1. dubna 2020 do konce měsíce následujícího po ukončení zákazu prodeje zboží a služeb ze strany vlády nebo Ministerstva zdravotnictví. Půjde-li například o provozovnu, která otevře v květnu, bude podnikatel platit snížené nájemné v období duben až červen,“ uvedl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Případné žádosti nájemců bytů o úlevy na rámec zákonného vymezení, například snížení nájemného, rozložení plateb nájemného na delší období a splátkový kalendář, budou orgány města projednávány individuálně. „Nájemce by však měl své tvrzení, že opatření proti epidemii mu znemožňuje nebo podstatně ztěžuje řádnou úhradu sjednaného nájemného, doložit příslušnými dokumenty,“ doplnil Dobrozemský.

Na základě individuálních žádostí bude město řešit i případné úlevy na pachtovném za pronájem pozemků nebo na platbách za svoz odpadů podnikatelským subjektům. Provozovatelé restaurací s předzahrádkami nebudou muset v letošní sezóně platit poplatek za zábor veřejného prostranství. „Prominutí tohoto poplatku se bude týkat období od května do konce letošního roku,“ upřesnil místostarosta Dobrozemský.

Radnice však připravila i přímou finanční podporu pro podnikatele se sídlem na území města. Týkat se bude provozoven, které byly v důsledku přijatých krizových opatření uzavřeny, anebo došlo k poklesu tržeb. Tito podnikatelé (OSVČ i obchodní korporace) mohou v období od 30. dubna do 15. května podat žádost o poskytnutí finančního daru do výše 20 tisíc korun. O poskytnutí darů rozhodne rada města. Předpokladem je, že finanční prostředky budou vyplaceny v průběhu června.

„Máme zájem na zachování provozoven v našem městě, na zajištění struktury služeb pro občany i návštěvníky, na udržení pracovní míst, ale i na zachování a rozvoji podnikatelského prostředí. Proto podporujeme podnikatele působící v Novém Jičíně,“ zdůraznil místostarosta.

28.04.2020