Obecní živnostenský úřad

(1)  Členění odboru:

 • Oddělení kontrolní a správní
 • Oddělení registrační

(2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Oddělení kontrolní a správní:

 • zajišťuje výkon samosprávy v oblasti dopravy (využití místních komunikací pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických, společenských či náboženských akcí, zábavné atrakce apod.), zejména se vyjadřuje dokumentaci žadatelů, vystavuje vyjádření vlastníka komunikace, stanovuje podmínky užívání a kontroluje jejich plnění a uvedení komunikace do původního stavu,
 • zajišťuje ekonomické výkaznictví odboru ve vztahu k rozpočtu města,

Oddělení registrační: 

 • vede administrativu a korespondenci obecního živnostenského úřadu;
 • zajišťuje evidenci došlé a odeslané pošty odboru,

Nezařazené činnosti:

 • připravuje a zabezpečuje smluvní vztahy pro chod novojičínské televize a provozování této televize v rámci platných zákonů a uzavřených smluv,
 • vyjadřuje se na vyžádání k prodejům majetku města a nájmům nebytových prostor města při posuzování návrhů zájemců,
 • vyjadřuje se na vyžádání ke struktuře obchodních činností a služeb v rámci dislokačního řešení provozoven,
 • odpovídá za aktualizaci OZV města nebo jejich částí, příslušejících do působnosti odboru.

(3)  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • nevykonává.

(4)  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města (jsou-li zřízeny):

 • nevykonává.

(5)  Vztah k rozpočtu města:

 1. zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
 2. pověřená osoba plní úkoly správce rozpočtu a příkazce operace ORJ 9.

(6)  Úkoly v přenesené působnosti :

Společné:

 • v plném rozsahu provádí výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání pro ohlašovací živnost volnou, živnosti řemeslné, vázané, koncesované v rozsahu stanoveném zákonem o živnostenském podnikání (č. 455/1991 Sb.) a podle zákona o živnostenských úřadech (č. 570/1991 Sb.),
 • plní úkoly vyplývající ze zákona o zemědělství (č. 252/1997 Sb.),
 • plní úkoly vyplývající ze zákona o loteriích (č. 202/1990 Sb.),
 • vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), zákonem o spotřební dani (č. 353/2003 Sb.), zákonem o povinném značení lihu (č. 307/2013 Sb.),
 • postupuje a vykonává činnosti dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
 • zúčastňuje se územního a stavebního řízení, týká-li se podnikatelské činnosti, je-li k tomu vyzván příslušným orgánem,
 • vypracovává a aktualizuje nařízení města příslušejících do působnosti odboru (např. Tržního řádu),
 • vede a aktualizuje živnostenský rejstřík.

Oddělení kontrolní a  správní:

 • zabezpečuje činnosti spojené s vedením živnostenského rejstříku v působnosti svého správního obvodu; vydává výpisy z živnostenského rejstříku a z evidence zemědělského podnikatele,
 • řeší správní delikty a přestupky na úseku živnostenského podnikání, vede v těchto věcech správní řízení nebo řízení o přestupku včetně vydání rozhodnutí a návrhu na opatření,
 • vykonává činnosti k povolování a dozoruje provoz výherních hracích přístrojů, povolování loterií pro územní obvod obce a vede správní řízení ve věci správních deliktů při porušení zákona o loteriích a jiných podobných hrách a dalších předpisů; připravuje podklady pro správce daně, zejména vede ve své evidenci zahajovací a ukončovací protokoly o uvedení a ukončení provozu VHP, dohlíží na převod odvodů z loterií a odvodů z VHP a jiných THZ,
 • posuzuje bezúhonnost podnikatelů v průběhu provozovávání živnosti,
 • pozastavuje provozování živnosti a ruší živnostenská oprávnění z důvodů uvedených v živnostenském zákoně,
 • v případě zadání připravuje nové znění nebo aktualizaci OZV,
 • poskytuje poradenství na úseku živnostenského podnikání a ochrany spotřebitele, zákona o loteriích a jiných podobných hrách a zákona o zemědělství,
 • provádí živnostenskou kontrolu, dle živnostenského zákona, kontroluje, zda podnikatelé tuzemské fyzické či právnické a zahraniční fyzické a právnické osoby dodržují při provozování živností ustanovení živnostenského zákona a dalších souvisejících právních předpisů; kontrolu provádí přímo na provozovnách nebo předvolává podnikatele na živnostenský úřad,
 • provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v zákoně o ochraně spotřebitele,
 • vykonává činnost Spotřebitelského ombudsmana,
 • provádí cenovou kontrolu podle zvláštního zákona (zákon č. 526/1990 Sb., o cenách), a kontrolu nakládání s odpady podnikatele
 • při zjištění porušení povinností ukládá podnikatelům pokuty v blokovém řízení nebo připravuje podklady a vede správní řízení, včetně uložení úhrady nákladů řízen,
 • při porušení zvláštních předpisů podnikatelem při provozování živnosti vypracovává podněty dotčeným orgánům, zejména orgánům dozírajícím na dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů a orgánům České obchodní inspekce,
 • připravuje podklady pro správce daně, zejména přijímá a kontroluje ohlášení, vede evidenci, kontroluje výši uhrazeného poplatku za užívání veřejného prostranství k provozování obchodu a služeb (vyjma prostoru městské tržnice),
 • vede korespondenci oddělení kontrolního a správního,
 • vede pokladnu odboru,
 • kontroluje zaplacení správních poplatků a uhrazení nákladů řízení.

 Oddělení registrační:

 • vede evidenci podnikatelských subjektů a vykonává veškeré činnosti s tím spojené v rozsahu stanoveném zákonem o živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb.,) podle zákona o živnostenských úřadech (zákon č. 570/1991 Sb.),
 • přijímá ohlášení živnosti ohlašovací volné s vymezením oborů činnosti, dále živností řemeslných, vázaných, žádosti o živnosti koncesované pro fyzické, zahraniční fyzické, právnické a zahraniční právnické osoby,
 • prověřuje, zda jsou splněny všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti,
 • posuzuje bezúhonnost podnikatelů pro účely podnikání při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi, rozhoduje o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo nebo o zamítnutí žádosti o koncesi,
 • zabezpečuje stanoviska orgánů státní správy před rozhodnutím o koncesi a spolupracuje s nimi,
 • vydává, mění, přerušuje, ruší a pozastavuje živnostenská oprávnění,
 • současně s vydáním výpisu z živnostenského rejstříku, jeho změnou, pozastavením provozování živnosti nebo zrušením živnostenského oprávnění, změnou v živnostenském rejstříku, zasílá výpisy, opisy těchto rozhodnutí, případně jiným způsobem sdělí údaje o živnosti a podnikateli, na místa určená zákonem,
 • kontroluje zaplacení správních poplatků,
 • ruší nebo pozastavuje živnostenská oprávnění na návrh orgánu státní správy v případě, že podnikatel závažným způsobem porušuje podmínky stanovené zákonem nebo zvláštními právními předpisy; přerušuje nebo ruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele nebo v případě porušení zákona včetně uložení úhrady nákladů řízení,
 • přijímá přihlášky k registraci a jiná oznámení na základě zvláštního právního předpisu (zákon č. 280/2009 Sb.) od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
 • přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy (§ 10a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.),
 • přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení (§ 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti),
 • přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (§ 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 214/2006 Sb.),
 • předává ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem (§ 45a odst. 6 zákona  č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, která obdrží, příslušným správním úřadům (§ 45a odst. 4  zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání), přitom neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání,
 • kontroluje a doplňuje datové vazby a úplnost údajů v živnostenském rejstříku v návaznosti na ostatní registry (např. Obchodní rejstřík, EZP, Základní registry, aj.),
 • vede korespondenci registračního oddělení živnostenského úřadu a OŽÚ,
 • poskytuje poradenství na úseku živnostenského podnikání, ochrany spotřebitele a podnikání dle zákona o zemědělství,
 • vede pokladnu odboru.

(7)  Činnosti, které  odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou   obec:

 • nevykonává.

(8)  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

(9)  Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni:

 1. projednává správní delikty a přestupky podle zákona o živnostenském podnikání,
 2. projednává správní delikty podle zákona zemědělství,
 3. projednává správní delikty podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách,
 4. projednává správní delikty podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole.

(10)  Věci, ve kterých  je odbor  odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě        mimořádných opravných prostředků (včetně přestupků a správních deliktů):

 • rozhoduje o obnově řízení,
 • provádí nové řízení ve věci.