Obecní živnostenský úřad

(1) Členění odboru:

 1. Oddělení kontrolní a správní
 2. Oddělení registrační

 

(2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

Oddělení kontrolní a správní:

 1. zajišťuje výkon samosprávy – vyjádření vlastníka (k využití komunikací či jiných ploch pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických, společenských či náboženských akcí, zábavné atrakce apod.), zejména se vyjadřuje k dokumentaci žadatelů, vystavuje vyjádření vlastníka komunikace či jiné plochy, stanovuje podmínky užívání veřejného prostranství a kontroluje jejich plnění a uvedení komunikace či jiné plochy do původního stavu,
 2. zajišťuje ekonomické výkaznictví odboru ve vztahu k rozpočtu města.

Oddělení registrační:

 1. vede administrativu a korespondenci obecního živnostenského úřadu,
 2. zajišťuje evidenci došlé a odeslané pošty odboru.

Nezařazené činnosti:

 1. připravuje a zabezpečuje smluvní vztahy pro chod novojičínské televize a provozování této televize v rámci platných zákonů a uzavřených smluv,
 2. vyjadřuje se na vyžádání k prodejům majetku města a nájmům nebytových prostor města při posuzování návrhů zájemců,
 3. vyjadřuje se na vyžádání ke struktuře obchodních činností a služeb v rámci dislokačního řešení provozoven,
 4. připravuje, zpracovává a provádí aktualizaci OZV města nebo jejich částí, příslušejících do působnosti odboru (například v oblasti záborů veřejného prostranství),
 5. připravuje a odpovídá za realizaci akcí v kompetenci odboru, pořádané nebo spolupořádané městem Nový Jičín, jinými odbory, PO, OS atd.

 

(3) Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • nevykonává.

 

(4) Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města (jsou-li zřízeny):

 • nevykonává.

 

(5) Vztah k rozpočtu města:

 1. zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
 2. pověřená osoba plní úkoly správce rozpočtu a příkazce operace ORJ 9.

 

(6) Úkoly v přenesené působnosti:

Společné:

 1. v plném rozsahu provádí výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání pro ohlašovací živnost volnou, živnosti řemeslné, vázané, koncesované v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále též živnostenský zákon) a podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů a zároveň provádí kontrolu navazujících a souvisejících právních předpisů,
 2. plní úkoly vyplývající ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o zemědělství) a zároveň provádí kontrolu navazujících a souvisejících právních předpisů,
 3. plní úkoly vyplývající ze zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů a zároveň provádí kontrolu navazujících a souvisejících právních předpisů,
 4. vykonává kontrolní činnost nad zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, – v části svěřené živnostenským úřadům a dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,(dále též zákon o ochraně spotřebitele) zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů,
 5. postupuje a vykonává činnosti dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
 6. zúčastňuje se územního a stavebního řízení, týká-li se podnikatelské činnosti, je-li k tomu vyzván příslušným orgánem,
 7. vypracovává a aktualizuje nařízení města příslušejících do působnosti odboru (např. Tržní řád),
 8. vede a aktualizuje živnostenský rejstřík.

Oddělení kontrolní a správní:

 1. zabezpečuje činnosti spojené s vedením živnostenského rejstříku v působnosti svého správního obvodu; vydává výpisy z živnostenského rejstříku a z evidence zemědělského podnikatele,
 2. řeší přestupky na úseku živnostenského podnikání, vede v těchto věcech řízení o přestupku včetně vydání rozhodnutí a návrhu na opatření,
 3. rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru, přijímá ohlášení hazardní hry a poskytuje informace nezbytné pro výkon dozoru ministerstvu (financí), dohlíží na převod daně z hazardních her a poskytuje správci daně informace o ohlášení hazardní hry, o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru,
 4. posuzuje bezúhonnost podnikatelů v průběhu provozovávání živnosti,
 5. pozastavuje provozování živnosti a sankčně ruší živnostenská oprávnění z důvodů uvedených v živnostenském zákoně,
 6. v případě zadání připravuje nové znění nebo aktualizaci OZV,
 7. poskytuje poradenství na úseku živnostenského podnikání a ochrany spotřebitele, zákona o hazardních hrách a zákona o zemědělství,
 8. provádí živnostenskou kontrolu dle živnostenského zákona, kontroluje, zda podnikatelé, tuzemské fyzické či právnické a zahraniční fyzické a právnické osoby, dodržují při provozování živností ustanovení živnostenského zákona a dalších souvisejících právních předpisů; kontrolu provádí přímo na provozovnách nebo předvolává podnikatele na živnostenský úřad,
 9. provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v zákoně o ochraně spotřebitele,
 10. vykonává činnost Spotřebitelského ombudsmana,
 11. provádí cenovou kontrolu podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a kontrolu nakládání s odpady podnikatele (kontrola souvisejících předpisů),
 12. při zjištění porušení povinností ukládá podnikatelům pokuty v blokovém řízení nebo připravuje podklady a vede správní řízení, včetně uložení úhrady nákladů řízení,
 13. při porušení zvláštních předpisů podnikatelem při provozování živnosti vypracovává podněty dotčeným orgánům, zejména orgánům dozírajícím na dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů a orgánům České obchodní inspekce,
 14. připravuje podklady pro správce daně, zejména přijímá a kontroluje ohlášení, vede evidenci, kontroluje výši uhrazeného poplatku za užívání veřejného prostranství k provozování obchodu a služeb (vyjma prostoru městské tržnice),
 15. vede korespondenci oddělení kontrolního a správního,
 16. vede pokladnu odboru,
 17. kontroluje zaplacení správních poplatků a uhrazení nákladů řízení.

 Oddělení registrační:

 1. vede evidenci podnikatelských subjektů a vykonává veškeré činnosti s tím spojené v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů,
 2. přijímá ohlášení živnosti ohlašovací volné s vymezením oborů činnosti, dále živností řemeslných, vázaných, žádosti o živnosti koncesované pro fyzické, zahraniční fyzické, právnické a zahraniční právnické osoby,
 3. prověřuje, zda jsou splněny všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti,
 4. posuzuje bezúhonnost podnikatelů pro účely podnikání při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi, rozhoduje o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo nebo o zamítnutí žádosti o koncesi,
 5. zabezpečuje stanoviska orgánů státní správy před rozhodnutím o koncesi a spolupracuje s nimi,
 6. vydává, mění, přerušuje, ruší a pozastavuje živnostenská oprávnění,
 7. současně s vydáním výpisu z živnostenského rejstříku, jeho změnou, pozastavením provozování živnosti nebo zrušením živnostenského oprávnění, změnou v živnostenském rejstříku, zasílá výpisy, opisy těchto rozhodnutí, případně jiným způsobem sdělí údaje o živnosti a podnikateli, na místa určená zákonem,
 8. kontroluje zaplacení správních poplatků a uhrazení nákladů řízení,
 9. ruší nebo pozastavuje živnostenská oprávnění na návrh orgánu státní správy v případě, že podnikatel závažným způsobem porušuje podmínky stanovené zákonem nebo zvláštními právními předpisy; přerušuje nebo ruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele,
 10. vydává vyrozumění o zápisu změn v živnostenském rejstříku (přerušení či pokračování v provozování živnosti, zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně, ustanovení či ukončení odpovědného zástupce…),
 11. plní funkci centrálního registračního místa (CRM), přijímá oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení, přijímá přihlášky k důchodovému a nemocenskému pojištění, přijímá oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, přijímá oznámení o vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení. Tyto údaje předává příslušným orgánům do 5 pracovních dnů,
 12. přijímá podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční, tyto údaje předává správci daně do 3 pracovních dnů,
 13. vede evidenci podnikatelských subjektů v zemědělství a vykonává veškeré činnosti s tím spojené v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
 14. přijímá žádosti a vydává osvědčení o zápisu do IS EZP (informační systém evidence zemědělského podnikatele), provádí v něm změny na základě podání podnikatele a vydává o nich písemná vyrozumění, rozhoduje o vyřazení zemědělského podnikatele z IS EZP,
 15. vydává výpisy z evidence zemědělského podnikatele,
 16. kontroluje a doplňuje datové vazby a úplnost údajů v živnostenském rejstříku a v informačním systému evidence zemědělského podnikatele v návaznosti na ostatní registry (např. Veřejný rejstřík, EZP, Základní registry, aj.),
 17. vede korespondenci registračního oddělení živnostenského úřadu a OŽÚ,
 18. poskytuje poradenství na úseku živnostenského podnikání, ochrany spotřebitele a podnikání dle zákona o zemědělství,
 19. vede pokladnu odboru.

(7) Činnosti, které  odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • nevykonává.

(8) Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

(9) Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

 1. projednává přestupky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
 2. projednává přestupky podle zákona č. 252/2017 Sb., zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
 3. projednává přestupky podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
 4. projednává přestupky dle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů,
 5. projednává přestupky dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, v části svěřené živnostenským úřadům,
 6. projednává přestupky dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

 

(10) Věci, ve kterých  je odbor  odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 1. rozhoduje o obnově řízení, dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 2. provádí nové řízení ve věci dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.