ProSenior Nový Jičín

Účelem zřízení organizační složky je poskytovaní sociálních služeb občanům na území města Nový Jičín a jeho místních částí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného, sluchového, zdravotního nebo zrakového postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby dle zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

1)  Členění organizační složky

Organizační složka se člení na služby:

 • Pečovatelská služba
 • Denní stacionář
 • Odlehčovací služba Pohoda

2)  Pro naplnění účelu vykonává zejména tyto činnosti:

Úkoly společné:

 • žádá Krajský úřad Moravskoslezského kraje o registraci sociálních služeb, zodpovídá za aktualizaci údajů, zpracování příslušných materiálů k registraci,
 • provádí základní sociální poradenství,
 • na dožádání provádí šetření v domácnostech klientů, podílí se na řešení různých životních situací obyvatel města,
 • spolupracuje s dalšími poskytovateli sociálních služeb,
 • dle přílohy č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění vypracovává a aktualizuje Standardy,
 • zpracovává, aktualizuje a zveřejňuje etický kodex pracovníků,
 • zpracovává a aktualizuje pracovní postupy jednotlivých činností,
 • zajišťuje dostupnost informací o druhu, místě, cílech, okruhu osob, jimž poskytuje sociální služby, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb a o způsobu poskytování sociálních služeb, a to způsobem srozumitelným pro všechny osoby,
 • informuje zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování sociálních služeb a o úhradách za tyto služby, a to způsobem pro něj srozumitelným,
 • vytváří při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní osobám, kterým poskytují sociální služby naplňovat jejich lidská i občanská práva, a které zamezí střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby,
 • zpracovává vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení pravidel pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby,
 • zpracovává vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým poskytují sociální služby, na úroveň služeb, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby,
 • plánuje průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vede písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotí průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců,
 • vede evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohla být uzavřena smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb.,
 • uzavírá s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání důvody uvedené v § 91 odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb.,
 • je povinna neprodleně písemně oznámit obecnímu úřadu ukončení poskytování pobytové služby sociální péče osobě, která se může bez další pomoci a podpory ocitnout v situaci ohrožující její život a zdraví, pokud tato osoba s takovým oznámením souhlasí,
 • vytváří, aktualizuje a vede záznamy o individuálním plánování péče jednotlivých klientů,
 • dle vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, navrhuje výši úhrady za jednotlivé úkony poskytované PSNJ, ceník předkládá ke schválení Radě města Nový Jičín,
 • zveřejňuje informace o činnostech PSNJ na veřejně přístupných místech, prostřednictvím médií, zpráv v Novojičínském zpravodaji,
 • podílí se na tvorbě internetových stránek města v sekci sociální služby, PSNJ,
 • zpracovává projekty v oblasti získávání finančních prostředků z dotačních titulů na rozvoj sociálních služeb,
 • zpracovává materiály pro Ministerstvo práce a soc. věcí, provádí vykazování statistických dat,
 • předkládá radě a zastupitelstvu města zprávu o činnosti organizační složky za příslušný rok,
 • zajišťuje správu autoparku PSNJ, opravy a údržbu vozidel, periodické prohlídky, vede evidenci Výkazů o spotřebě pohonných hmot,
 • zajišťuje nákup, skladování a výdej zdravo-technického materiálu (toaletní papír, papírové ručníky, tekuté mýdlo, dezinfekce atd.),
 • zajišťuje a organizuje školení zaměstnanců PSNJ podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k tomu zpracovává plány vzdělávání a vede evidenci vzdělávání,
 • uzavírá smlouvy na zajištění odborných praxí, předkládá vedení města smlouvy nutné k zajištění poskytovaných služeb (např. smlouvy s dodavateli stravy pro klienty PSNJ),
 • zajišťuje nákup a evidenci pracovních oděvů,
 • zajišťuje evidenci docházky zaměstnanců PSNJ,
 • zajišťuje vedení spisů klientů PSNJ a jejich archivaci, předává spisy ke skartaci,
 • zabezpečuje organizaci kulturních akcí a zájezdů pro obyvatele domů s pečovatelskou službou,
 • spolupracuje při zajištění úklidu domů s pečovatelskou službou,
 • klientům PS NJ zajišťuje vyúčtování a výběr finančních prostředků, vede příslušnou evidenci,
 • zajišťuje kopírovací služby pro obyvatele DPS,
 • ve spolupráci s Odborem organizačním a Odborem bytovým zabezpečuje správu telefonních ústředen budovách DPS,
 • zabezpečuje tisky výpisů telefonních hovorů z pevných linek pro obyvatele domů s pečovatelskou službou a provádí vyúčtování těchto telefonních hovorů,
 • zajišťuje aktualizaci orientačních tabulí a jmen na zvoncích DPS,
 • dává podněty orgánům města na řešení situace problematických obyvatel domů DPS (např. nadužívání alkoholu, spory s obyvateli, dluh vůči organizační složce města),
 • vede evidenci movitého majetku ve správě organizační složky.

Pečovatelská služba:

dle § 40 vyhl. 505/2006 Sb. služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Denní stacionář:

dle § 46 vyhl. 505/2006 Sb. služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Odlehčovací služby:

dle § 10 vyhl. 505/2006 Sb. služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

3)  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • PS NJ je zastoupena v sociální komisi, na žádost komise předkládá stanoviska k řešení sociálních situací občanů, případně sama řešení navrhuje.

4)  Vztah k rozpočtu města:

 • zabezpečení podkladů pro tvorbu rozpočtu ORJ 29,
 • zabezpečuje nakládání s prostředky ORJ 29 a svěřeným rozpisem rozpočtu města,
 • pověřená osoba plní úkoly příkazce a správce rozpočtu ORJ 29,
 • inkasuje příjmy za poskytované služby, které bezprostředně odvádí na příjmový účet zřizovatele,
 • inkasuje poplatky za telefony obyvatel domů s pečovatelskou službou a tyto bezprostředně odvádí na účet zřizovatele,
 • předkládá předpis všech inkasovaných příjmů zřizovateli,
 • vede pokladní deník, který předkládá ve stanovených termínech zřizovateli,
 • sleduje rovnoměrné čerpání výdajů.

5)  Činnosti, které organizační složka vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • nevykonává.

6)  Činnosti, které organizační složka vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

7)  Přestupky, které organizační složka projednává v 1. stupni:

 • neprojednává.

8)  Věci, ve kterých je organizační složka odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • neprojednává.