Pronájem obecních bytů

01. Pojmenování (název) životní situace

Nájem obecních bytů

02. Základní informace k životní situaci

Popisuje proces spojený s uzavíráním nájemních smluv k obecním bytům, ať už na základě podané žádosti či jako výsledek proběhlého nabídkového řízení.

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o přidělení bytu (o nájem bytu) může podat plně svéprávná fyzická osoba, ale i osoba s omezenou svéprávností (a to buď sama nebo prostřednictvím opatrovníka), která nemá dluhy ani jiné nesplněné závazky vůči městu minimálně po dobu 6 měsíců před podáním žádosti a má ke dni podání žádosti o přidělení bytu trvalý pobyt v Novém Jičíně (adresa trvalého pobytu nesmí být shodná s úřední adresou) a prokazatelně žije na území města Nový Jičín nepřetržitě alespoň 3 roky.

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti o přidělení bytu (za podmínek uvedených v bodu 3), případně podáním nabídky na zveřejněné nabídkové řízení (zde neplatí pro zájemce o byt podmínka trvalého pobytu na území města Nový Jičín).

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti (může být podána i v rámci osobního jednání); doručením nabídky na zveřejněné nabídkové řízení na pronájem bytu.

06. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě Nový Jičín, Divadelní 1, odbor bytový.

07. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor bytový, kancelář č. 102, ve stanovených úředních hodinách.

08. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady k identifikaci žadatele (doporučení).

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o přidělení bytu – tento formulář je k dispozici na webových stránkách města: https://www.novyjicin.cz/zadosti-a-formulare/  (případně zde: pdf zadost-o-prideleni-bytu-o-najem-bytu (3) (pdf, 190 KB)

Žádost o přidělení bytu zvláštního určení – formulář je k dispozici na webových stránkách města https://www.novyjicin.cz/zadosti-a-formulare/ (případně zde: pdf zadost-o-prideleni-bytu-zvlastiho-urceni-o-najem-bytu (5) (pdf, 149 KB)

V případech, kdy je záměr vyhlašován nabídkovým řízením, je nutné postupovat podle zadávacích podmínek nabídkového řízení.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podání žádosti na přidělení bytu není zpoplatněno. Minimální výše nájemného je dána směrnicí o Hospodaření s byty v majetku města Nový Jičín. Splatnost nájemného je vždy k poslednímu dni daného měsíce.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny zákonem. Doba vyřízení žádosti je závislá na termínech jednání rady města.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni zákonem.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vyplnění žádosti; splnění podmínek vyplývajících z nabídkového řízení.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Webové stránky města.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
16. Jaké jsou související předpisy
  • Směrnice zastupitelstva města č. 21/2019 – Hospodaření s byty v majetku města Nový Jičín
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Rozhodování spadá do samostatné působnosti města – rozhoduje rada města.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V rozsahu sjednaných smlouvou.

19. Nejčastější dotazy
  • Vlastní postup při podání žádosti a přidělení bytu.
  • Výše ceny nájmu a zálohových plateb za služby.
  • Opravy a úpravy  bytu.
  • Výpovědní lhůta v nájemní smlouvě.

20. Další informace

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Telefonicky, internet, úřední deska města, včetně elektronické (viz oficiální webové stránky), směrnice o hospodaření s byty v majetku města Nový Jičín.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

23. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor bytový

24. Kontaktní osoba

Alena Zapalačová, tel. 556 768 371
Bc. Lucie Tomášková, tel. 556 768 393

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci https://www.novyjicin.cz/telefonni-seznam-odbor-bytovy/

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

19.12.2019

26. Popis byl naposledy aktualizován

19.12.2019

27. Datum konce platnosti popisu

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace