Prezidentské volby 2018

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 28. srpna 2017.


Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.


Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.


Kontaktní osoby  za Městský úřad Nový Jičín v otázkách voleb:

Mgr. Zdenka Pechová, tel. 556 768 290, e-mail: pechova@novyjicin-town.cz

Bc. Renáta Kelnarová, tel. 556 768 210, e-mail: rkelnarova@novyjicin-town.cz


Oznámení o době a místě konání voleb (Volební vyhláška)

pdf Oznámení o době a místě konání voleb (pdf, 7 MB)

Občané s trvalým pobytem v sídle ohlašovny (Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1)

  • si mohou vyzvednout hlasovací lístky na Informacích ve vestibulu radnice, na Informacích v budově Divadelní 1 a na Ohlašovně MěÚ, Divadelní 1, 1. poschodí, dv. č. 211
  • mají volební místnost: Krajská hygienická stanice pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 1977/9, volební okrsek č. 10

Voličské průkazy pro volbu prezidenta České republiky

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Požádat o vydání voličského průkazu může volič již nyní obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu.

Žádost občanů s trvalým pobytem v Novém Jičíně lze podat

  • Osobně až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin( v případě konání II. kola do středy 24.01.2018), a to v úředních hodinách na pracovišti:
    Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, Nový Jičín, Divadelní 1 – 1.patro
  • Podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna 2018 (v případě konání II. kola do pátku 19.01.2018), na adresu:
    Městský úřad Nový Jičín, Odbor správních činností – odd. EO, OP a CD, Divadelní 1,741 01 Nový Jičín a to:

v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.

v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát !

Podání žádosti o vydání voličských průkazů a jejich vydávání:
budova Divadelní 1, 1. poschodí, dveře č. 211 (v budově se používá vyvolávací systém, pro podání žádosti o voličský průkaz a pro vyzvednutí voličského průkazu zmáčknete na vyvolávacím systému 5 a poté budete zavolání na příslušné pracoviště)

Mgr. Libuše Köhlerová, tel. 556 768 209

Kateřina Polochová, DiS., tel. 556 768 209

Přílohy:

doc Žádost o vydání voličského průkazu (doc, 30 KB) docx Plná moc k převzetí VP (docx, 16 KB)

Přehled telefonního spojení do volebních místností

xls MeU_NJ_telefony_volebni_mistnosti_obce_NJ (xls, 50 KB)

Informace o způsobu hlasování

docx Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky (docx, 17 KB)