Poskytované informace podle Z106/1999 Sb. – 2019

Předmět žádosti:
Žadatel se domáhal poskytnutí informací o všech podaných nabídkách subjektů Domistav CZ, a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a, se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177, ve věcech veřejných zakázek bez ohledu na skutečnost, zda byla následně s některým z uvedených subjektů uzavřena smlouva, či nikoli.

Poskytnutá informace:
Město Nový Jičín za posledních 5 let neobdrželo od uvedených subjektů žádnou nabídku. Žádost neobsahuje časové období, v němž měly být nabídky od uvedených subjektů podány, Město proto prověřovalo dobu posledních 5 let.

Přílohy: pdf Dopis ze dne 29.08.2019, č.j. ORI-60884-2019 (pdf, 268 KB)

Zpracoval: Ing. Alena Seibertová, ORI, 29.08.2019


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o sdělení výše platu vybraných úředníků zařazených na odboru přestupkových agend, a to za časové období 01–06/2019. Dále požádal o sdělení, v jaké výši za stejné časové období byla těmto úředníkům vyplacena nenároková složka platu, kolik správních rozhodnutí, kterými byl obviněný uznán vinným, vydali a jakou souhrnnou výši správních trestů uložili.

Poskytnutá informace:
Informace byla žadateli poskytnuta v plném rozsahu.

Přílohy: bez příloh

Zpracoval: Bc. Stanislav Palacký, pověřen řízením odboru přestupkových agend, 29.07.2019.


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informaci:
1) vyplňuje žadatel žádost o vydání OP/ŘP/PAS rukou nebo je žádost předvyplněna?
2) jakým způsobem je žádost o OP/ŘP/PAS opatřena podpisem žadatele (podpis na papír, na tablet apod.)?
3) co se se žádostí děje po podpisu (způsob zpracování, uchování)?
4) zda a jak jsou uchovávány/zpracovávány žádosti (tisky, fyzický archiv nebo jen digitální archiv nebo obojí)
5) zda a jak jsou případně uchovávána biometrická data vlastnoručního elektronického podpisu?

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty informace v požadovaném rozsahu (viz příloha).

Přílohy: pdf OSČ/48392/2019 (pdf, 331 KB)

Zpracovala: Bc. Renáta Kelnarová, Odbor správních agend, 04.07.2019


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a způsobu, kterým úřad zpracovává žádosti osob o vydání řidičského průkazu.

Poskytnutá informace:
Informace o postupu zpracování žádosti o vydání řidičského průkazu byla poskytnuta v celém požadovaném rozsahu viz. příloha.

Přílohy: pdf č.j. OD/48841/2019/LI (pdf, 288 KB)

Zpracovala: Ing. Kateřina Linhartová, odbor dopravy, 3.7.2019


Předmět žádosti:
Celý obsah žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím uveden v odpovědi (viz příloha).

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty informace v požadovaném rozsahu.

Přílohy: pdf Odpověď (pdf, 277 KB)

Zpracovala: Bc. Renáta Kelnarová, vedoucí oddělení evidence obyvatel , občanských průkazů a cestovních dokladů, 19.06.2019


Předmět žádosti:
1. Otázka: S jakým subjektem Město Nový Jičín uzavřelo smlouvu na možnost dále uzavírat smlouvy o umisťování reklam na sloupy veřejného osvětlení, které jsou v majetku Města Nový Jičín?
2. Otázka: Kopie smlouvy (smluv) dle bodu 1.

Poskytnutá informace:
K 1. otázce: Město Nový Jičín uzavřelo smlouvu s panem Ivo Hanákem, bytem xxxxxx, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 13606255.
K 2. otázce: V příloze Vám posíláme anonymizovanou smlouvu s nájemcem uvedeným v bodě 1.

Přílohy: pdf Smlouva s nájemcem (pdf, 7 MB)

Zpracoval: Ing. Tomáš Hrňa, 16.5.2019


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval doplnění části informace ve věci stížnosti v rámci úkonu nahlédnutí do spisu na oddělení přestupkových agend.

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty informace v požadovaném rozsahu.

Přílohy: pdf Odpověď č.j. OO/28020/2019 (pdf, 324 KB)

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního, 25.4.2019


Předmět žádosti:
Zaslání kopií anonymizovaných rozhodnutí a sdělení vydaných stavebním úřadem jako reakce stavebníka podle § 177 odst.3 stavebního zákona, v platném znění, (popř. vydaných podle předchozího stavebního zákona č.50/1976 Sb.).

Poskytnutá informace:
Dne 5. 4. 2019 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nový Jičín dne 5.4.2019


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace o počtu žádostí o platech či jejich některých složkách, např. odměnách, zaměstnanců zařazených do městského úřadu, které jsme obdrželi v letech 2010 – 2019.

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty informace v požadovaném rozsahu.

Přílohy: pdf Odpověď č.j. OO/20012/2019 (pdf, 210 KB)

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního, 28.3.2019


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace ve věci stížnosti v rámci úkonu nahlédnutí do spisu na oddělení přestupkových agend.

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty informace v požadovaném rozsahu.

Přílohy: pdf Odpověď č.j. OO/17603/2019 (pdf, 371 KB)

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního, 13.3.2019


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace ve věci porušení osobnostních práv v souvislosti s bezplatnou právní poradnou, kterou pro město Nový Jičín vedl na základě smlouvy o poskytování právních služeb ze dne 5.4.2018.

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty informace v požadovaném rozsahu

Přílohy: pdf Odpověď č.j. OO/16972/2019/Pt (pdf, 206 KB)

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního, 13.3.2019


Předmět žádosti:
V žádosti jsou požadovány údaje a digitální kopie snímků k přestupku v dopravě.

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty informace v požadovaném rozsahu, pouze jedna ze tří fotografií poskytnuta nebyla, protože je na ni zachycena třetí osoba a byla by tím porušena práva této osoby.

Přílohy: pdf Sdělení k žádosti (pdf, 180 KB)

Zpracoval: Mgr. Jiří Klein, městská policie, 7.3.2019


Předmět žádosti:
Žadatelka požádala o informaci ve věci:
bod 1.
Prosím o informaci, zda město Nový Jičín vede evidenci městského mobiliáře a pokud ano, existuje možnost sdílení informací o městském mobiliáři v rámci otevřených dat.
bod 2.
Prosím o informaci, zda město Nový Jičín má zpracovaný pasport zeleně a pokud ano, existuje možnost sdílení informací o zeleni a jejím stavu v rámci otevřených dat.
bod 3.
a. kolik laviček instalovaných v exteriéru (parky, ulice apod.) vlastní a spravuje město Nový Jičín, případně jím zřízené organizace;
b. kolik odpadkových košů instalovaných v exteriéru
c. kolik stromů vlastní a spravuje město Nový Jičín, případně jím zřízené organizace.

Poskytnutá informace:
Informace byly poskytnuty emailem – viz příloha

Přílohy: pdf OMI-14645-2019 (pdf, 75 KB)

Zpracoval: Ing. Tomáš Hrňa, vedoucí oddělení majetku a komunálního hospodářství, 4.3.2019


Předmět žádosti:
Předmětem žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím měla být spíše připomínka dle § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) k projednání Návrhu nového územního plánu Hladké Životice, kterou bylo možno podat v termínu do 6.2.2019.

Poskytnutá informace:
Dne 20.2.2019 byla žadateli z hlediska územně plánovací dokumentace poskytnuta informace v celém požadovaném rozsahu.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Ing. Hana Macháčková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 20.2.2019


Předmět žádosti:
Žadatelka požádala o informaci ve věci způsobu vyřízení stížnosti „Námitka podjatosti“.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v plném rozsahu – viz příloha

Přílohy: pdf Poskytnutí informace ze dne 18.2.2019 čj. OSV /10836/2019 (pdf, 48 KB)

Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, odbor sociálních věcí, 18.2.2019


Předmět žádosti:
Žadatel uplatnil u Města Nový Jičín, Městského úřadu Nový Jičín (dále jen povinný subjekt) v souladu s  InfZ  žádost o poskytnutí informací, a to konkrétně na základě těchto otázek:

  1. Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří „předzahrádky“?
  2. Po kom je v takovém případě, dle příslušného metodického pokynu, vymáhána uložená sankce, respektive kdo je za toto jednání odpovědný? Reklamní agentura, která je na „visačce na kliku vyznačena, nebo subjekt, který na této „visačce na kliku“ inzeruje vlastní produkt či službu?
  3. Pokud by v obvodu, který spadá pod Váš správní orgán takováto inzerce byla poskytována, respektive pokud by reklamní agentura umístila „visačku na kliku“, na které by byla inzerce na jeden či více subjektů třetích stran, zahájil by Váš správní orgán správní řízení pro porušení některého ze závazných právních předpisů, či nikoli?
  4. Podle jakého závazného právního předpisu a právní kvalifikace by Váš správní orgán shora uvedenou inzerci posuzoval, případně zda vůbec Váš správní orgán ve shora uvedeném jednání spatřuje znaky správního deliktu či přestupku.

Poskytnutá informace:
Žádost bylo nutno odložit v souladu s ust.  § 14 odst. 5 písm. c)  InfZ, jelikož povinný subjekt nemá požadované informace ve své působnosti.

Na základě dotazu ohledně problematiky reklamy, reklamního sdělení, metodiky k projednání přestupku stran reklamy (viz citace otázek shora) sděluji, že tuto problematiku řeší zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
K projednání přestupků podle tohoto zákona je příslušný Krajský živnostenský úřad.
Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.
Vzhledem k tomu, že tato problematika je v působnosti Krajského živnostenského úřadu, který je povinným subjektem poskytují informace, bude nutno vaše právo na informaci uplatnit u tohoto orgánu.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 8.2.2019


Předmět žádosti:
Žadatelka požádala o informaci ve věci řešení zjištění KÚ MSK, odboru sociálních věcí , že odbor sociálních věcí MěÚ Nový Jičín nepostupoval při vyřízení stížnosti v souladu s právními předpisy , kdy tato byla shledána částečně důvodnou , a to informaci k řešení „pochybení“ ze strany MěÚ Nový Jičín, tzn. zda byly úřední osoby shledány odpovědnými za své pochybení a jaké důsledky byly vůči těmto osobám vyvozeny v pracovně-právní, event.finanční rovině.

Poskytnutá informace:
Informace byly poskytnuty-viz příloha

Přílohy: pdf Vyjádření ze dne 4.2.2019, č.j.KÚ60672019 (pdf, 431 KB)

Zpracovala: Mgr. Jarmila Absolonová, MBA, tajemnice, 4.2.2019


Předmět žádosti:
Zda zdejší vyvlastňovací úřad v období 1.1.2014 do 31.12.2018 vedl vyvlastňovací řízení a vydal rozhodnutí o vyvlastnění pro účely vymezené v žádosti o poskytnutí informací.

Poskytnutá informace:
Dne 25.1.2019 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nový Jičín, 25.1.2019


Předmět žádosti:
Zaslání investičních plánů města, seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí v letech 2019-2022 s členěním na název projektu, popis projektu, projektovou kancelář, finanční rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce, případně zaslat rozpočet na rok 2019, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle požadavků výše.

Poskytnutá informace:
„Přeji příjemný den, na základě Vaší elektronické žádosti o poskytnutí informací ze dne 8.1.2019 vám v příloze zasíláme schválený rozpočet města Nový Jičín na rok 2019 (v druhém listu-Příloha č. 2-je detailnější rozpis schválených výdajů včetně jednotlivých konkrétních akcí s uvedením předběžného plánovaného finančního objemu).“

Přílohy:
pdf Rozpočet 2019 – příloha 1 (pdf, 70 KB)
pdf Rozpočet 2019 – příloha 2 (pdf, 250 KB)
pdf Rozpočet 2019 – příloha 3 (pdf, 35 KB)

Zpracovala: Ing. Jarmila Straková, vedoucí odboru finančního, 21.01.2019


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o následující informace:

  1. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátor) P. V.
  2. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) P. V.
  3. Informaci, zda Váš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností s P. V. ve výše uvedené věci.
  4. Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31.12.2018.

Poskytnutá informace:
V souladu s tímto zákonem Vám k Vaší žádosti sdělujeme následující:
ad 1)      Městský úřad Nový Jičín pana P. V. na žádnou svou akci v minulosti nevyužil.
ad 2)      Městský úřad Nový Jičín neuvažoval o využití služeb pana P. V.
ad 3)      Městský úřad Nový Jičín nedisponuje žádnou smlouvou o dílo či jinou písemnost s panem P. V.
ad 4)      Počet obyvatel města Nový Jičín k 31.12.2018 je 24 107.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Ing. Oldřiška Navrátilová, Vedoucí odboru školství, kultury a sportu, 3.1.2019