Poskytované informace podle Z106/1999 Sb. – 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požadoval tyto informace:

Úmrtí – vystavení úmrtního listu (prvopis)

 • Jak zařídit vydání úmrtního listu?
 • Kdo vydává úmrtní list?
 • Kdo je oprávněn požádat o vydání úmrtního listu?
 • Jaké jsou podmínky a postup řešení?
 • Jaké jsou poplatky za vystavení úmrtního listu?
 • Jaká je lhůta pro vyřízení?
 • Jaké další úkony jsou po žadateli požadovány?
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje?
 • Jaké jsou související předpisy?
 • Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě?

Poskytnutá informace:
Viz příloha

Příloha:
pdf č.j. OSA/106557/2021/Kel (pdf, 242 KB)

Zpracovala:
Ing. Renáta Kelnarová, vedoucí Odboru správních agend, 14.10.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Poskytnutá informace:
Dne 11.10.2021 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 11.10.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – o povolení 3 světelných reklam na pozemcích parcela číslo 1851/1, 1851/6, 1872 v katastrálním území Šenov u Nového Jičína.

Poskytnutá informace:
Dne 06.09.2021 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 06.09.2021


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace, viz příloha „Dotazy“.

Poskytnutá informace:
Viz příloha „Sdělení k žádosti“.

Příloha:
pdf Dotazy (pdf, 188 KB)
pdf Sdělení k žádosti (pdf, 402 KB)

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 30.08.2021


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace související se zhotovením díla „Discgolfové hřiště v Novém Jičíně“.

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace. Viz příloha.

Příloha:
pdf Sdělení k žádosti čj. ORI/88432/2021/Po (pdf, 376 KB)

Zpracovala:
Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic, 20.08.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – jaká opatření nařídil stavební úřad pro odstranění sesuvu pozemků v Palačově.

Poskytnutá informace:
Dne 13.08.2021 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 13.08.2021


Předmět žádosti:
Žadatel žádal o poskytnutí informací, zda povinný subjekt má vytvořenou a vydanou informační koncepci orgánu veřejné správy ve smyslu § 5a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. Současně žádal o její poskytnutí; je-li informační koncepce orgánu veřejné správy povinného subjektu vydána (zveřejněna), postačí žadateli hypertextový odkaz.

Poskytnutá informace:
Byla poskytnuta informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v požadovaném rozsahu – viz příloha.

Odpověď
pdf Odpověď č.j. OO/80541/2021 (pdf, 186 KB)

Zpracovala:
Mgr. Lucie Dobešová, odbor organizační, 03.08.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) vydaných v období od 01.04.2021 do 30.06.2021 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p., které se týkají pozemních staveb (objektů budov) a jejímiž žadateli jsou právnické osoby.

Poskytnutá informace:
Dne 14.07.2021 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 14.07.2021


Předmět žádosti:
Žádost spočívá v zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v části týkající se obsahu spisu, v části týkající se úředního záznamu sepsaného policisty a kopie protokolu o ústním jednání byla žádost dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. odmítnuta rozhodnutím.

Přílohy:
pdf Rozhodnutí (pdf, 703 KB)

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, odbor přestupkových agend, 21.06.2021


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace související s event. spoluprací s institucemi z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan).

Poskytnutá informace:
Viz příloha

Přílohy:
rtf Sdělení k žádosti č.j. OKVM/61590/2021/Ve (rtf, 290 KB)

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 07.06.2021


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se problematiky autoškol.

Poskytnutá informace:
Na základě doručené žádosti zaevidované pod č.j. xxx byly poskytnuty informace týkající se problematiky autoškol v působnosti našeho obecního úřadu obce s rozšířenou působností v celém požadovaném rozsahu.

Přílohy:
pdf 1. Žádost ze dne 24.5.2021 (pdf, 253 KB)
pdf 2. Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (pdf, 323 KB)

Zpracovala:
Ing. Kateřina Linhartová, referent odboru dopravy, 04.06.2021


Předmět žádosti:
Žádost o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se vztahuje k projektu „Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně“.

Poskytnutá informace:
V žádosti je poskytnuta informace, kdy a jakou formou budou občané bydlící v místě rozporovaných úprav informováni o avizovaném projednávání. V žádosti je poskytnuta informace o případném posuzování v místě plánovaných úprav.

Příloha:
pdf Odpověď (pdf, 609 KB)

Zpracovala:
Ing. Kateřina Nehasilová, Odbor rozvoje a investic, 24.05.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z dokumentace stavby přeložky vedení VN a NN v lokalitě U Zahrad v Žilině u Nového Jičína.

Poskytnutá informace:
Dne 04.05.2021 byly žadateli poskytnuty požadované informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 05.05.2021


Předmět žádosti:
Žádost spočívá v zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v části týkající se obsahu spisu a kopie protokolu o ústním jednání, v části týkající se úředního záznamu sepsaného policisty byla žádost dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. odmítnuta rozhodnutím.

Příloha:
pdf Rozhodnutí (pdf, 672 KB)

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, vedoucí odboru přestupkových agend, 29.04.2021


Předmět žádosti:
Žádost o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se vztahuje k  projektu „Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně“.

Poskytnutá informace:
V žádosti jsou požadovány informace, ze kterých bude zřejmé, jak bude plánované dětské hřiště v prostoru domů 268/14, 269/16, 270/18, 265/8, 266/10, 267/12 a 257/6 vypadat (rozměry/ podoba). Plánované dětské hřiště je navrženo v koncepční studii Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně zpracované v listopadu 2020. Podrobnější podoba/rozměry dětského hřiště v současné době není známa, z tohoto důvodu nemohla být informace žadateli poskytnuta.

Příloha:
pdf Dopis č.j. ORI/42438/2021/Ne (pdf, 538 KB)
pdf Situace – návrh úprav koncepční studie Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně ke zveřejnění (pdf, 4 MB)

Zpracovala:
Ing. Kateřina Nehasilová, odbor rozvoje a investic, 22.04.2021


Předmět žádosti:

Žadatel požadoval tyto informace:

 1. Kolik světelných bodů tvoří soustava veřejného osvětlení (VO)? (počet všech svítidel umístěných jak na samostatných sloupech VO, tak na sloupech nízkého napětí či na výložnících domů).
 2. Jaký je (zhruba) celkový instalovaný příkon soustavy VO?
 3. Jaké typy svítidel tvoří instalovaný příkon – procentní podíl pro sodíkové výbojky, výbojky RVLX, halogenové výbojky a LED svítidla?
 4. Jaká je celková roční spotřeba energie soustavy VO v kWh? (Uveďte roky 2019 a 2020).
 5. Jaké je celková cena za spotřebu energie soustavy VO v Kč? (Uveďte roky 2019 a 2020).
 6. Jaké má město pro letošní rok plánované investiční akce týkající se VO? (rekonstrukce, výměna svítidel, výstavba nového VO atd.)

Poskytnutá informace:
Dne 21.04.2021 byly žadateli poskytnuty požadované informace, viz příloha.

Příloha:
rtf Sdělení č.j. OSM/35122/2021/Foj (rtf, 89 KB)

Zpracovala:
Ing. Aneta Fojtíková, odbor správy majetku, 21.04.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p., které se týkají pozemních staveb pro právnické osoby (objektů budov) a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.01.2021 do 31.03.2021.

Poskytnutá informace:
Dne 16.04.2021 byly žadateli poskytnuty požadované informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního, 16.04.2021


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval výsledky hlasování (sjetinu) k usnesení Rady města č. 1077/40/2021.

Poskytnutá informace:
viz příloha

Příloha:
pdf Sdělení k žádosti č.j. OKVM/35348/2021/Ve (pdf, 159 KB)

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kanceláře vedení města, dne 08.04.2021


Předmět žádosti:
Žádost spočívá v zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v části týkající se obsahu spisu, v části týkající se kopie protokolu o ústním jednání a úředního záznamu sepsaného policisty byla žádost dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. odmítnuta rozhodnutím.

Příloha:
pdf Rozhodnutí (pdf, 706 KB)

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, vedoucí Odboru přestupkových agend, dne 31.03.2021


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se problematiky autoškol.

Poskytnutá informace:
Na základě doručené žádosti zaevidované pod č.j. xxx byly poskytnuty informace týkající se problematiky autoškol v působnosti našeho obecního úřadu obce s rozšířenou působností v celém požadovaném rozsahu.

Příloha:
pdf Žádost (pdf, 341 KB)
pdf Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 20.5.2020 (pdf, 62 KB)
pdf Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 25.3.2021 (pdf, 304 KB)
pdf Tabulka „seznam autoškol“ (pdf, 64 KB)

Zpracovala:
Ing. Kateřina Linhartová, referent odboru dopravy dne 29.3.2021


Předmět žádosti:

Žadatel požadoval tyto informace :

 1. Kolik lidí zemřelo a kolik se narodilo v našem městě za rok 2020?
 2. Kolik lidí se odstěhovalo z města a přistěhovalo do našeho města za rok  2020?
 3. Kolik bytových jednotek bylo přiděleno občanům našeho města v roce 2020?
 4. Kolik bylo uspokojeno žádostí starších a potřebných lidí o umístění v Domovech seniorů, příp. v Domech zvláštního určení vlastněných městem N. Jičín v roce 2020.
 5. Kolik žádostí starších  spoluobčanů  našeho města o umístění do Domu seniorů a Domů se zvláštním určením – vlastněných městem N. Jičín – v roce 2020 nebylo uspokojeno???

Poskytnutá informace:
viz příloha

Příloha:
pdf Sdělení k žádosti č.j. OKVM/31822/2021 (pdf, 182 KB)

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kanceláře vedení města, dne 29.03.2021


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval poskytnutí informace, a to konkrétně zaslání investičních plánů našeho města pro rok 2021, případně zaslání rozpočtu na rok 2021.

Poskytnutá informace:
Žadateli byl zaslán Schválený rozpočet města na rok 2021 v rozsahu Přílohy č.2 – viz usnesení ZM 277/Z13/2020 bod 2. Informace včetně odpovědi byla poskytnuta emailem na požadovanou adresu.

Zpracovala:
Ing. Jana Holíková, Odbor finanční, dne 24.03.2021


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace vztahující se k městu jako povinnému subjektu, jím zřízeným příspěvkovým organizacím, jím založeným právnickým osobám, k zakázkám uzavřeným v r. 2020 na základě vertikální a horizontální spolupráce a ke struktuře a počtu zaměstnanců.

Poskytnutá informace:
viz přílohy

Příloha:
pdf Sdělení (pdf, 186 KB)
pdf 1. Tabulka příspěvkových organizací zřízených městem Nový Jičín (pdf, 956 KB)
pdf 1.a Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace(účel a předmět činnosti) (pdf, 951 KB)
pdf 2. Organizační schéma MěÚ Nový Jičín (pdf, 747 KB)
pdf 3. Organizační schéma Městské policie Nový Jičín (pdf, 847 KB)
pdf 4. Organizační schéma Návštěvnického centra Nový Jičín a ProSenior (pdf, 640 KB)

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kanceláře vedení města, dne 03.03.2021


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval poskytnutí informací zasláním kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu ze spisu vedeného pod sp. zn. OPA/56769/2020, a to do datové schránky, a neumožní-li tak povaha dokumentu nebo technické možnosti správního orgánu, tak poštou na adresu trvalého pobytu.

Poskytnutá informace:
Žádost byla rozhodnutím odmítnuta v části týkající se poskytnutí kopie úředního záznamu sepsaného policisty, neboť žádný takový dokument není součástí správního spisu. Ostatní požadované dokumenty byly poskytnuty.

Příloha:
pdf Rozhodnutí (pdf, 723 KB)
pdf Protokol o ústním jednání (pdf, 1 MB)
pdf Obsah spisu (pdf, 586 KB)

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, vedoucí Odboru přestupkových agend, dne 22.02.2021


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval zápisy ze schůzí všech osadních výborů v částech města Nový Jičín od října 2020 do února 2021.

Poskytnutá informace:
Povinný subjekt odkázal žadatele na zveřejněné informace – viz sdělení pod č.j. OKVM/14690/2021/Ve.

Příloha:
pdf Sdělení (pdf, 66 KB)

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kanceláře vedení města, dne 16.02.2021


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval zaslat jmenný a číselný seznam potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti, vydané žadatelem a které byly předložené orgánu státní správy myslivosti k žádosti o vydání loveckého lístku v letech 2010 až 2020.

Poskytnutá informace:
Dne 27.1.2021 byly žadateli poskytnuty požadované informace v celém rozsahu.

Příloha:
pdf Zpráva o poskytnutí informace (pdf, 200 KB)

Zpracoval:
Mgr. Jiří Schindler, odbor životního prostředí, dne 27.1.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p., které se týkají pozemních staveb pro právnické osoby (objektů budov) a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.10.2020 do 31.12.2020.

Poskytnutá informace:
Dne 19.01.2021 byly žadateli poskytnuty požadované informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 19.01.2021