Rozvojové programy a projekty

 

Poslední aktualizace: 13.7.2020 10:55.

Název projektuVazba na SPRMRealizace projektuLogoProjektový manažerCelkové výdaje projektuPopis projektu
Rekonstrukce zimního stadionu v Novém JičíněCíl 2.4 – Podporovat zlepšování stavu infrastruktury sportu a volného času a realizaci sportovních a volnočasových aktivit na území města Nový Jičín s cílem zvyšovat účast jeho obyvatel na těchto aktivitách, aktivita Aktivita 2.4.3 - Realizace projektu II. fáze modernizace zimního stadionu2020Ing. Václav Nezval50,6 mil. Kč vč. DPHCílem projektu je rekonstrukce zimního stadionu. Akce se skládá ze dvou částí - rekonstrukce střechy zimního stadionu a modernizace plynové kotelny zimního stadionu. V rámci projektu bude instalována nová střecha, vč. úprav nosné konstrukce, dále bude pořízena odvlhčovací jednotka, která zamezí kondenzaci páry na konstrukci střechy a vytvoření mlhy nad ledovou plochou, bude instalováno nové osvětlení, audio-vizuální technika, akustické panely a požárně bezpečnostní řešení stavby. V rámci modernizace kotelny bude vyměněn jeden ze tří plynových kotlů. Realizovaná opatření pomohou ke zvýšení komfortu a bezpečnosti sportujících i diváků.
Projekt byl podpořen Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024, výzvy V6 – Sport a investice pro ÚSC. Předpokládaná výše dotace je ve výši 50% uznatelných výdajů, tj. 25,3 mil. Kč.
Sanace čestných hrobů na městském hřbitově v Novém Jičíně, I. etapa-2020Ing. Václav Nezval882 337,50 Kč vč. DPHCílem projektu je zrestaurování pěti vybraných tzv. čestných hrobů, o jejichž údržbu má město povinnost se starat dle Zásad č. 17/2018 Udělování označení čestný hrob a Řádu veřejného pohřebiště města Nového Jičína a zajištění potřebné publicity. Sanace byla provedena odbornou restaurátorskou společností Tomáš Skalík Atelier s.r.o. Projekt má několik aspektů, mezi které patří aspekt kulturní, edukační aspekt, aspekt mezinárodní spolupráce (na financování, publicitě a získání dotace se podílel také krajanský spolek z partnerského města Ludwigsburg), dále se v projektu promítl aspekt spolupráce veřejného sektoru se spolky, projekt přispěje k zachování piety a historického odkazu osobností, které měly nejen pro město Nový Jičín významný společenský přínos. Projekt byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti, nadačním fondem částkou 300 000,- Kč.
Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice – úsek vojenská vlečkaPrioritní oblast č. 3: udržitelně se rozvíjející město, Aktivita 3.3.1. Výstavba drážní cyklostezky v trase zrušené železniční trasy Nový Jičín – Hostašovice2020–2021Ing. Lenka Ondřejová580 800 KčCílem projektu je pořízení dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby. Předmětem dané dokumentace je úsek bývalé vojenské vlečky v délce 598 m v místní části Bludovice, kde v roce 2009 byl z důvodu bleskových povodní přerušen provoz a trať byla následně zrušena rozhodnutím Ministerstva dopravy ČR. Řešený úsek by navazoval na stávající cyklostezku Koleje, která vede z Nového Jičína do Hostašovic a pokračoval by dál přes bývalý železniční most, který vede přes silnici I/57 s napojením na atraktivní výletní lokality. projekt je realizován za podpory MSK v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019 + (dotační titul RRC/1/1/2019 Dokumentace cyklistické infrastruktury)
Energetické úspory kotelna DPS U Jičínky Nový JičíPrioritní oblast č. 3 – Udržitelně se rozvíjející město-Aktivita 3.4.2 - Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení městarealizace 06-07/2020logo_ropMgr. Pavel Hurta3,4 mil. KčCílem projektu je modernizace kotelny domu s pečovatelskou službou. Stavební práce budou zahrnovat především instalaci tří nových stacionárních plynových kondenzačních kotlů, čímž dojde ke snížení energetické spotřeby přilehlého domu s pečovatelskou službou. Realizací projektu docílíme snížení finančních nákladů za odběr tepelné energie, snížení emisí a zhodnocení objektu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Nákup vozidel na alternativní pohony Prioritní oblast č. 5 Životní prostředí ve městech a obcích2019-2020Mgr. Pavel HurtaMaximální výše dotace činí 370 tis. KčMěsto Nový Jičín se zapojilo do výzvy na předkládání žádostí o poskytnutí podpory alternativních způsobů dopravy, kterou prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. Cílem výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem. Předmětem podpory je nákup či pronájem nových vozidel na alternativní pohony (CNG, plug-in hybrid, hybrid, elektromobil). Město Nový Jičín má záměr pořídit osobní automobily s alternativním pohonem. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u Nového JičínaPrioritní oblast 3 Udržitelně se rozvíjející město; Specifický cíl 3.2 Podpora investic do zvyšování kvality a bezpečnosti dopravní a technické infrastruktury; Aktivita 3.2.1 Zlepšování fyzického stavu silnic a chodníků se zohledněním prvků bezpečnostiProjekt je ukončenlogo_ropIng. Lenka Ondřejová2,7 mil. KčObsahem projektu bude novostavba místa pro přecházení včetně dělícího ostrůvku na silnici I/57 v Bludovicích u Nového Jičína. V rámci projektu dále dojde k výstavbě nových chodníků, autobusových zálivů (v jednom případě rekonstrukce stávajícího) a vybudování nové opěrné zídky. V místě stykové křižovatky bude stejně jako u krajnic obou zálivů a chodníků proveden nový živičný povrch. Součástí je i zřízení nového veřejného osvětlení.
Projekt je spolufinancován z Fondu EU, z Integrovaného regionálního operačního programu.
Snížení energetické náročnosti VO Nový Jičín – EFEKT2019Prioritní oblast dle Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín pro období 2014-2020 č. 3 Udržitelně se rozvíjející město, Aktivita: 3.4.2.Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města realizace 2019Logo

Mgr. Pavel Hurta5,4 mil. KčMěsto Nový Jičín získalo prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu dotaci ve výši 2 mil. Kč ze Státního programu na podporu úspor energie (EFEKT) na aktivitu Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. Realizací projektu dojde k výměně 448 ks stávajících svítidel (stáří 25 let) za LED svítidla s regulovatelným elektronickým předřadníkem a modulem pro dálkový management a k dosažení plánované úspory 133 MWh/rok, což představuje úsporu 44 % energie v dotčené části veřejného osvětlení. Realizace projektu proběhne v období červen-říjen 2019 a celkové výdaje činí 5,4 mil. Kč.

Cílem města Nový Jičín jsou realizace opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení formou obnovy osvětlovací soustavy a pořízení nebo optimalizace řídícího systému veřejného osvětlení. Projekt proto systematicky navazuje na předchozí projekt realizovaný v roce 2018, kdy proběhla výměna 483 ks stávajících svítidel (stáří 30 let) za LED svítidla a na který byla rovněž získána dotace ve výši 2 mil. Kč.
Energetické úspory objektu MŠ Máj, Jubilejní 1 v Novém JičíněPO 2 – Sociálně soudržné město s vysokou kvalitou života, Cíl 2.1 - Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování kvality a efektivity vzdělávání na území města Nový Jičín, Aktivita 2.1.1 - Podpora projektů modernizace vnitřního i vnějšího prostředí školských zařízení, včetně důrazu na energetické úspory
2019Logo

Ing. Václav Nezval8,16 mil. KčObsahem projektu je vylepšení tepelně-technických vlastností objektu MŠ Máj, Jubilejní 1 v Novém Jičíně, spočívající v zamezení ztrát tepelné energie z objektu za pomocí kontaktního zateplovacího systému – zateplení obálky budovy, zateplení střechy a výměna původních dřevěných oken za nová. Součástí revitalizace je instalace vzduchotechnického zařízení. Realizací projektu dojde ke zlepšení tepelně technických parametrů objektu a dále také k navýšení komfortu uživatelů a vylepšení vzhledu budovy. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Revitalizace vily Augusta Hückela v Novém Jičíně2018-2020Mgr. Pavel HurtaCelkové plánované výdaje 150 000 000 Kč, z toho poskytnuta dotace 4 000 000 Kč.Cílem projektu je postupná revitalizace vily Augusta Hückela v Novém Jičíně. Poskytnutá dotace bude využita na zpracování studií, projektové dokumentace, na sanaci a likvidaci dřevomorky ve vile Augusta Hückela. Na realizaci projektu se podílí Moravskoslezský kraj.
Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC. Prioritní oblast č.3 dle Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín pro období 2014-2020 Udržitelně se rozvíjející město, Aktivita: 3.4.2.Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města 2018Mgr. Pavel HurtaCelkové plánované výdaje 423 500 Kč
z toho poskytnuta dotace 200 000 Kč
Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC. Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a doporučení, zda jsou objekty vhodné pro realizaci EPC projektu.
Na tuto aktivitu je poskytnuta dotace ve výši 200 000 Kč z Ministerstva průmyslu a obchodu z Programu EFEKT 2018.
Krytý bazén kotelna Nový JičínPrioritní oblast č.3 dle Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín pro období 2014-2020 Udržitelně se rozvíjející město, Aktivita: 3.4.2.Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města 2018Mgr. Pavel Hurta4,6 mil.KčRealizace projektu spočívá ve výměně dvou starých kotlů s nízkou účinností za tři nové kondenzační kotle. V důsledku výměny zdroje tepla s výrazně vyšší účinnosti dojde k úspoře energie o 20,57% - úspora 162,75 MWh, snížení emisí CO2 o 20,57%, což představuje 32,4578 t/rok. Realizací projektu dojde k naplňováním cílů se zaváděním systému hospodaření s energii v podobě energetického managementu v budovách města Nový Jičín.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Energetické úspory Revoluční 36 v Novém JičíněPrioritní oblast č. 3 – Udržitelně se rozvíjející město-Aktivita 3.4.2 - Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města 2017-2019logo_ropMgr. Pavel Hurta14,9 mil. KčObsahem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu č. p. 785/36 na ulici Revoluční v Novém Jičíně, pozemek parc. č. st. 1610 v k. ú. Nový Jičín - Horní předměstí. Realizací projektu dojde ke zlepšení tepelně technických parametrů stav. konstrukcí domu. Bude realizováno zateplení střechy a fasády domu, zateplení stropu nad sklepem a skladem, zateplení soklu a renovace lodžií. Provedením en. úsporných opatření je očekávána úspora dodané energie, zlepšení komfortu a vzhledu objektu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Energické úspory bytového domu Luční 1825/4, Nový JičínPrioritní oblast č. 3 – Udržitelně se rozvíjející město-Aktivita 3.4.2 - Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města 2017-2019logo_ropMgr. Pavel Hurta 8,1 mil. KčHlavním cílem projektu je revitalizace bytového domu na ulici Luční 1825/4 v Novém Jičíně. Stavební práce se zejména týkají zateplení fasády, soklu, střechy, podlahy v 1. NP a výměny vyplní otvorů, čímž dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. V důsledku snížení energetické náročnosti jsou očekávány finanční úspory za odběr tepelné energie, vylepšení vnitřního prostředí budovy, navýšení komfortu bydlení, zhodnocení objektu a v neposlední řadě zlepšení architektonického vzhledu objektu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Energetické úspory bytového domu Luční 1799/3 v Novém JičíněPrioritní oblast č. 3 – Udržitelně se rozvíjející město-Aktivita 3.4.2 - Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města 2017-2019logo_ropMgr. Pavel Hurta 8,1 mil. KčHlavním cílem projektu je revitalizace bytového domu na ulici Luční 1799/3 ve městě Nový Jičín. Stavební práce se zejména týkají zateplení fasády, soklu, podlah v 1. NP, střechy a výměny otvorových výplní, čímž dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. V důsledku snížení energetické náročnosti jsou očekávány finanční úspory za odběr tepelné energie, vylepšení vnitřního prostředí budovy, navýšení komfortu bydlení, zhodnocení objektu a zlepšení architektonického vzhledu bytového domu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Modernizace elektronických služeb města Nového Jičína 2019logo_ropMgr. Pavel Hurta Celkové předpokládané výdaje projektu: cca 2,8 mil Kč včetně DPHObsahem navrhovaného projektu je rozvoj komunikačních a informačních systémů města Nový Jičín a vytvoření informačního systému otevřeného úřadu, a to prostřednictvím modernizace stávajícího geografického informačního systému úřadu (Geoportálu). Důvodem pro realizaci projektu, je, že stávající stav informačních a komunikačních služeb MěÚ nesplňuje požadavky na moderní, otevřenou, transparentní a přívětivou veřejnou instituci.
Projekt "Modernizace elektronických služeb města Nového Jičína" je spolufinancován Evropskou unií.
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětleníPrioritní oblast dle Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín pro období 2014-2020 č. 3 Udržitelně se rozvíjející město, Aktivita: 3.4.2.Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města Realizace 2018Mgr. Pavel HurtaCelkové plánované výdaje
5,9 mil. Kč, z toho poskytnuta dotace 2 mil. Kč
Rekonstrukce veřejného osvětlení proběhne na ulicích Přemyslovců, Zborovská, Sokolská, Palackého a B.Martinů. Realizace akce je na výměnu světel s plánovanou úsporou energie ve výši 70 % rekonstruované části. Dále se dosáhne úspory emisí CO2 ve výši 213 t/rok.
Na tuto aktivitu je poskytnuta dotace ve výši 2 mil. Kč z Ministerstva průmyslu a obchodu z Programu EFEKT 2018.
Energetické úspory ZŠ Tyršova - družina Jiráskova v Novém Jičíně Prioritní oblast dle Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín pro období 2014-2020 č. 3 Udržitelně se rozvíjející město, Aktivita: 3.4.2.Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města Realizace: 2018 - 2019Mgr. Pavel HurtaCelkové způsobilé výdaje cca 3,3 mil Kč.Tento projekt se zabývá snížením energetické náročnosti budovy na ulici Jiráskova č. p. 1075/6, pozemek parc. č. st. 571 v Novém Jičíně. Stěžejní aktivitou je zlepšení tepelně-technických vlastností budovy a zamezit tak ztrátám tepelné energie. V souvislosti se zateplením je očekávána finanční úspora za odběr tepelné energie, navýšení komfortu užívání, zlepšení akumulačních vlastností budovy a v neposlední řadě vylepšení architektonického vzhledu budovy.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.
Energetické úspory Azylový dům StraníkPrioritní oblast dle Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín pro období 2014-2020 č. 3 Udržitelně se rozvíjející městoRealizace: 2018 - 2019Mgr. Pavel HurtaPředpokládané způsobilé výdaje projektu: cca 3,2 mil Kč.Tento projekt se zabývá snížením energetické náročnosti azylového domu pro matky ve Straníku č. p. 39, parc. č. 52, katastrální území Straník v Novém Jičíně.. Prioritou je zamezení ztrát tepelné energie budovy vhodným zateplením a zlepšení tepelně-technických vlastností budovy. V souvislosti se zateplením je očekávána finanční úspora za odběr tepelné energie, navýšení komfortu užívání, vylepšení akumulačních vlastností budovy a v neposlední řadě dojde ke změně vzhledu budovy.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.
Zvěrokruh SkalkyPrioritní oblast dle Strategického plánu města Nový Jičín 2014 - 2020; Aktivita 2.5.1 Podpora modernizace kulturní infrastruktury včetně okolních klidových zónbřezen - červenec 2017
logo_mmrlogo_mmr
Mgr. Kateřina KuželováCelkové plánované výdaje: 2 899 371,- Kč, dotace ze SZIF 1 560 045,- KčPříměstský les Skalky je významnou rekreační oblastí pro obyvatele Nového Jičína a městských částí. Cílem je zvýšení atraktivity lokality pro návštěvníky. Vybudování meditační spirálovitě vedené stezky s dvanácti odpočívadly, zaměřenými na znamení zvěrokruhu, ve vztahu ke stromům a rostlinám, by mělo přitáhnout do lesa více místních i turistů a mělo by plnit (za použití jmenovek u rostlin a dalších informačních cedulí) funkci relaxační i naučnou.
Projekt bude podpořen dotací ze SZIF v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova 8.5.2. Neproduktivní investice v lesích.
Regenerace sídliště Bezručova - Riegrova, IV. etapaPrioritní oblast dle Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín 2014 - 2020; Aktivita 3.1.2 Realizace projektů regenerace sídlištní zástavby a projektů navazujících na IPRMRealizace: 2017 - 2018logo_mmrIng. Bohumil Pobořil5 533 000,- Kč, z toho dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj činí 3 675 000,- KčRegenerace sídliště v lokalitě Zborovská, Dvořákova. Dojde k rekonstrukci chodníků pro pěší, úpravě a doplnění veřejné zeleně, úpravě sportovního hřiště, doplnění městského mobiliáře, úpravě a doplnění veřejného osvětlení a vybudování kontejnerových stání na domovní a tříděný odpad.
Rozšíření ulice Palackého v Novém Jičíně – pruhy pro cyklistyPrioritní oblast dle Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín pro období 2014-2020; Aktivita: 3.3.2. Aktualizace generelu cyklodopravy s definicí klíčové sítě cyklotras a doprovodných prvků se stanovením priorit realizace.Realizace od 2017_sfdi_cyklopruhIng. Lenka Ondřejová2 684 000,- Kč, z toho příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury činí 513 000,- KčCílem projektu je vytvoření funkční a bezpečné infrastruktury. Pruhy pro cyklisty budou umístěny na ulici Palackého. Řešený úsek má celkovou délku 1 379 metrů a začíná okružní křižovatkou Palackého x Jičínská x B.Martinů x Dlouhá a končí okružní křižovatkou Palackého x Přemyslovců x Sokolovská. Celková délka vyhrazených jízdních pruhů činí 2 267 metrů (1 040 + 1 227 metrů).
Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty budou vedeny v hlavním dopravním prostoru místní komunikace. Pruhy budou umístěny po obou stranách komunikace. Každý bude široký min 1,5 m. Pro umístění pruhů pro cyklisty dochází v některých úsecích k rozšíření stávající komunikace. Povrch pruhů pro cyklisty bude stejný jako u stávající komunikace - asfaltobeton. Do projektu byly doplněny vodící pásy stávajících přechodů pro chodce, jejichž délka přesahuje 7,0 m.
Regulační plán Městské památkové rezervace Nový JičínPrioritní oblast dle Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín pro období 2014-2020; Aktivita: 3.11 Zlepšování fyzického stavu budov v městské památkové rezervaciRealizace: 2016 - 2020logo_ropIng. Václav NezvalCelkové způsobilé výdaje 785 000,- KčObsahem projektu je zpracování Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nový Jičín. Cílem je rozvoj lokality v souladu se současnými požadavky s důrazem na ochranu charakteru historické zástavby centra města. Regulační plán stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.
Projektant v první etapě zhotovil návrh regulačního plánu pro společné jednání s dotčenými orgány.
V druhé etapě byl návrh regulačního plánu upraven. Byly zapracovány připomínky po jednání s dotčenými orgány.
Dokumentace je k nahlédnutí zde:
http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/mestsky-urad/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu/aktualne-porizovane-uzemne-planovaci-dokumentace/
Projekt je spolufinancován z fondů EU, z Integrovaného regionálního operačního programu.
Revitalizace sportovní haly a krytého bazénu v Novém JičíněPrioritní oblast: 2_Sociálně soudržné město s vysokou kvalitou života
Aktivita 2.4.2
Projekt je ukončenlogo_ropBc. Kateřina Jiříčková65 233 150,07 Kč, z toho dotace EU čini 11 480 260,65 KčPředmětem projektu je revitalizace sportovní haly a krytého bazénu v Novém Jičíně za účelem zachování a zlepšení podmínek pro sportovní a volnočasové využití školní mládeže, sportovních klubů a široké veřejnosti. Důvodem realizace byl alarmující stav nosných konstrukcí střešního pláště, která při zvětšeném zatížení hrozila propadem do vnitřní části objektu. Bez realizace projektu by muselo dojít k uzavření celého objektu vč. Sportovní haly a venkovního koupaliště, jelikož budova tvoří technologicky jeden celek. V nevyhovujícím stavu byly rovněž zastaralé rozvody vzduchotechniky, elektroinstalací, vybavení a technologie saunového provozu a kojeneckého bazénku. V rámci realizace projektu došlo ke statickému zajištění střechy položením nového pláště, byla vyměněna vzduchotechnika, bazénové technologie pro kojenecký bazén a saunový provoz. Objekt bude zateplen a stavebně upraven pro efektivní provoz za účelem dosažení optimálního tepelného komfortu pro běžné návštěvníky i sportovce.
Cyklostezka Nový Jičín - HostašovicePrioritní oblast: 3_Udržitelně se rozvíjející město
Aktivita: 3.3.1
Projekt je ukončenlogo_ropIng. Lenka Ondřejová30 423 tis. Kč, z toho dotace EU činí max. 25 859 tis. Kč.Nová cyklostezka s názvem KOLEJE, má číslo 6271 a vede v trase bývalé železniční dráhy, kterou zničila povodeň v roce 2009. Začátek cyklostezky je v Novém Jičíně pod areálem Tonak na ul. Žilinské, stezka s asfaltovým povrchem končí na vlakovém nádraží v Hostašovicích. Celková délka cyklostezky je 9,7 km, od nádraží pokračuje cyklotrasa dále lesíkem až k výletišti Zrzávky. Cyklostezka má asfaltový povrch s oddělenými jízdními pruhy pro každý směr, je vhodná pro cyklisty, in-line bruslaře. V případě vhodných klimatických podmínek je trasu možné v zimě využít i pro běžecké lyžování. Sportovci i rekreační cykloturisté se mohou během jízdy po trase zastavit na pěti zastřešených odpočívkách, které jsou vybavené stolem s lavicemi a stojanem na kola. Celou trasu doplňují informační tabule a speciální otočné bannery s mapou cyklostezky a s informacemi o atraktivitách v okolí i o historii zrušené železnice.
Expozice Generál LaudonPrioritní oblast: 1_Podnikatelsky přívětivé a konkurenceschopné město
Aktivita: 1.4.2
Projekt je ukončenlogo_ropMgr. Radka BobkováCelkové způsobilé výdaje projektu: 8 639 tis. Kč, z toho dotace EU činí max. 7 343 tis. Kč.Cílem projektu je zvýšení turistické návštěvnosti ve městě díky vybudování nové atraktivity cestovního ruchu. Expozice věnovaná osobnosti vojevůdce generála G.E. Laudona bude vytvořena v prostorách třetího patra Návštěvnického centra v Novém Jičíně, v domě na Masarykově nám.45, kde vojevůdce v roce 1790 zemřel.
Integrovaný plán rozvoje města - sídliště Dlouhá (IPRM)Prioritní oblast dle akčního plánu města 2007 - 2013: 2_Kvalita života městaProjekt v realizacilogo_iop_mmrIng. Kateřina Nehasilová
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 232
e-mail: knehasilova@novyjicin-town.cz
Dotace z evropského fondu ERDF činí 3 666 244 EUR.
Celkový objem finančních prostředků v projektu je dle aktuálního kurzu EUR v době uzavření Dohody o zabezpečení realizace IPRM 195.510.tis. Kč.
Celkový objem finančních prostředků zahrnuje prostředky města, EU, státního rozpočtu a vlastníků bytových domů.
Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín - sídliště Dlouhá obsahuje soubor časově provázaných akcí (projektů, případně integrovaných projektů), které jsou realizovány ve vybrané zóně města.
Konsolidace a inovace služeb technologického centra ORP Nový JičínProjekt v realizaciMgr. Zdeněk Petroš
Město Nový Jičín
Odbor organizační
tel. 556 768 305
e-mail: zpetros@novyjicin-town.cz
schválena dotace ve výši 5,4 mil Kč.Předmětem akce je zejména rozšíření a zlepšení funkčnosti technologického centra, které pro Městský úřad Nový Jičín i všechny úřady obcí ve správním území obce s rozšířenou působností, zajišťuje nezbytné technologické procesy. Technologické centrum je jakousi ústřednou celé infrastruktury elektronických informačních a komunikačních služeb a agend na úřadě. Projekt reaguje na trend elektronizace veřejné správy - eGovermnent, který má přinést větší efektivitu činností úřadu, snížení finančních nároků na chod administrativy a zajištění transparentního výkonu. Mezi podstatné aktivity projektu patří napojení elektronického prostředí úřadu na Základní registry, zvýšení bezpečnosti systému díky pořízení nového vybavení.
V rámci dotačního projektu došlo dále ke zefektivnění práce úředníků při správě dokumentů, kdy byl v elektronické spisové službě zavedený nový modul digitalizace dokumentů. Nově se budou všechny přijaté dokumenty ukládat v elektronické podobě a budou opatřeny čárovým kódem. Tato evidence eliminuje případnou ztrátu dokumentů nebo poškození dokumentů. Čárový kód pak umožní rychlejší vyhledávání dokumentů v systému.
Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí města Nový JičínProjekt v realizacilogo_esf_eu_oplzzIng. Irena Chavíková
e-mail: i.chavikova@gmail.com
1644609,4Dne 3.3.2014 byl zahájen projekt, jehož cílem je nastavení systematické práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí a aktivity s tím související, tj. aktivity spojené se systémem, zavádění nových metod, jejich pilotní ověřování v praxi a vyhodnocování.
Hlavním cílem projektu je naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany, kterými jsou dle § 9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, povinny se řídit orgány sociálně-právní ochrany.
Odkanalizování vybraných měst a obcí regionu NovojičínskaProjekt v realizacilogo_opzpSvazek obcí rogionu Novojičínska
Masarykovo náměstí 1 741 01 Nový Jičín
591.034. tis. Kč – výdaje celkem za svazek obcí, z toho 150.000. tis. Kč – výdaje Města Nový Jičín,Výstavba chybějící kanalizace v oblastech regionu – Mořkov, Životice u Nového Jičína, Loučka u Nového Jičína, Žilina u Nového Jičína, Drnholec nad Lubinou, Větřkovice u Lubiny a Kopřivnice. Řešení neutěšeného stavu vodních toků Jičínky a Lubiny, které ovlivňují čistotu povrchových vod řeky Odry.
Regenerace panelového sídliště Bezručova-RiegrovaPrioritní oblast: 3_Udržitelně se rozvíjející město
Aktivita: 3.1.2
Projekt v realizacilogo_mmrIng. Kateřina Nehasilová
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 232
e-mail: knehasilova@novyjicin-town.cz
Záměrem projektu je revitalizace sídlištního prostoru zahrnující úpravy zeleně, výsadby, parkové úpravy, výstavbu a rekonstrukci zpevněných ploch a technické infrastruktury, nahrazení či doplnění městského mobiliáře. Na vybraném území dojde k budování a modernizaci volně přístupných rekreačních ploch.
Řízení lidských zdrojů ve městě Nový JičínProjekt je ukončenlogo_esf_eu_oplzzIng. Kateřina Nehasilová
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 232
e-mail: knehasilova@novyjicin-town.cz
3.715. tis. Kč, z toho dotace z fondů EU 3.158 tis.Kč (85%) a spolufinancování města 557.298 tis. Kč (15%).Cílem projektu je zefektivnění a zkvalitnění výkonu Městského úřadu v Novém Jičíně prostřednictvím vytvoření a získání akreditace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance úřadu a provedení hodnocení efektivnosti prováděných vzdělávacích aktivit.
„Oranžový přechod“ - Přemístění přechodu na ul. K Nemocnici, Nový Jičínrealizace červen 2015logo_nadace_cezIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
522. 000 tis. Kč, z toho příspěvek Nadace ČEZ 60. 000 tis. Kč a spolufinancování města 462. 000 tis. Kč.V rámci projektu, jehož cílem bylo zejména zajistit chodcům větší bezpečnost poblíž nemocnice, došlo k zrušení původního nepřehledného přechodu včetně zatravnění vybouraného chodníku, obruby byly nahrazeny novou kamennou obrubou. Nový přechod s osvětlením byl vybudován v šířce čtyř metrů s přístupovým chodníkem a byl doplněn dělícím ostrůvkem ze zámkové dlažby. Prostřednictvím Nadace ČEZ město získalo příspěvek na realizaci osvětlení v rámci grantového řízení „Oranžový přechod“ ve výši 60. tis. Kč.
IPRM Nový Jičín - etapa Budovatelů a ZŠ JubilejníPrioritní oblast: 3_Udržitelně se rozvíjející město
Aktivita: 3.1.2
realizace 07 - 08/2015logo_iop_mmrIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
3,53 mil. Kč, z toho dotace ze strukturálních fondů EU 2,99 mil. KčObsahem projektu byla revitalizace veřejného prostranství v části sídliště Dlouhá, lokalitě ulice Budovatelů. Projekt řešil odstranění stávajících, nevyhovujících pěších komunikací, zastaralého dětského hřiště, vybudování nových přístupových komunikací ze zámkové dlažby. Došlo k demontáži stávajícího veřejného osvětlení a zhotovení nového veřejného osvětlení v návaznosti na nově vybudovaná chodníková tělesa. Součástí projektu bylo rovněž doplnění městského mobiliáře a zeleně. V lokalitě u ZŠ Jubilejní došlo k likvidaci stávajících, poškozených zpevněných ploch na prostranství před základní školou. Byl vybudován nový prostor a přístup k objektu školy včetně nového veřejného osvětlení. Byl doplněn městský mobiliář a zeleň.
IPRM Nový Jičín – etapa GregorovaPrioritní oblast dle akčního plánu města 2007 – 2013: č. 2 – Kvalita životaukončeno 2015logo_iop_mmrIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje města
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
Výdaje projektu:
2,99 mil. Kč, z toho dotace ze strukturálních fondů EU 2,53 mil. Kč
Obsahem projektu byla revitalizace veřejného prostranství v části sídliště Dlouhá, lokalitě ulice Gregorova. Projekt řešil odstranění nevyhovujících, stávajících zpevněných ploch původního, nevyužívaného hřiště. Na jeho místě bylo vybudováno parkoviště s 20 místy pro stání osobních automobilů včetně nového veřejného osvětlení. Byla vybudována přístupová chodníková tělesa. Součástí projektu byla dále realizace spojovacího chodníkového tělesa včetně schodišť mezi ulicí Palackého a ulicí Gregorova. Došlo k doplnění městského mobiliáře a zeleně.
Projekt "IPRM Nový Jičín – etapa Gregorova“ je součástí projektu "Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín - zóna sídliště Dlouhá" a je spolufinancován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop
IPRM Nový Jičín - revitalizace ulice BudovatelůPrioritní oblast dle akčního plánu města 2007 – 2013: č. 2 – Kvalita životarealizace v roce 2011logo_iop_mmrIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje města
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
Celkové uznatelné výdaje projektu: 4.976. tis. Kč,
Zdroje financování: dotace ze strukturálních fondů EU 4.230.tis.Kč, prostředky města 746.tis. Kč
Obsahem projektu byla revitalizace a úprava sídlištního vnitrobloku v okolí ulice Budovatelů v Novém Jičíně. V rámci projektu byly vybudovány nové komunikace pro pěší s funkčním napojením na okolní infrastrukturu a nová dětská hřiště pro relaxaci obyvatel okolních bytových domů. Součástí úpravy parteru byla revitalizace a doplnění městské zeleně. Prostor mezi bytovými domy byl doplněn odpovídajícím mobiliářem a odpočívadly pro vytvoření místa krátkodobé rekreace. Projekt "IPRM Nový Jičín – etapa Gregorova“ je součástí projektu "Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín - zóna sídliště Dlouhá" a je spolufinancován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
Energetické úspory objektu mateřské školy v Bludovicích 73Prioritní osa: 3_Udrižitelně se rozvíjející město
Aktivita: 3.4.2
realizace březen - duben 2015logo_opzpTelefon: +420 556 768 249
Mobil: +420 731 532 930
E-mail: sornj@seznam.cz
499 tis. Kč, z toho činí dotace EU 424 tis. Kč a zdroje města 75 tis. KčObsahem projektu je realizace úspor energie v objektu mateřské školy v Bludovicích. Navržené opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení stropní konstrukce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí
IPRM Nový Jičín - etapa ZŠ DlouháPrioritní oblast dle akčního plánu města 2007 – 2013: č. 2 – Kvalita životarealizace 07 - 08/2015logo_iop_mmrIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
6 224 tis. Kč, z toho činila dotace ze strukturálních fondů EU 5 290 tis. Kč.Obsahem projektu byla revitalizace veřejného prostranství – okolí základní školy na ulici Dlouhá. Projekt stavby řeší koncepci aktivního využití plochy, zeleně, sadových úprav a také výměnu, úpravy a doplnění stávajících zpevněných ploch, chodníkových těles a městského mobiliáře. V rámci stavebních prací byla provedena úprava dešťové kanalizace, přeložka dešťové a splaškové kanalizace a v řešeném prostoru byly odstraněny původní prvky mobiliáře. Stavba dále obsahovala rekonstrukci a založení trávníku, došlo k redukci zpevněných ploch, výsadbě stromů a keřů.
Lesopark SkalkyPrioritní oblast: 3_Udržitelně se rozvíjející město
Aktivita: 3.4.3
ukončeno 11/2014logo_opzpMgr. Kateřina Kuželová
Městský úřad Nový Jičín
Odbor životního prostředí
Tel. 556768261
e-mail: kkuzelova@novyjicin-town.cz
Plánované výdaje: 19.000 tis. Kč
Dotace: Na projekt byla schválena dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 8.845 tis. Kč
V Zahradách u vil byly stávající porosty upraveny tak, aby vznikl optimální rytmus střídání stinných a prosluněných partií a otevřely se blízké i vzdálenější pohledy a průhledy. Zahrady byly také doplněny expozicí starých krajových odrůd ovocných dřevin a odpočinkovými místy s lavičkami.
V části Slunný háj byly vysazeny skupiny porostů a solitérů převážně domácích dřevin. Nedílnou součástí této části území jsou rozsáhlé modelace terénu pro květnaté louky a trávníky, situované na k jihu exponovaném terénu, odkud se otevírají pohledy do krajiny, zejména pak na panorama pohoří Beskyd. Na tuto část navazuje plocha pro růžovité rostliny, kde byly vysazeny okrasné taxony blízké ovocným dřevinám, domácí i divoce rostoucí. Dominantu zde vytváří skupiny a záhony růží divokých taxonů i okrasných kultivarů.
Celkem bylo v rámci projektu vysazeno cca 2500 stromů a 9500 keřů. Práce v Lesoparku realizovala firma Gabriel s.r.o. z Litoměřic, která bude v následujících dvou letech provádět údržbu nově založeného Lesoparku.
Projekt byl podporován v rámci Operačního programu Životní prostředí, ze Státního fondu životního prostředí ČR
Energetické úspory Nového Jičína – Základní škola Jubilejní 3Prioritní oblast: 2007-2013 č. 2_ Kvalita života ve městěrealizace březen - říjen 2014logo_opzpIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
8 522 tis. Kč, z toho činila dotace EU 7 244 tis. Kč a dotace SFŽP 426 tis. Kč.Obsahem projektu byla realizace úspor energie v objektu Základní školy Jubilejní 3. Bylo provedeno zateplení obvodových stěn a střech všech budov a byla provedena výměna oken a dveří.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Energetická úspora NJ – ZŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56Prioritní osa: 3_Udržitelně se rozvíjející město
Aktivita: 3.4.2
realizace březen - září 2014logo_opzpIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
3 422 tis. Kč, z toho činila dotace EU 2 908 tis. Kč a dotace SFŽP 171 tis. Kč.Obsahem projektu byla realizace úspor energie v objektu ZŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56. Bylo provedeno zateplení obvodových stěn, zateplení střech a podlah nad venkovním prostorem a byla provedena výměna oken a dveří.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Energetické úspory Nového Jičína – Městská policie, Divadelní 8Prioritní oblast: 3_Udržitelně se rozvíjející město - Aktivita: 3.4.2realizace duben - červenec 2014logo_opzpIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
1 364 tis. Kč, z toho činila dotace EU 1 159 tis. Kč a dotace SFŽP 68 tis. KčObsahem projektu byla realizace úspor energie v objektu městského úřadu Nový Jičín - budova Městské policie. Bylo provedeno zateplení obvodových stěn a stropu pod střechou, byla provedena výměna oken a dveří.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Energetické úspory Nového Jičína – Azylový důmPrioritní osa: 3_Udržitelně se rozvíjející město - Aktivita: 3.4.2realizace březen - červenec 2014logo_opzpIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
908 tis. Kč, z toho činila dotace EU 772 tis. Kč a dotace SFŽP 45 tis. KčObsahem projektu byla realizace úspor energie v objektu Azylového domu. Bylo provedeno zateplení obvodových stěn a byla provedena výměna oken a dveří.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Energetické úspory Nového Jičína – MŠ JiráskovaPrioritní oblast: 3_Udržitelně se rozvíjející město - Aktivita: 3.4.2realizace březen- červenec 2014logo_opzpIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
2 322 tis. Kč, z toho činila dotace EU 1 974 tis. Kč a dotace SFŽP 116 tis. Kč.Obsahem projektu byla realizace úspor energie v objektu budovy MŠ Jiráskova. Bylo provedeno zateplení obvodových stěn, střešního pláště a výměna oken a dveří.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
IPRM Nový Jičín - etapa LoučkaPrioritní oblast dle akčního plánu města 2007 – 2013: č. 2 – Kvalita životarealizace 6/2014 - 7/2014logo_iop_mmrIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
Celkové způsobilé výdaje za stavební práce činily 689 tis Kč,
z toho bylo z dotace ze strukturálních fondů EU uhrazeno 585 tis. Kč
Obsahem projektu byla revitalizace části veřejného prostranství panelového sídliště Dlouhá. Projekt byl realizován v západní části města – místní části Loučka. Území je ohraničeno z jižní strany ulici Jičínská, ze západní strany ulicí na Lani a ze severní a východní strany travnatou plochou. V rámci stavebních prací byla provedena výstavba chodníku pro pěší, namísto již vyšlapaných pěšin. Dále byl prostor doplněn veřejným osvětlením, byl instalován nový městský mobiliář (lavičky a odpadkový koš) a provedena výsadba nových stromů a keřů.
IPRM Nový Jičín - revitalizace MájPrioritní oblast dle akčního plánu města 2007 – 2013: č. 2 – Kvalita životarealizace březen - květen 2014logo_iop_mmrIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
1 844 tis. Kč, z toho činila dotace ze strukturálních fondů EU 1 567 tis. Kč.Obsahem projektu byla revitalizace veřejného prostranství před restaurací Máj. Projekt řeší koncepci zeleně a sadové úpravy a také výměnu, úpravy a doplnění stávajících zpevněných ploch, chodníkových těles a městského mobiliáře. V rámci stavebních prací byla provedena úprava dešťové kanalizace a v řešeném prostoru byly odstraněny zastaralé prvky mobiliáře, dětské vahadlové houpačky, sušáky na prádlo a klepač na koberce včetně betonové dlažby. Došlo k odstranění nevyhovující zeleně a byly nově provedeny zpevněné plochy a sadové úpravy.
Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro ORP Nový Jičínrealizace 11/2013 - 3/2014logo_opzpIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
10,33 mil. Kč z toho činí dotace EU 8,78 mil. Kč, dotace SFŽP 0,52 mil. Kč a zdroje města 1,03 mil. Kč.Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
IPRM Nový Jičín – etapa Sportovní - PalackéhoPrioritní oblast dle akčního plánu města 2007 – 2013: č. 2 – Kvalita životarealizace 06 – 08/2013logo_iop_mmrIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
5,54 mil. Kč, z toho obdržena dotace ze strukturálních fondů EU 4,71 mil. KčObsahem projektu je revitalizace okolí bytových domů ulic Sportovní a Palackého. Hlavní část díla spočívá v provedení revitalizace chodníkových těles, schodiště, městského mobiliáře, dětských herních prvků, veřejného osvětlení a zeleně.
IPRM Nový Jičín – revitalizace zeleně na ulici VančurovaPrioritní oblast dle akčního plánu města 2007 – 2013: č. 2 – Kvalita životarealizace 08/2012 - 04/2013logo_iop_mmrIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
1,08 mil. Kč, z toho obdržena dotace ze strukturálních fondů EU ve výši 0,92 mil.KčObsahem projektu je úprava zeleně a výměna mobiliáře v území bytové zástavby s bytovými domy ulice Vančurova za účelem revitalizace předmětné části sídliště. Hlavní část díla spočívá v provedení úpravy zeleně (kácení nevyhovující zeleně, výsadba nové zeleně a úprava travnatých ploch) a výměny nevyhovujícího, zastaralého či poškozeného mobiliáře (lavičky, odpadkové koše a sušáky na prádlo).
Nový Jičín - město kloboukůrealizace 31.12.2012logo_ropMgr. Radka BobkováCelkové uznatelné výdaje projektu: 8.568 tis. Kč
Zdroje financování: 7.011 tis. Kč - strukturální fondy EU, 7.838 tis. Kč – rozpočet obce
Cílem projektu bylo vybudování návštěvnického centra v památkově chráněném objektu, jako nové turistické atraktivity se záměrem zvýšení návštěvnosti města i Moravskoslezského kraje. V domě č.45 na Masarykově náměstí vznikla interaktivní expozice věnovaná historii kloboučnictví, v přízemní domu se nyní nachází informační centrum, prodejna klobouků a klobouková kavárna. Byla vyznačena nová cykloturistická trasa. Současně s realizací projektu probíhaly i navazující stavební úpravy komerčních prostor v budově.
IPRM Nový Jičín – etapa parkoviště Dlouhá 8 - 14Prioritní oblast dle akčního plánu města 2007 – 2013: č. 2 – Kvalita životarealizace 30.9.2012logo_iop_mmrIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje města
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
5.555 tis. Kč, z toho dotace ze strukturálních fondů EU 4.721 tis.KčObsahem projektu je výstavba parkoviště a úprava zeleně v území bytové zástavby s bytovými domy ulice Dlouhá 8 – 14 za účelem revitalizace předmětné části sídliště. Hlavní část díla spočívá ve vybudování parkoviště s kapacitou 75 parkovacích míst včetně kanalizace pro odvodnění parkoviště, nových chodníkových těles, komunikací, veřejného osvětlení, úpravy zeleně a osazení mobiliáře. Záměrem je zlepšit situaci parkování v ulicích sídliště Dlouhá.
IPRM Nový Jičín – etapa Dlouhá 16 - 34Prioritní oblast dle akčního plánu města 2007 – 2013: č. 2 – Kvalita životarealizace 31.8.2012logo_iop_mmrIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje města
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
6.732 tis. Kč, z toho dotace ze strukturálních fondů EU 5.722 tis.KčObsahem projektu je revitalizace okolí bytových domů ulice Dlouhá 16 – 34 v Novém Jičíně. V rámci projektu budou vybudovány nové komunikace pro pěší s cílem zlepšit průchodnost území mezi sídlištěm a okolními komunikacemi. Realizací projektu dojde k vybudování funkčního městského prostoru s odpovídající vybaveností krátkodobé rekreace (městský mobiliář, odpočívadla, dětská hřiště). Bude provedena revitalizace a doplnění zeleně a nově bude instalováno veřejné osvětlení.
IPRM Nový Jičín – etapa Dlouhá 30 - 52Prioritní oblast dle akčního plánu města 2007 – 2013: č. 2 – Kvalita životarealizace 31.8.2012logo_iop_mmrIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje města
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.czwww.strukturalni-fondy.cz/iop
5.074 tis. Kč, z toho dotace ze strukturálních fondů EU 4.312 tis.KčObsahem projektu je revitalizace a úprava okolí bytových domů ulice Dlouhá 30 - 52 v Novém Jičíně. V rámci projektu budou vybudovány nové komunikace pro pěší s cílem zlepšit průchodnost území mezi sídlištěm a okolními komunikacemi. Realizací projektu dojde k vytvoření funkčního městského prostoru s odpovídající vybaveností krátkodobé rekreace (městský mobiliář, odpočívadla, dětská hřiště). V sídlištním prostoru bude provedena revitalizace a doplnění zeleně, nově bude instalováno veřejné osvětlení.
Vzdělávání v eGovernmenturealizace leden 2010 – prosinec 2012logo_esf_eu_oplzzIng. Kateřina Nehasilová
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje města
tel. 556 768 389
e-mail: knehasilova@novyjicin-town.cz
2523762Cílem projektu je aplikací systému vzdělávání proškolit zaměstnance Městského úřadu Nový Jičín, Městského úřadu Odry a jejich příspěvkových organizací a spádových obcí ORP Nový Jičín a ORP Odry v dovednostech, potřebných pro bezproblémovou implementaci elektronizace veřejné správy do praxe. V rámci projektu jsou realizovány vzdělávací kurzy v eLearningové a prezenční formě s využitím didaktických pomůcek pro praktický nácvik získaných dovedností. Školení jsou zaměřena na zvýšení odborné kvalifikace cílové skupiny v dovednostech souvisejících se zprovozněním informačního systému datových schránek v úzké návaznosti na problematiku zavedení systému registrů ve veřejné správě. Současně je rozvíjena odborná příprava cílové skupiny v ovládání současného kancelářského software zařízení úřadu v propojení s nově zaváděným programovým vybavením systému eGovernmentu.
Technologické centrum
I. Zřízení technologického centra,
II. pořízení el. spis. služby, III. vnitřní integrace úřadu
realizace 8/2011logo_iop_mmrMgr. Zdeněk Petroš
Město Nový Jičín
Odbor organizační
tel. 556 768 305
e-mail: zpetros@novyjicin-town.cz
5626000Obsahem Projektu je dodávka technologického centra, upgrade stávající elektronické spisové služby včetně rozšíření na hostovanou spisovou službu a realizace vnitřní integrace úřadu. Projekt vychází z konceptu realizace technologických center v krajích a ORP a z analýzy současného stavu. Cílem konceptu je zpracování základního rámce služeb eGovernmentu v regionu ORP (město Nový Jičín a vybrané obce I. stupně v území), s návazností na stanovenou celostátní Strategii realizace Smart Administration v období 2007-2015
Energetické úspory budov městaPrioritní oblast dle akčního plánu města 2007 - 2013: 5 – Životní prostředí a zemědělstvírealizace v roce 2011logo_opzpIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
Celkové uznatelné výdaje projektu: 14.164. tis. Kč,
Zdroje financování: strukturální fondy EU 12.039. tis. Kč,
příspěvek SFŽP ČR 708.tis.Kč
příspěvek města Nový Jičín 1.416. tis.Kč.
Jedná se o projekt, který má za cíl energetickou úsporu v objektech Základních škol Komenského 66 a 68. V rámci realizace dojde k výměně oken a dveří, zateplení obvodových stěn a střech.
IPRM - revitalizace ulice VančurovaPrioritní oblast dle akčního plánu města 2007 – 2013: č. 2 – Kvalita životarealizace v roce 2011logo_iop_mmrIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje města
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
Celkové uznatelné výdaje projektu: 4.289. tis. Kč,
předpokládaná dotace ze strukturálních fondů EU bude 3.645.tis.Kč
Zdroje financování: strukturální fondy EU 3.645.tis.Kč, prostředky města 643.tis.Kč
Obsahem projektu je revitalizace a úprava sídlištního vnitrobloku v okolí ulice Vančurova v Novém Jičíně. V rámci projektu byly vybudovány nové komunikace pro pěší s cílem zlepšit průchodnost území mezi sídlištěm a okolními komunikacemi. Realizací projektu došlo k vytvoření funkčního městského prostoru s odpovídající vybaveností krátkodobé rekreace (městský mobiliář, odpočívadla, dětská hřiště). V sídlištním prostoru byla provedena revitalizace a doplnění zeleně a nově instalováno veřejné osvětlení.
IPRM Nový Jičín - revitalizace etapa Jubilejní - BudovatelůPrioritní oblast dle akčního plánu města 2007 – 2013: č. 2 – Kvalita životarealizace v roce 2011logo_iop_mmrIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje města
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
Celkové uznatelné výdaje projektu: 6.666. tis. Kč,
z toho dotace ze strukturálních fondů 5.666.tis. Kč Zdroje financování:
Obsahem projektu je revitalizace veřejného prostranství ve vnitrobloku obytného sídliště mezi ulicemi Dlouhá, Jubilejní, Budovatelů a Palackého. V řešeném území budou prováděny úpravy zeleně, obnova zpevněných ploch, veřejného osvětlení, mobiliáře, vybudování opěrných zídek a dětských hřišť s moderními dětskými prvky.Projekt bude realizován na pozemcích ve vlastnictví Města Nový Jičín.
IPRM Nový Jičín - revitalizace ulice Dlouhá - K. ČapkaPrioritní oblast dle akčního plánu města 2007 – 2013: č. 2 – Kvalita životarealizace v roce 2011logo_iop_mmrIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje města
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
Celkové uznatelné výdaje projektu: 10.758 tis. Kč,
Zdroje financování: vlastní prostředky města 1.613.tis. Kč, dotace ze strukturálních fondů EU 9.144.tis.Kč
Obsahem projektu je revitalizace sídlištního prostoru zahrnující úpravy zeleně, parkové úpravy, výstavbu a rekonstrukci zpevněných ploch a technické infrastruktury.Na vybraném území dojde k budování a modernizaci volně přístupných rekreačních ploch. V lokalitě jsou navržena dvě dětská hřiště s herními prvky a mobiliářem. Bude vybudováno větší hřiště pro děti od 6 do 15 let a malé hřiště pro děti do 6 let. Ve vybrané části sídliště proběhne revitalizace původní zeleně a výsadba nové zeleně. Původní mobiliář sídliště bude obnoven a doplněn nově navrženými prvky. V rámci projektu budou řešeny terénní úpravy včetně vybudování opěrných zídek a schodišť. Realizací projektu dojde k vytvoření odpočinkové zóny a zlepšení podmínek bydlení pro obyvatele sídliště.
IPRM Nový Jičín - Stavební úpravy věžového domu Dlouhá 19Prioritní oblast dle akčního plánu města 2007 – 2013: č. 2 – Kvalita životarealizace v roce 2011logo_iop_mmrIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje města
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
13.992. tis. Kč, dotace ze strukturálních fondů a státního rozpočtu 4.398. tis. KčObsahem projektu jsou stavební úpravy věžového domu konstrukční soustavy T-06 B OL1, OL2, č.p. 798/19, na ulici Dlouhá v Novém Jičíně, spočívající ve statickém zajištění konstrukčních prvků domu (sanace obnažené výztuže panelových dílů, svislá pojistná hydroizolace soklové části domu, rekonstrukce pochůzích a spádových vrstev balkónů, rekonstrukce zábradlí, všech balkónů, rekonstrukce atiky), zateplení obálky budovy (střecha, obvodový plášť v plném rozsahu, balkóny) včetně výměny oken v suterénu, vstupních dveří a zateplení strojovny výtahu a výměny sklobetonových výplní otvorů v 1NP. Projekt byl realizován v jedné etapě, celkem bylo regenerováno 74 bytových jednotek. Došlo k 39,47 % úspoře spotřeby energie.
Rekonstrukce lávky U Kaple v Novém Jičíněrealizace v roce 2011logo_ropBc. Kateřina Jiříčková
oddělení rozvoje města
tel. +420 556 768 232
e-mail: ebalarynova@novyjicin-town.cz
Celkové uznatelné výdaje projektu: 800. tis. Kč
Zdroje financování: 740. tis. Kč – strukturální fondy EU, 60. tis. Kč – rozpočet obce,
Projekt byl zaměřen na obnovu a modernizaci dopravní infrastruktury v obci Nový Jičín. V důsledku bleskové povodně v červnu 2009, byl v obci pro období 25.6.2009 -24.7.2009 vyhlášen stav nebezpečí. Povodní byla zasažena i lávka přes vodní tok Zrzávka v lokalitě "U Kaple", v katastr. území Bludovice u Nového Jičína. Předmětem projektu byla rekonstrukce této lávky v kvalitativně vyšších parametrech, umožňujících vhodnější využívání objektu dle podmínek umístění. Původní železobetonová lávka byla vlivem povodně v havarijním stavu znemožňujícím provoz, navíc konstrukčně v nevyhovujících technických parametrech.Tato bude nahrazena novou lávkou v modernějším konstrukčním provedením, nově mimo jiné dle podmínek ochrany stavby před stoletou vodou.
Výstavba mostu Na Poříčí v Novém Jičíněrealizace v roce 2011logo_ropIng. Eva Balarynová
oddělení rozvoje města
tel. +420 556 768 389
e-mail: ebalarynova@novyjicin-town.cz
Celkové uznatelné výdaje projektu: 1.663. tis. Kč
Zdroje financování: 1.538. tis. Kč – strukturální fondy EU, 124. tis. Kč – rozpočet obce,
Obsahem projektu bylo zlepšení dopravní dostupnosti v obci Nový Jičín,v katastrálním území Žilina u Nového Jičína, prostřednictvím obnovy mostu, jež byl zcela zničen povodní v červnu 2009. Zkvalitnění dopravní infrastruktury bylo dosaženo výstavbou mostu s vyššími užitnými parametry, na novém pozemku. Původní železobetonový most vzhledem k možnostem dopravního spojení představoval jediné propojení obou břehů v dané lokalitě. Parametry stavby však neumožňovaly dostatečnou obsluhu daného území, zejména kvůli nosnosti konstrukce. Do zahájení obnovy zabezpečoval dopravní propojení provizorní ocelový most, zapůjčený na dobu určitou ze Správy státních hmotných rezerv ČR. Nový mostní objekt má celodřevěnou konstrukci. Provedení respektuje požadavky pro zajištění a zlepšení veřejné infrastruktury a dopravní obslužnosti.
Výstavba mostu U Jezu v Novém Jičíněrealizace v roce 2011logo_ropIng. Eva Balarynová
oddělení rozvoje města
tel. +420 556 768 389
e-mail: ebalarynova@novyjicin-town.cz
Celkové uznatelné výdaje projektu: 3.596. tis. Kč
Zdroje financování: 3.326. tis. Kč – strukturální fondy EU, 269. tis. Kč – rozpočet obce,
Projekt řešil výstavbu nového mostu přes vodní tok Zrzávka v Novém Jičíně, v místní části Bludovice, lokalita "U Jezu", katastrální území Nový Jičín - Horní Předměstí a Žilina U Nového Jičína. Nový mostní objekt byl navržen v místě původního mostu, který byl kompletně zničen a stržen při povodni v roce 2009. Realizací projektu došlo ke zlepšení dopravní a obslužné infrastruktury v místní části výstavbou nového mostního objektu v kvalitativně lepších parametrech. Zvýšení nosnosti a nové konstrukční řešení mostu umožňuje výrazným způsobem zlepšení obslužnosti místních nemovitostí. Vyšší užitné parametry oproti původní stavbě získal nový mostní objekt i díky konstrukci nad úroveň stoleté vody a použitím kvalitnějších stavebních technologií.
Střední odborná škola EducaPrioritní oblast dle akčního plánu města 2007 – 2013: 5 – Životní prostředí a zemědělstvírealizace v roce 2011logo_opzpIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje města Nový Jičín
tel. 556768389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
15.109. tis. KčJedná se o projekt, který má za cíl enrgetickou úsporu v budově střední školy Educa s.r.o. na ulici Bohuslava Martinů. V rámci realizace dojde k výměně oken a dveří, zateplení obvodových stěn a střechy.
Novojičínské vzdělávací centrum1.11.2010-30.9.2011logo_ropIng. Kramolišová Lidmila – manažerka
EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., Nový Jičín
e-mail: lidmila.kramolisova@educa-sos.eu
Projekt Novojičínské vzdělávací centrum podala EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., Nový Jičín v lednu roku 2010 v rámci prioritní osy 10.3 Rozvoj měst a oblasti podpory 10.3.2 Subregionální centra. Projekt s reg. číslo CZ.1.10/3.2.00/03.00803 byl na zasedání Výboru Regionální rady dne 18.8.2010 vybrán k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady. Realizací projektu Novojičínské vzdělávací centrum bude provedena rekonstrukce areálu bývalé základní školy tak, aby došlo ke zlepšení podmínek ke vzdělávání a prostory splňovaly podmínky pro moderní vzdělávací zařízení.
Regenerace panelového sídliště Nový Jičín-LoučkaPrioritní oblast dle akčního plánu města 2007 – 2013: č. 2 – Kvalita životarealizace v letech 2006 - 2011)Ing. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
Celkové uznatelné výdaje projektu I. + II. etapa: 22.206. tis.Kč,
Celkové uznatelné výdaje projektu III. etapa: 7.784. tis. Kč
Celkové uznatelné výdaje projektu IV. etapa: 2.347. tis. Kč
Celkové uznatelné výdaje projektu V. etapa: 6.379. tis. Kč
Celkové uznatelné výdaje projektu VI. etapa: 3.157.tis. Kč
Zdroje financování I.+II. etapa: vlastní prostředky města - 22.206.tis.Kč
Zdroje financování III. etapa: vlastní prostředky města - 3.784.tis. Kč, dotace z MMR v rámci programů podpory regenerace sídlišť - 4.000. tis. Kč.
Zdroje financování IV. etapa: vlastní prostředky města 1.174. tis. Kč, dotace z MMR v rámci programů podpory regenerace sídlišť - 1.173. tis. Kč
Zdroje financování V. etapa: vlastní prostředky města 2.379.tis. Kč, dotace z MMR v rámci programů podpory regenerace sídlišť - 4.000.tis. Kč
Zdroje financování VI. etapa: vlastní prostředky města 1.407.tis. Kč, dotace z MMR v rámci programů podpory regenerace sídlišť - 1.750.tis. Kč
Celkové zkulturnění parterů a okolí obytných domů a regulace dopravy. Vytvoření obytných ulic se zklidněnou dopravou, vymezenými parkovacími plochami a prostorem pro pohyb vozidel i chodců.
CTPark Nový JičínCzech Republic
CTP Invest, spol. s r.o.
Central Trade Park - Humpolec
Ivana Škodová
ivana.skodova@ctp.eu
tel. +420 565 535 565
fax +420 565 533 501
ctp@ctpinvest.eu
CTPark Nový Jičín je průmyslová zóna v Novém Jičíně realizovaná soukromou společností CTP Invest, s. r. o., na pozemcích ve vlastnictví města o rozloze cca 16 ha. Společnost CTP Invest, s. r. o. se zavázala vybudovat v této lokalitě veškerou technickou infrastrukturu (voda, kanalizace,plyn, veřejné osvětlení, komunikace, chodníky aj.) a výrobní a průmyslové objekty s cílem jejich pronájmu společnostem se zaměřením na lehkou výrobu, logistiku a kancelářské zázemí.
Průmyslový park Nový Jičín - Dolní Předměstí, II.etapa - rozšířeníUtvářet podmínky pro příchod nových investorů do města Nový Jičín či mikroregionu – Aktivita 1.2.1 Vytvoření rozvojové plochy ve veřejném vlastnictví pro lokalizaci potenciálních investorů Projekt je v realizacilogo_mskIng. Václav NezvalDotace MSK ve výši 10.000.000 KčProjekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem. Obsahem projektu je výstavba technické infrastruktury zejm. chodníku, autobusových zastávek, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, veřejných komunikací v areálu průmyslového parku. Realizací projektu dojde mj. k oddělení pěšího provozu od provozu automobilového. Díky tomuto dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy v této lokalitě a rovněž ke zkvalitnění dostupnosti průmyslové zóny pomocí linkové autobusové dopravy. V rámci projektu je realizováno také zpracování projektové dokumentace k této etapě rozšíření průmyslového parku.
Řešené území se nachází v Novém jičíně v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí.