Poskytované informace podle Z106/1999 Sb. – 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požadoval poskytnutí informací zasláním kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu ze spisu vedeného pod sp. zn. OPA/56769/2020, a to do datové schránky, a neumožní-li tak povaha dokumentu nebo technické možnosti správního orgánu, tak poštou na adresu trvalého pobytu.

Poskytnutá informace:
Žádost byla rozhodnutím odmítnuta v části týkající se poskytnutí kopie úředního záznamu sepsaného policisty, neboť žádný takový dokument není součástí správního spisu. Ostatní požadované dokumenty byly poskytnuty.

Příloha:
pdf Rozhodnutí (pdf, 723 KB)
pdf Protokol o ústním jednání (pdf, 1 MB)
pdf Obsah spisu (pdf, 586 KB)

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, vedoucí Odboru přestupkových agend, dne 22.02.2020


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval zápisy ze schůzí všech osadních výborů v částech města Nový Jičín od října 2020 do února 2021.

Poskytnutá informace:
Povinný subjekt odkázal žadatele na zveřejněné informace – viz sdělení pod č.j. OKVM/14690/2021/Ve.

Příloha:
pdf Sdělení (pdf, 66 KB)

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kanceláře vedení města, dne 16.02.2020


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval zaslat jmenný a číselný seznam potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti, vydané žadatelem a které byly předložené orgánu státní správy myslivosti k žádosti o vydání loveckého lístku v letech 2010 až 2020.

Poskytnutá informace:
Dne 27.1.2021 byly žadateli poskytnuty požadované informace v celém rozsahu.

Příloha:
pdf Zpráva o poskytnutí informace (pdf, 200 KB)

Zpracoval:
Mgr. Jiří Schindler, odbor životního prostředí, dne 27.1.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p., které se týkají pozemních staveb pro právnické osoby (objektů budov) a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.10.2020 do 31.12.2020.

Poskytnutá informace:
Dne 19.01.2021 byly žadateli poskytnuty požadované informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 19.01.2021