Veřejná fóra 2017–2019

V Novém Jičíně se konala již 3 Veřejná fóra, jejichž záměrem bylo získat co možná nejširší zpětnou vazbu od občanů k dalšímu rozvoji města. Níže najdete informace k jednotlivým ročníkům.

Veřejné fórum 2020

Z důvodu vládních opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 bylo veřejné fórum v roce 2020 zrušeno. Občané však měli příležitost ovlivnit budoucí směřování města zapojením do příprav Strategického plánu rozvoje města 2021–2027. Do dotazníkového šetření se zapojilo téměř 600 občanů. Občané také měli možnost seznámit se s pokrokem v plnění priorit schválených v předešlých letech prostřednictvím zveřejněných prezentací na webu města.

Veřejné fórum 2019

Zatím poslední Veřejné fórum se konalo 25. dubna 2019. V úvodu akce, kterou provázel Ing. Aleš Dresler, Ph.D., zaznělo shrnutí, v jaké fázi realizace jsou podněty získané z předešlých let.V rámci doprovodného programu byla pro účastníky připravena také tombola a součástí fóra byla také prezentace projektů podaných do participativního rozpočtu v rámci výzvy Projekty pro Nový Jičín 2019 a hlasování o nich.

Ověřené návrhy byly následně předloženy Radě města a Zastupitelstvu, které schválilo, že se nadále bude zabývat těmito 11 příležitostmi:

 • Komplexní úprava Smetanových sadů
  • Nebyla schválena druhá část původního návrhu, tj. komplexní úprava Žerotínského parku, protože park u Žerotínského zámku není majetkem města.
 • Oživení náměstí zelení
 • Podpora prvků podporujících zadržování vody (zelené střechy, propustné parkovací plochy aj.)
 • Podpora služeb pro osoby se zdravotním postižením
 • Postavení víceúčelové sportovní haly
 • Rozšíření sdílených kol a koloběžek do Nového Jičína
 • Rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Vybudování bezpečného přechodu u SVČ Fokus
 • Vybudování parkovacího domu v Novém Jičíně v případě, že jeho bude jeho výstavba doporučena v rámci vypracované Koncepce statické dopravy města Nový Jičín (KSD)
  • Návrh byl doplněn o doporučení vybudovat parkovací dům za okolnosti, že toto doporučení vzejde z Koncepce statické dopravy (KSD), která by měla být vypracována do konce roku 2019 a u níž je jedním z hlavních požadavků právě prověření možnosti vybudování parkovacího domu
 • Vyznačení sítě přírodních cyklostezek s kulturními a přírodními zajímavostmi
 • Zapojení ZŠ do projektu “Učíme venku” a “Etiketa”

Související odkazy:

Veřejné fórum 2018

Druhé Veřejné fórum se v Novém Jičíně konalo 15. května 2018, i tentokrát bylo záměrem získat podněty k dalšímu rozvoji města od jeho občanů. Zároveň se přítomni dozvěděli, jakého pokroku se podařilo dosáhnout u příležitostí, které byly zvoleny jako prioritní v předešlém roce. Nově byl mezi tematické stoly zařazen také stůl pro mládež, která tak mohla také předložit své náměty.

Ověřené návrhy byly následně předloženy Radě města a Zastupitelstvu, které schválilo, že se nadále bude zabývat těmito 12 příležitostmi:

 • Napojení cyklostezky přes viadukt směrem na Straník a Čerťák
 • Vybudování pump tracku
 • Neredukovat zeleň, naopak ji rozšiřovat (včetně parků)
 • Učinit podpůrné kroky pro podnikatele s provozovnou na náměstí
 • Revitalizace okolí tokůPoradenská pomoc osobám pečujícím v domácnostech o své blízké (seniory a zdravotně postižené)
 • Umístit panoramatickou mapu s popisem výhledu na vrchol Svince (U křížku)
 • Pravidelně spolupracovat s partnerskými městy (např. formou výměnných pobytů, zavedením mezinárodního Poháru starosty s nejen sportovními aktivitami, ale i jazykovými olympiádami apod.)
 • Zavedení kuchyněk do škol (výuka vaření + místnost pro ohřev jídla)
 • Vybudování nových chodníků v okolí ZŠ a MŠ Jubilejní – konkrétně před vchodem pro žáky a u Budovatelů 11
 • Zajištění možnosti parkování kol u škol
 • Rozvoj dobrovolnictví v pomoci dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • Vybudování parkovacích boxů pro kola (např. u Lidlu, ZUŠ)

Související odkazy:

Veřejné fórum 2017

První Veřejné fórum s podtitulem „Rozmluvíme Nový Jičín“ se konalo 16. května 2017 v SVČ Fokus a účastnilo se jej 93 občanů. S organizací a záměrem celé akce přítomné seznámil politik Zdravého města a místostarosta Mgr. Ondřej Syrovátka, programem následně provázela Ing. Dana Diváková. Aktuálně realizované a plánované investiční akce města přítomným odprezentovala Ing. Olga Veverková.

Své návrhy mohli občané předkládat u 7 tematických stolů, ze kterých vzešlo celkem 14 návrhů, o kterých pak hlasovali občané (na místě konání akce a následně prostřednictvím ankety) a které byly zároveň diskutovány na setkání Komise Zdravého města a MA21.

Ověřené návrhy byly následně předloženy Radě města a Zastupitelstvu, které schválilo, že se nadále bude zabývat těmito 9 příležitostmi:

 • Vybudovat síť přírodních cyklostezek „Čertovy stezky“ a zřídit „single trail centrum Čerťák“
 • Rozšířit a modernizovat zázemí v lokalitě Čerťák (WC, převlékací zástěny, občerstvení, sportovní hřiště apod.)
 • Ozelenit náměstí, především stromy
 • Vybudovat kruhový objezd u Čedoku včetně přechodů v okolních ulicích
 • Vytvořit koncepci parkování ve městě
 • Zajistit brigády pro mládež
 • Podpořit jazykové vzdělávání a výjezdy studentů do partnerských měst
 • Navýšit kapacitu kontejnerů na bioodpad
 • Pořádat diskotéky pro mládež

Související odkazy: