Úsek tiskové mluvčí

1)  Členění úseku:

 • nečlení se.

2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou úseku trvale svěřeny:

 • spolupodílí se po mediální stránce na informování o akcích pořádaných starostou, místostarosty a tajemníkem,
 • spolupodílí se na organizaci pracovních a společenských akcí města konaných i mimo MěÚ,
 • zabezpečuje informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti, k hromadným sdělovacím prostředkům, podává informace médiím, vytváří tiskové zprávy,
 • organizuje tiskové konference,
 • zabezpečuje monitoring tisku a monitoring zpětné vazby na podané informace,
 • prostřednictvím „tiskového mluvčího“ zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti a k hromadným sdělovacím prostředků,
 • spolupodílí se na plnění, přípravě a realizaci informačních kampaní, následující přípravě dílčích komunikačních standardů a tvorbě komunikační strategie města,
 • provádí monitoring tisku a předkládá průběžně závěry vedení města,
 • vytváří a udržuje databázi mediálních kontaktů,
 • připravuje tiskové zprávy a po potvrzení správnosti je předává médiím,
 • monitoruje mediální obraz města,
 • zajišťuje zpětnou vazbu informovanosti občanů,
 • poskytuje metodickou i faktickou pomoc pracovníkům MěÚ při předávání informací směrem k občanům města,
 • organizačně zabezpečuje vydávání Novojičínského zpravodaje, zpracovává příspěvky do Novojičínského zpravodaje a je členem redakční rady,
 • podílí se na tvorbě webových stránek města a dohlíží na aktuálnost informací na těchto stránkách, spravuje Facebook města Nový Jičín, podílí se na informovanosti zaměstnanců prostřednictvím intranetu,
 • zajišťuje pro potřebu města a komunikaci s médii fotodokumentaci z akcí,
 • zajišťuje předávání informací o průběhu jednání samosprávných orgánů (ZM, RM), předává informace o zahraničních návštěvách z partnerských měst, o akcích města a jeho organizací, dále o akcích jiných subjektů na území města, o akcích mimo území města, pokud s městem a jeho občany bezprostředně souvisí, především prostřednictvím NJ zpravodaje a webových stránek města,
 • zajišťuje propagaci projektů (např. projektů EU, ROP, apod.) v médiích,
 • předává náměty a příspěvky do kroniky města,
 • zajišťuje informovanost občanů a médií v době krizového stavu (např. sněhové kalamity, povodní, apod.).

3)  Úkoly, které jsou úseku trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • spolupracuje s návštěvnickým centrem v oblasti mediální propagace akcí a zahraničních vztahů, spolupracuje s městským kulturním střediskem.

4)  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • nevykonává.

5)  Vztah k rozpočtu města:

 • nevykonává.

6)  Úkoly v přenesené působnosti:

 • spolupracuje s kanceláří úřadu na zajištění správy úřední desky Městského úřadu Nový Jičín.

7)  Činnosti, které úsek vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • nevykonává.

8)  Činnosti, které úsek vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

9)  Přestupky, které úsek projednává v 1. stupni:

 • neprojednává.

10)  Věci, ve kterých je úsek odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • neprojednává.