Stížnosti a petice

Místa pro podání stížnosti:

  • Místem pro podání písemné stížnosti je podatelna MěÚ. Písemnou stížnost je také možno podat v Kanceláři úřadu – centrální evidence stížností (dále také KÚ – CES ) a dále na podacích místech jednotlivých odborů (případně vedoucím odborů), pokud je stížnost v jejich kompetenci.
  • Ústní stížnosti přijímají ve věci kompetentní zaměstnanci. Ústní stížnost, u níž nelze ihned stanovit kompetenci, přijímá KÚ – centrální evidence stížností.
  • Všichni zaměstnanci města Nový Jičín a vedoucí zaměstnanci organizačních složek jsou  povinni přijmout jakoukoliv ústní stížnost tehdy, když není možno postupovat podle výše uvedeného principu.
  • Dojde-li podání přímo na odbor MěÚ, starostovi, místostarostům nebo tajemnici, jsou tito povinni předat  k zaevidování do centrální evidence stížností v kanceláři úřadu.

Místo pro příjem petice:

  • Petice se přijímají výhradně na podatelně nebo v Kanceláři úřadu – centrální evidence stížností .