Návštěvnické centrum Nový Jičín – Město klobouků

Účelem zřízení organizační složky je rozvíjení cestovního ruchu v regionu, zkvalitnění služeb návštěvníkům města, šíření kulturních tradic formou zážitkové turistiky, propagace a prezentace města Nový Jičín a rozvoj kulturně společenského života ve městě. Dále pak naplnění cílů dotačních projektů, realizace aktivit.

1)  Členění organizační složky:

 • Úsek Turistické informační centrum a Městská hromadná doprava (MHD-ODIS)
 • Úsek Expozice a Marketing cestovního ruchu
 • Úsek Zahraniční vztahy
 • Úsek Propagace a ekonom

2)  Pro naplnění účelu vykonává zejména tyto činnosti:

Úkoly společné:

 • prostřednictvím informační, vzdělávací a zábavné formy poskytuje návštěvníkům města komplexní služby v oblasti cestovního ruchu,
 • připravuje a pořádá prezentační akce směřující především k propagaci města Nový Jičín a Návštěvnického centra (NCNJ),
 • zajištuje naplnění cílů a udržitelnost dotačního projektu Nový Jičín – město klobouků v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace,
 • zajištuje naplnění cílů a udržitelnost dotačního projektu expozice Generál Laudon v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace,
 • spolupracuje s projektovým manažerem projektů Nový Jičín – město klobouků a Generál Laudon na monitorování a vyhodnocování plnění cílů projektů,
 • pořádá výstavy a přednášky,
 • pořádá a organizuje kulturní, společenské a vzdělávací akce města,
 • spolupracuje s ostatními subjekty působícími nejen v oblasti cestovního ruchu,
 • zpracovává projekty v oblasti získávání finančních prostředků z dotačních titulů,
 • zajišťuje a zpracovává evidenci docházky zaměstnanců NCNJ,
 • ve spolupráci s Odborem organizačním a Odborem bytovým zabezpečuje správu budovy NCNJ,
 • vede evidenci movitého majetku ve správě organizační složky,
 • zabezpečuje studijní odborné praxe a stáže v NCNJ,
 • organizuje propagaci města prostřednictvím prezentací a workshopů na výstavách a veletrzích pořádaných v ČR i v zahraničí,
 • vydává a připravuje podklady pro tvorbu propagačních a prezentačních materiálů o městě Nový Jičín a okolí,
 • vydává vlastní propagační, prezentační a informační materiály,
 • poskytuje příspěvky TSM NJ v rámci ORJ 011.

Turistické informační centrum (TIC) a Městská hromadná doprava (MHD-ODIS):

 • provádí prodej vstupného do expozic NCNJ a prodej vstupného do Muzea Novojičínska, p.o. dle smlouvy o společném vstupném,
 • provádí reklamní činnost,
 • zajišťuje ticketing – prodej vstupenek na kulturně-společenské akce,
 • provádí prodej novin a časopisů z oblasti turistiky a cestovního ruchu,
 • provádí prodej propagačních materiálů, upomínkových předmětů, suvenýrů, map, jízdních řádů, parkovacích kotoučů, poštovních známek,
 • provádí prodej vlastivědné a turistické literatury,
 • podává turistické informace o městě Nový Jičín, regionu a okolí,
 • podává informace o kulturních, sportovních a společenských akcích v Novém Jičíně a okolí,
 • podává informace o ubytovacích a stravovacích možnostech včetně zprostředkování ubytování v Novém Jičíně a okolí,
 • zpracovává přehledy kulturně-společenských, sportovních akcí na příslušný měsíc v Novém Jičíně a okolí,
 • podává místopisné informace o Novém Jičíně a okolí,
 • podává informace o městské hromadné dopravě, meziměstské a mezinárodní dopravě,
 • zajišťuje sběr plakátů externí plakátovací službě Rengl pro výlep plakátů na vlastních plakátovacích místech a vitrínách,
 • provádí aktualizaci obsahu webových stránek NCNJ a soc. sítí, např. facebook,
 • vede korespondenci organizační složky Návštěvnického centra,
 • provádí monitoring návštěvnosti TIC a expozic NCNJ,
 • zajišťuje kopírování, tisk a internetové připojení pro veřejnost,
 • zajišťuje průvodcovské služby a komentované prohlídky města,
 • zajišťuje půjčovnu disků a trekových holí,
 • zpracovává a vydává abonentní a rezidentní parkovací karty dle podmínek stanovených městem Nový Jičín,
 • provádí prodej čipových karet a jízdních řádů MHD-ODIS,
 • provádí vyúčtování prodeje čipových karet a jízdních řádů.

Expozice a Marketing cestovního ruchu:

 • provozuje expozici technologických procesů výroby klobouků a expozici Generál Laudon a seznamuje návštěvníky Nového Jičína s těmito druhy zážitkové turistiky,
 • pořádá tematické workshopy pro různé skupiny návštěvníků (např. rodiny s dětmi, imobilní návštěvníky, seniory),
 • zajišťuje teambuilding,
 • organizuje a pořádá akce dle plánu akcí NCNJ,
 • organizuje a pořádá jarmarky,
 • provádí výstavní činnost a zajišťuje výstavy v galerii NCNJ a v expozicích NCNJ,
 • zabezpečuje organizaci pracovních a společenských akcí města konaných i mimo městský úřad,
 • pořádá průvodcovské služby a komentované prohlídky města,
 • zpracovává zprávy a zhodnocení aktivit NCNJ.

Zahraniční vztahy:

 • plánuje, rozvíjí a stimuluje zahraniční spolupráci,
 • nabízí individuální přístup a poradenský servis v rámci zahraniční spolupráce,
 • napomáhá získávat informace, zkušenosti a kontakty,
 • vytváří image a propagaci města v rámci partnerských měst,
 • zajišťuje komunikaci s partnerskými městy, vede její evidenci,
 • zajišťuje technicko‑organizační záležitosti v rámci zahraničních vztahů (např. zajištění zahraničních cest, zpracování ročního plánu zahraničních vztahů, přehled zahraničních kontaktů),
 • zajišťuje hostitelský servis pro zahraniční hosty,
 • zajišťuje agendu zahraničních cest,
 • zajišťuje překlady zahraniční korespondence a vede její evidenci,
 • vyřizuje dotazy a žádosti týkající se oblasti zahraničních vztahů,
 • zajišťuje tlumočnické služby,
 • zajišťuje nákup, skladování a výdej propagačních, prezentačních, dárkových a upomínkových předmětů za účelem propagace a prezentace města,
 • zpracovává roční vyhodnocení zahraničních vztahů.

Propagace a ekonom:

 • připravuje a vydává podklady pro tvorbu propagačních, prezentačních a informačních materiálů o městě Nový Jičín a okolí,
 • zajišťuje nákup, skladování a výdej propagačních, prezentačních, dárkových a upomínkových předmětů za účelem propagace a prezentace města,
 • zajišťuje spolupráci se sdělovacími prostředky a organizuje vlastní multimediální komunikaci,
 • spolupracuje na PR s tiskovou mluvčí MěÚ Nový Jičín,
 • vede evidenci smluv a objednávek a zajišťuje jejich ukládání do centrální evidence smluv,
 • připravuje podklady a rozpočet za svěřenou kapitolu, sleduje příjmy a výdaje tohoto rozpočtu, včetně přípravy a zpracování návrhů opatření při jejich neplnění a realizaci rozpočtových změn,
 • zabezpečuje dodržování rozpočtové kázně a hospodárné vynakládání finančních prostředků na vymezeném úseku, dále dodržování platné rozpočtové skladby,
 • rozepisuje dílčí rozpočty, navrhuje a kontroluje rozpočtové změny, sleduje účelovost čerpání finančních prostředků,
 • zajišťuje podklady k rozborům hospodaření a sleduje plnění úkolů vyplývajících z rozborů hospodaření.

3)  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • nevykonává.

4)  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • NCNJ je zastoupena v komisi obchodu, služeb a cestovního ruchu a spolupracuje s kulturní komisí.

5)  Vztah k rozpočtu města:

 • zabezpečení podkladů pro tvorbu rozpočtu ORJ 11,
 • zabezpečuje nakládání s prostředky ORJ 11 a svěřeným rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
 • pověřená osoba plní úkoly příkazce a správce rozpočtu ORJ 11,
 • inkasuje příjmy za poskytované služby, které bezprostředně odvádí na příjmový účet zřizovatele,
 • předkládá předpis všech inkasovaných příjmů zřizovateli,
 • sleduje rovnoměrné čerpání výdajů.

6)  Úkoly v přenesené působnosti:

 • nevykonává.

7)  Činnosti, které organizační složka vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • nevykonává.

8)  Činnosti, které organizační složka vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

9)  Přestupky, které organizační složka projednává v 1. stupni:

 • neprojednává.

10)  Věci, ve kterých je organizační složka odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • neprojednává.