Obecní živnostenský úřad

(1)  Členění odboru:

 • Oddělení kontrolní a správní
 • Oddělení registrační

(2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

Oddělení kontrolní a správní:

 • zajišťuje výkon samosprávy v oblasti dopravy (využití místních komunikací pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických, společenských či náboženských akcí, zábavné atrakce apod.), zejména se vyjadřuje dokumentaci žadatelů, vystavuje vyjádření vlastníka komunikace, stanovuje podmínky užívání a kontroluje jejich plnění a uvedení komunikace do původního stavu,
 • zajišťuje ekonomické výkaznictví odboru ve vztahu k rozpočtu města.

Oddělení registrační: 

 • vede administrativu a korespondenci obecního živnostenského úřadu,
 • zajišťuje evidenci došlé a odeslané pošty odboru.

Nezařazené činnosti:

 • připravuje a zabezpečuje smluvní vztahy pro chod novojičínské televize a provozování této televize v rámci platných zákonů a uzavřených smluv,
 • vyjadřuje se na vyžádání k prodejům majetku města a nájmům nebytových prostor města při posuzování návrhů zájemců,
 • vyjadřuje se na vyžádání ke struktuře obchodních činností a služeb v rámci dislokačního řešení provozoven,
 • odpovídá za aktualizaci OZV města nebo jejich částí, příslušejících do působnosti odboru,
 • připravuje a odpovídá za realizaci akcí v kompetenci odboru.

(3)  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • nevykonává.

(4)  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města (jsou-li zřízeny):

 • nevykonává.

(5)  Vztah k rozpočtu města:

 • zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
 • pověřená osoba plní úkoly správce rozpočtu a příkazce operace ORJ 9.

(6)  Úkoly v přenesené působnosti :

Společné:

 • v plném rozsahu provádí výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání pro ohlašovací živnost volnou, živnosti řemeslné, vázané, koncesované v rozsahu stanoveném zákonem o živnostenském podnikání (č. 455/1991 Sb.) a podle zákona o živnostenských úřadech (č. 570/1991 Sb.),
 • plní úkoly vyplývající ze zákona o zemědělství (č. 252/1997 Sb.),
 • plní úkoly vyplývající ze zákona o hazardních hrách (č. 186/2016 Sb.) a zákona o dani z hazardních her (č. 187/2016 Sb.),
 • vykonává kontrolní činnost nad zákonem č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu a  zákonem č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek – v části svěřené živnostenským úřadům a dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, zákonem č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, zákonem č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu,
 • postupuje a vykonává činnosti dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole,
 • zúčastňuje se územního a stavebního řízení, týká-li se podnikatelské činnosti, je-li k tomu vyzván příslušným orgánem,
 • vypracovává a aktualizuje nařízení města příslušejících do působnosti odboru (např. Tržní řád),
 • vede a aktualizuje živnostenský rejstřík.

Oddělení kontrolní a  správní:

 • zabezpečuje činnosti spojené s vedením živnostenského rejstříku v působnosti svého správního obvodu; vydává výpisy z živnostenského rejstříku a z evidence zemědělského podnikatele,
 • řeší přestupky na úseku živnostenského podnikání, vede v těchto věcech řízení o přestupku včetně vydání rozhodnutí a návrhu na opatření,
 • rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru, přijímá ohlášení hazardní hry a poskytuje informace nezbytné pro výkon dozoru ministerstvu (financí), dohlíží na převod daně z hazardních her a poskytuje správci daně informace o ohlášení hazardní hry, o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru,
 • posuzuje bezúhonnost podnikatelů v průběhu provozovávání živnosti,
 • pozastavuje provozování živnosti a sankčně ruší živnostenská oprávnění z důvodů uvedených v živnostenském zákoně,
 • v případě zadání připravuje nové znění nebo aktualizaci OZV,
 • poskytuje poradenství na úseku živnostenského podnikání a ochrany spotřebitele, zákona o hazardních hrách a zákona o zemědělství,
 • provádí živnostenskou kontrolu, dle živnostenského zákona, kontroluje, zda podnikatelé tuzemské fyzické či právnické a zahraniční fyzické a právnické osoby dodržují při provozování živností ustanovení živnostenského zákona a dalších souvisejících právních předpisů; kontrolu provádí přímo na provozovnách nebo předvolává podnikatele na živnostenský úřad,
 • provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v zákoně o ochraně spotřebitele,
 • vykonává činnost Spotřebitelského ombudsmana,
 • provádí cenovou kontrolu podle zvláštního zákona (zákon č. 526/1990 Sb., o cenách), a kontrolu nakládání s odpady podnikatele,
 • při zjištění porušení povinností ukládá podnikatelům pokuty v blokovém řízení nebo připravuje podklady a vede správní řízení, včetně uložení úhrady nákladů řízení,
 • při porušení zvláštních předpisů podnikatelem při provozování živnosti vypracovává podněty dotčeným orgánům, zejména orgánům dozírajícím na dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů a orgánům České obchodní inspekce,
 • připravuje podklady pro správce daně, zejména přijímá a kontroluje ohlášení, vede evidenci, kontroluje výši uhrazeného poplatku za užívání veřejného prostranství k provozování obchodu a služeb (vyjma prostoru městské tržnice),
 • vede korespondenci oddělení kontrolního a správního,
 • vede pokladnu odboru,
 • kontroluje zaplacení správních poplatků a uhrazení nákladů řízení.

 Oddělení registrační:

 • vede evidenci podnikatelských subjektů a vykonává veškeré činnosti s tím spojené v rozsahu stanoveném zákonem o živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb.,) podle zákona o živnostenských úřadech (zákon č. 570/1991 Sb.),
 • přijímá ohlášení živnosti ohlašovací volné s vymezením oborů činnosti, dále živností řemeslných, vázaných, žádosti o živnosti koncesované pro fyzické, zahraniční fyzické, právnické a zahraniční právnické osoby,
 • prověřuje, zda jsou splněny všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti,
 • posuzuje bezúhonnost podnikatelů pro účely podnikání při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi, rozhoduje o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo nebo o zamítnutí žádosti o koncesi,
 • zabezpečuje stanoviska orgánů státní správy před rozhodnutím o koncesi a spolupracuje s nimi,
 • vydává, mění, přerušuje, ruší a pozastavuje živnostenská oprávnění,
 • současně s vydáním výpisu z živnostenského rejstříku, jeho změnou, pozastavením provozování živnosti nebo zrušením živnostenského oprávnění, změnou v živnostenském rejstříku, zasílá výpisy, opisy těchto rozhodnutí, případně jiným způsobem sdělí údaje o živnosti a podnikateli, na místa určená zákonem,
 • kontroluje zaplacení správních poplatků a uhrazení nákladů řízení,
 • ruší nebo pozastavuje živnostenská oprávnění na návrh orgánu státní správy v případě, že podnikatel závažným způsobem porušuje podmínky stanovené zákonem nebo zvláštními právními předpisy; přerušuje nebo ruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele,
 • vydává vyrozumění o zápisu změn v živnostenském rejstříku (přerušení či pokračování v provozování živnosti, zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně, ustanovení či ukončení odpovědného zástupce…),
 • plní funkci centrálního registračního místa (CRM), přijímá oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení, přijímá přihlášky k důchodovému a nemocenskému pojištění, přijímá oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, přijímá oznámení o vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení. Tyto údaje předává příslušným orgánům do 5 pracovních dnů,
 • přijímá podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční, tyto údaje předává správci daně do 3 pracovních dnů,
 • vede evidenci podnikatelských subjektů v zemědělství a vykonává veškeré činnosti s tím spojené v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb. o zemědělství,
 • přijímá žádosti a vydává osvědčení o zápisu do IS EZP (informační systém evidence zemědělského podnikatele), provádí v něm změny na základě podání podnikatele a vydává o nich písemná vyrozumění, rozhoduje o vyřazení zemědělského podnikatele z IS EZP včetně změn, přerušení činnosti a vyřazení z evidence,
 • vydává výpisy z evidence zemědělského podnikatele,
 • kontroluje a doplňuje datové vazby a úplnost údajů v živnostenském rejstříku a v informačním systému evidence zemědělského podnikatele v návaznosti na ostatní registry (např. Veřejný rejstřík, EZP, Základní registry, aj.),
 • vede korespondenci registračního oddělení živnostenského úřadu a OŽÚ,
 • poskytuje poradenství na úseku živnostenského podnikání, ochrany spotřebitele a podnikání dle zákona o zemědělství,
 • vede pokladnu odboru.

(7)  Činnosti, které  odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou   obec:

 • nevykonává.

(8)  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

(9)  Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

 • projednává přestupky podle zákona o živnostenském podnikání,
 • projednává přestupky podle zákona o zemědělství,
 • projednává přestupky podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole,
 • projednává přestupky dle zákona č 307/2013 Sb., o povinném značení lihu,
 • projednává přestupky dle zákona č 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v části svěřené živnostenským úřadům,
 • projednává přestupky dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

(10)  Věci, ve kterých  je odbor  odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • rozhoduje o obnově řízení,
 • provádí nové řízení ve věci.