ProSenior Nový Jičín

Účelem zřízení organizační složky je poskytovaní sociálních služeb občanům na území města Nový Jičín a jeho místních částí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného, sluchového, zdravotního nebo zrakového postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby dle zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

(1) Členění organizační složky

Organizační složka se člení na služby:

1.  Pečovatelská služba
2.  Denní stacionář
3.  Odlehčovací služba Pohoda

 

(2) Pro naplnění účelu vykonává zejména tyto činnosti:

1.      žádá Krajský úřad Moravskoslezského kraje o registraci sociálních služeb, zodpovídá za aktualizaci údajů, zpracování příslušných materiálů k registraci,
2.      provádí základní sociální poradenství,
3.      na dožádání provádí šetření v domácnostech klientů, podílí se na řešení různých životních situací obyvatel města,
4.      spolupracuje s dalšími poskytovateli sociálních služeb,
5.      dle přílohy č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění vypracovává a aktualizuje Standardy,
6.      zpracovává, aktualizuje a zveřejňuje etický kodex pracovníků,
7.      zpracovává a aktualizuje pracovní postupy jednotlivých činností,
8.      zajišťuje dostupnost informací o druhu, místě, cílech, okruhu osob, jimž poskytuje sociální služby, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb a o způsobu poskytování sociálních služeb, a to způsobem srozumitelným pro všechny osoby,
9.      informuje zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování sociálních služeb a o úhradách za tyto služby, a to způsobem pro něj srozumitelným,
10.   vytváří při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní osobám, kterým poskytují sociální služby naplňovat jejich lidská i občanská práva, a které zamezí střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby,
11.   zpracovává vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení pravidel pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby,
12.   zpracovává vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým poskytují sociální služby, na úroveň služeb, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby,
13.   plánuje průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vede písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotí průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců,
14.   vede evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohla být uzavřena smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb.,
15.   uzavírá s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání důvody uvedené v § 91 odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb.,
16.   je povinna neprodleně písemně oznámit obecnímu úřadu ukončení poskytování pobytové služby sociální péče osobě, která se může bez další pomoci a podpory ocitnout v situaci ohrožující její život a zdraví, pokud tato osoba s takovým oznámením souhlasí,
17.   vytváří, aktualizuje a vede záznamy o individuálním plánování péče jednotlivých klientů,
18.   dle vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, navrhuje výši úhrady za jednotlivé úkony poskytované PSNJ, ceník předkládá ke schválení Radě města Nový Jičín,
19.   zveřejňuje informace o činnostech PSNJ na veřejně přístupných místech, prostřednictvím médií, zpráv v Novojičínském zpravodaji,
20.   podílí se na tvorbě internetových stránek města v sekci sociální služby, vytváří internetové stránky www.psnj.cz,
21.   zpracovává projekty v oblasti získávání finančních prostředků z dotačních titulů na rozvoj sociálních služeb,
22.   zpracovává materiály pro Ministerstvo práce a soc. věcí, provádí vykazování statistických dat,
23.   předkládá radě a zastupitelstvu města zprávu o činnosti organizační složky za příslušný rok,
24.   zajišťuje správu autoparku PSNJ, opravy a údržbu vozidel, periodické prohlídky, vede evidenci Výkazů o spotřebě pohonných hmot,
25.   zajišťuje nákup, skladování a výdej zdravo-technického materiálu (toaletní papír, papírové ručníky, tekuté mýdlo, dezinfekce atd.),
26.   zajišťuje a organizuje školení zaměstnanců PSNJ podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k tomu zpracovává plány vzdělávání a vede evidenci vzdělávání,
27.   uzavírá smlouvy na zajištění odborných praxí, předkládá vedení města smlouvy nutné k zajištění poskytovaných služeb (např. smlouvy s dodavateli stravy pro klienty PSNJ),
28.   zajišťuje nákup a evidenci pracovních oděvů,
29.   zajišťuje evidenci docházky zaměstnanců PSNJ,
30.   zajišťuje vedení spisů klientů PSNJ a jejich archivaci, předává spisy ke skartaci,
31.   zabezpečuje organizaci kulturních akcí pro obyvatele domů s pečovatelskou službou,
32.   klientům PSNJ zajišťuje vyúčtování a výběr finančních prostředků, vede příslušnou evidenci,
33.   zajišťuje kopírovací služby pro obyvatele DPS,
34.   ve spolupráci s Odborem organizačním a Odborem bytovým zabezpečuje správu telefonních ústředen budovách DPS,
35.   dává podněty orgánům města na řešení situace problematických obyvatel domů DPS (např. nadužívání alkoholu, spory s obyvateli, dluh vůči organizační složce města),
36.   vede evidenci movitého majetku ve správě organizační složky.

 

Pečovatelská služba:

dle § 40 vyhl. 505/2006 Sb. služba obsahuje tyto základní činnosti:

37.   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
38.   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
39.   poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
40.   pomoc při zajištění chodu domácnosti,
41.   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

Denní stacionář:

dle § 46 vyhl. 505/2006 Sb. služba obsahuje tyto základní činnosti:

42.   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
43.   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
44.   poskytnutí stravy,
45.   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
46.   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
47.   sociálně terapeutické činnosti,
48.   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Odlehčovací služby:

dle § 10 vyhl. 505/2006 Sb. služba obsahuje tyto základní činnosti:

49.   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
50.   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
51.   poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
52.   poskytnutí ubytování,
53.   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
54.   sociálně terapeutické činnosti,
55.   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
56.   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

 

(3) Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

  • PSNJ je zastoupena v sociální komisi, na žádost komise předkládá stanoviska k řešení sociálních situací občanů, případně sama řešení navrhuje.

 

(4) Vztah k rozpočtu města:

1.    zabezpečení podkladů pro tvorbu rozpočtu ORJ 29,
2.    zabezpečuje nakládání s prostředky ORJ 29 a svěřeným rozpisem rozpočtu města,
3.    pověřená osoba plní úkoly příkazce a správce rozpočtu ORJ 29,
4.    inkasuje příjmy za poskytované služby, které bezprostředně odvádí na příjmový účet zřizovatele,
5.    inkasuje poplatky za telefony obyvatel domů s pečovatelskou službou a tyto bezprostředně odvádí na účet zřizovatele,
6.    předkládá předpis všech inkasovaných příjmů zřizovateli,
7.    vede pokladní deník, který předkládá ve stanovených termínech zřizovateli,
8.    sleduje rovnoměrné čerpání výdajů.

 

(5) Činnosti, které organizační složka vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

  • nevykonává.

 

(6) Činnosti, které organizační složka vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec:

  • nevykonává.

 

(7) Přestupky, které organizační složka projednává v 1. stupni:

  • neprojednává.

 

(8) Věci, ve kterých je organizační složka odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

  • neprojednává.