Kontakt

podle zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Město Nový Jičín stanoví v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytnutí  informací (dále jako „sazebník“):

 

Čl. 1

Náklady na pořízení kopií

 • Za pořízení jedné kopie formátu A4:
  1. jednostranná černobílá………………………………1,50 Kč
  2. oboustranná černobílá ………………………..…..…2,50 Kč
  3. jednostranná barevná ………………………………..4,50 Kč
  4. oboustranná barevná ………………………………. 8,00 Kč
 • Za pořízení jedné kopie formátu A3:
  1. jednostranná černobílá…………………….….…….. 3,00 Kč
  2. oboustranná černobílá …………………….………….5,00 Kč
  3. jednostranná barevná ………………………….…… 9,00 Kč
  4. oboustranná barevná …………………………..…. 16,00 Kč
 • Za tisk na tiskárně
  1. jednostranná černobílá formát A4…………..…..……2,00 Kč
  2. jednostranná barevná formát A4 ……………….……5,00 Kč
  3. jednostranná černobílá formát A3.…………….….….3,50 Kč
  4. jednostranná barevná formát A3 ……………………9,50 Kč
 • Za pořízení elektronické kopie písemného dokumentu (skenování):
  1. jednostranná černobílá i barevná formát A4, A3 …….1,00 Kč
 • Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
 • V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městem Nový Jičín se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Čl. 2

Náklady na opatření technických nosičů dat

 1. 1 ks disketa ……………………….…. podle skutečné pořizovací ceny
 2. 1 ks CD ……………….……………… podle skutečné pořizovací ceny
 3. 1 ks DVD ……………….…………….  podle skutečné pořizovací ceny
 4. Jiný technický nosič dat ……………… podle skutečné pořizovací ceny
 5. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Čl. 3

Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle aktuálního ceníku České pošty s.p. Náklady na balné nebudou účtovány při zaslání informací obálkou do velikosti A4. V případě zaslání informace speciální obálkou nebo balíkem, bude účtováno paušální balné ve výši 20,- Kč za jednu poštovní zásilku.
 2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebo odeslání elektronickou poštou, nebude úhrada nákladů na odeslání informací po žadateli uplatňována.

 

Čl. 4

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací je stanovená sazba úhrady ve výši 188,- Kč za hodinu práce. O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací se jedná tehdy, jestliže shromáždění informací představuje časově náročnou činnost, která se vymyká běžnému poskytování informací, tedy jestliže vyhledávání informací již v daném případě nelze považovat za běžnou součást obvyklé agendy.
 2. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací, kdy pro vyhledávání nebude využita celá hodina, bude z hodinové sazby účtována adekvátní část.
 3. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

Čl. 5

Ostatní ustanovení

 1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
 2. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,- Kč, nebude úhrada za poskytnutí informace požadována (toto ustanovení neplatí pro úhradu nákladu za technické nosiče dat).
 3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně MěÚ Nový Jičín  v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet města.

Tento sazebník úhrad byl schválen usnesením Rady města Nový Jičín  č. 656/R25/2020  dne 18.03.23020 a  je účinný ode dne jeho schválení.


Odkaz na celé znění zákona č. 123/1998 Sb. – https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-123
Odkaz na celé znění prováděcí vyhlášky č. 103/2010 Sb. – https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-103