Poskytované informace podle Z106/1999 Sb. – 2022

Předmět žádosti:

Žadatel požadoval tyto informace :

  1. Jak velké budou plochy bytů v nově zrekonstruovaném objektu bývalého „Domu sester“, ve kterém mají být tzv. „startovní byty“ pro mladé ??
  2. Jaká je aktuální tržní cena za m² obytné plochy v tomto roce – 2022.
  3. Jaké náklady Městú byly vynaloženy na práci „Kontrolního výboru“ a „Finančního výboru“ ZM za toto volební období ??
  4. Jaké náklady Městú byly vynaloženy na práci ostatních komisí, výborů a poradních orgánů v tomto volebním období ??
  5. Jaké náklady Městú byly vynaloženy na práci Zastupitelstva města Nového Jičína v tomto volebním období ??
  6. Jaké jsou výše platů starosty a místostarostů Městú v tomto volebním období ???

Poskytnutá informace:
Viz příloha

Přílohy:
pdf Sdělení k žádosti č.j. MUNJ-46557/2022/OKVM-Ve ze dne 13.05.2022 (pdf, 253 KB)

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, odbor kancelář vedení města, 13.05.2022


Předmět žádosti:
Dotaz se týkal prováděné opravy místní komunikace ve Straníku a hospodaření se vzniklým recyklátem. 

Poskytnutá informace:
V návaznosti na Váš dotaz ze dne 12. 4. 2022 sdělujeme následující:

Ad1) Asfaltový recyklát vyfrézovaný ve Straníku byl v souladu se smlouvou o dílo č. V2021-394/OR částečně použit na vytvoření zpevněných krajnic a zbytek byl – v souladu se smlouvou – odvezen na skládku.

Ad2) V dodavatelském rozpočtu je uvedena položka na odvoz recyklátu a jeho skládkování. V loňském roce jsme na základě dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo část recyklátu uložili na pozemcích města a ponechali k lokálním opravám místních komunikací. Tato skutečnost byla zohledněna v dodatku odečtením poplatku za skládkování.

Zpracovala:
Ing. Michaela Mrklovská, odbor rozvoje a investic, 03.05.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace  k internímu auditu ve věci nakládání s volnými finančními prostředky města NJ v letech 2020-2022. 

Poskytnutá informace:
Informace byly poskytnuty viz příloha.

Přílohy:
pdf Dopis č.j. MUNJ-38599/2022/OKVM-Ve (pdf, 375 KB)

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, odbor kancelář vedení města, 25.04.2022


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.01.2022 do 31.03.2022. 

Poskytnutá informace:
Dne 11.04.2022 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 11.04.2022


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – výsledky odběrů vzorků pitné vody v Novém Jičíně – v místní části Straník.

Poskytnutá informace:
Dne 07.04.2022 byla žadateli poskytnuta informace v celém rozsahu. Byly zaslány kopie protokolů o odběru odpadních vod. Datovou schránkou byly žadateli informace odeslány.

Přílohy:
pdf Protokol o pitné vodě (pdf, 328 KB)

Zpracovala:
Ing. Aneta Fojtíková, referent Odboru správy majetku, 07.04.2022


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – výsledky odběrů vzorků z kanalizační sítě v Novém Jičíně – v místní části Straník.

Poskytnutá informace:
Dne 06.04.20022 byla žadateli poskytnuta informace v celém rozsahu. Byly zaslány kopie protokolů o odběru odpadních vod. Datovou schránkou byly žadateli informace odeslány.

Přílohy:
pdf Protokol o odběru odpadních vod (pdf, 456 KB)

Zpracovala:
Ing. Aneta Fojtíková, referent Odboru správy majetku, 06.04.2022


Předmět žádosti:
Žádost spočívá v poskytnutí informací týkající se dopravního přestupku, kterého se dopustil vedoucí odboru města Nový Jičín.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta dne 30.03.2022.

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, odbor přestupkových agend, dne 06.04.2022


Předmět žádosti:
Žádost spočívá v zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu.

Poskytnutá informace:
Žádost byla podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. odmítnuta rozhodnutím.

Přílohy:
pdf Rozhodnutí (pdf, 78 KB)

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, odbor přestupkových agend, dne 28.03.2022


Předmět žádosti:
Žadatelka požadovala informace ke statickým radarům na území města, vybraným pokutám. Dále požadovala informaci k počtu nezaměstnaných ve městě a  žádala o zaslání sazebníku úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutá informace:
Žádost byla v části odložena, protože žadatelka požadovala informace, které nespadají do působnosti povinného subjektu. V ostatním byly informace poskytnuty-viz příloha.

Přílohy:
pdf Dopis č.j. MUNJ-27658/2022/OKVM-Ve ze dne 23.03.2022 (pdf, 87 KB)
pdf Příloha (pdf, 180 KB)

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, odbor kancelář vedení města, 23.03.2022


Předmět žádosti:
Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané odstranění týká; sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu; zaslání kopií rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst.4 a § 129 stavebního zákona od 01.11.2021 doposud. 

Poskytnutá informace:
Dne 16.03.2022 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc.Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 18.03.2022


Předmět žádosti:
Žádost spočívá v zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu. 

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v části týkající se obsahu spisu, v části týkající se úředního záznamu sepsaného policisty a kopie protokolu o ústním jednání byla žádost dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. odmítnuta rozhodnutím.

Přílohy:
pdf Rozhodnutí (pdf, 77 KB)

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, odbor přestupkových agend, dne 02.03.2022


Předmět žádosti:
Žádost spočívá v zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu. 

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v části týkající se obsahu spisu, v části týkající se úředního záznamu sepsaného policisty a kopie protokolu o ústním jednání byla žádost dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. odmítnuta rozhodnutím. 

Přílohy:
pdf Rozhodnutí (pdf, 78 KB)

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, odbor přestupkových agend, dne 02.03.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace pro účely zpracování studie o financování sportu městy a obcemi. 

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta – viz příloha.

Přílohy:
pdf Sdělení č.j. MUNJ_17729_2022_OŠKS (pdf, 229 KB)

Zpracovala:
Ing. Oldřiška Navrátilová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, 22.2.2022


Předmět žádosti:
Kolik stacionárních radarů má váš úřad ve správě, včetně vašeho správním obvodu, respektive od kolika takových zařízení váš úřad zpracovává pokuty? 

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v celém požadovaném rozsahu.

2. Pokud takové zařízení existuje.

2.1. Jaký typ měření (Úsekové měření, nebo měření okamžité rychlosti)
2.1.1. V jakém směru měří (V jednom, nebo v obou)
2.2. Umístění těchto radarů a kdy byly uvedeny do provozu
2.2.1. GPS pozice
2.2.2. Obec a název ulice, nebo číslo komunikace
2.2.3. Rok uvedení do provozu

Stanoviště:1
2.1.    Jedná se o okamžité měření rychlosti.
2.1.1. Radar měří v obou směrech
2.2.1. Souřadnice: 49.5897620N, 18.0165612E
2.2.2. Revoluční u čp. 2214, Nový Jičín
2.2.3. Březen 2020

Stanoviště:2
2.1.    Jedná se o okamžité měření rychlosti.
2.1.1. Radar měří v obou směrech
2.2.1. Souřadnice: 49.5925000N, 17.9988800E
2.2.2. Palackého u domu č.p. 1987/76, Nový Jičín
2.2.3. Leden 2021 

Přílohy:
pdf Odpověď 106, radary 2022 (pdf, 124 KB)

Zpracoval:
Bc. Daniel Rýdel, ředitel Městské policie Nový Jičín, dne 23.02.2022


Předmět žádosti:
Žadatelka požadovala informace :

  • týkající se výše měsíčních odměn starosty a místostarostů
  • platový výměr ředitelky Základní školy Komenského 68, Nový Jičín.

Poskytnutá informace:
Informace ad 1) byly poskytnuty – viz příloha.

Informace ad 2) poskytnuta nebyla a žádost o informace v této části byla  rozhodnutím č.j.MUNJ-17677/2022/OKVM-Ve ze dne 22.02.2022 odmítnuta s odůvodněním, že nebyly splněny všechny čtyři podmínky pro poskytnutí informace po proběhlém testu proporcionality v souladu s platovým nálezem Ústavního soudu ze dne 17.10.2017, sp.zn.IV. ÚS 1378/16.

Přílohy:
pdf Sdělení č.j. MUNJ-17604/2022/OKVM-Ve (pdf, 134 KB)
pdf Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín (09.03.2020) (pdf, 64 KB)

Zpracovala:
JUDr.Veličková Dagmar, odbor kancelář vedení města, 22.02.2022 


Předmět žádosti:
Žadatelka požadovala informace týkající se tzv. šikanózních žádostí.

Poskytnutá informace:
Informace byly poskytnuty – viz příloha.

Přílohy:
pdf Sdělení č.j. MUNJ-17604/2022/OKVM-Ve (pdf, 105 KB)

Zpracovala:
JUDr.Veličková Dagmar, odbor kancelář vedení města, 22.02.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informaci o počtu vydaných rozhodnutí o spáchání přestupků podle krizového zákona v roce 2020 nebo v roce 2021.

Poskytnutá informace:
Dne 21.02.2022 byla žadateli poskytnuta následující informace: V roce 2020 bylo vydáno 41 rozhodnutí a v roce 2021 pak 70 rozhodnutí podle krizového zákona

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, odbor přestupkových agend, dne 21.02.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informaci k investičním plánům pro rok 2022 týkající se pozemních staveb (budov).

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta-viz příloha.

Přílohy:
pdf Dopis Č.j.MUNJ-2773/2022/OKVM-Ve (pdf, 159 KB)

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kancelář vedení města, dne 11.01.2022


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.10.2021 do 31.12.2021.

Poskytnutá informace:
Dne 10.01.2022 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 10.01.2022