Poskytované informace podle Z106/1999 Sb. – 2020

Předmět žádosti:
Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 09.01.2020 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“):

I.  V kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem nebo umístění jiného zdroje tepla, a to za roky 2017, 2018, 2019 (s uvedením těchto informací za každý rok samostatně).

II.  V kolika případech došlo k pravomocnému zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem nebo umístění jiného zdroje tepla, a to za roky 2017, 2018, 2019 (s uvedením těchto informací za každý rok samostatně).

Žadatel dále žádá o poskytnutí následujících dokumentů:

I. Kopie 10 posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných stavebních povolení nebo souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, přičemž žádné z těchto rozhodnutí/souhlasů by nemělo být starší než 3 roky. V případě, že proti rozhodnutí ve věci samé bylo podáno odvolání, prosíme taktéž o zaslání rozhodnutí odvolacího správního orgánu.

II. Kopie 10 posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, přičemž žádné z těchto rozhodnutí/souhlasů by nemělo být starší než 3 roky. V případě, že proti rozhodnutí ve věci samé bylo podáno odvolání, prosíme taktéž o zaslání rozhodnutí odvolacího správního orgánu.

Poskytnutá informace:
Dne 15.01.2020 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Přílohy: pdf Poskytnutí informací zák. 106 (odpojování od CZT r. 2017-2019) (pdf, 537 KB)

Zpracoval: Hana Passendorferová, odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nový Jičín, 15.01.2020


Předmět žádosti:
Žádost o doplnění informací č.j. OD/60842/2016

Jednalo se o:

  • Kopii podání paní       s přidělením čísla jednacího – předpokládám, že systém eviduje podání od občanů a žadatelů, žádám tedy kopii z evidence takovéhoto seznamu;
  • Tvrdí-li povinný subjekt, že odpověď odboru dopravy si paní        převzala osobně, pak kopii s podpisem o převzetí.

Poskytnutá informace:
Požadované údaje nejsou u zdejšího úřadu evidovány.

Přílohy: pdf doplnění informací (pdf, 538 KB)

Zpracoval: Pavel Žáček, Referent odboru dopravy, 08.01.2020


Předmět žádosti:
Žádost o kopii spisové dokumentace č.j. OD/60842/2016

Poskytnutá informace:
Pod uvedeným č.j. se nacházejí dvě písemnosti ve věci umístění dopravního značení na soukromém pozemku. Informace byla poskytnuta v plném rozsahu zasláním kopií těchto písemností.

Přílohy: pdf poskytnutá informace (pdf, 85 KB)

Zpracoval: Pavel Žáček, Referent odboru dopravy, 03.01.2020