Návštěvnické centrum Nový Jičín – Město klobouků

Účelem zřízení organizační složky je rozvíjení cestovního ruchu v regionu, zkvalitnění služeb návštěvníkům města, šíření kulturních tradic formou zážitkové turistiky, propagace a prezentace města Nový Jičín a rozvoj kulturně společenského života ve městě. Dále pak naplnění cílů dotačních projektů, realizace aktivit.

 

(1) Členění organizační složky:

1.  Úsek Turistické informační centrum a Městská hromadná doprava (MHD-ODIS)
2.  Úsek Expozice a Marketing cestovního ruchu
3.  Úsek Zahraniční vztahy
4.  Úsek Propagace a ekonomických činností,

 

(2) Pro naplněné účelu vykonává zejména tyto činnosti:

Úkoly společné:
1.      prostřednictvím informační, vzdělávací a zábavné formy poskytuje návštěvníkům města komplexní služby v oblasti cestovního ruchu,
2.      připravuje a pořádá prezentační akce směřující především k propagaci města Nový Jičín a Návštěvnického centra (NCNJ),
3.      zajištuje naplnění cílů a udržitelnost dotačního projektu Nový Jičín – město klobouků v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace,
4.      zajištuje naplnění cílů a udržitelnost dotačního projektu expozice Generál Laudon v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace,
5.      spolupracuje s projektovým manažerem projektů Nový Jičín – město klobouků a Generál Laudon na monitorování a vyhodnocování plnění cílů projektů,
6.      pořádá výstavy a přednášky,
7.      pořádá a organizuje kulturní, společenské a vzdělávací akce města,
8.      spolupracuje s ostatními subjekty působícími nejen v oblasti cestovního ruchu,
9.      zpracovává projekty v oblasti získávání finančních prostředků z dotačních titulů,
10.   zajišťuje a zpracovává evidenci docházky zaměstnanců NCNJ,
11.   ve spolupráci s Odborem organizačním a Odborem bytovým zabezpečuje správu budovy NCNJ,
12.   zabezpečuje studijní odborné praxe a stáže v NCNJ,
13.   organizuje propagaci města prostřednictvím prezentací a workshopů na výstavách a veletrzích pořádaných v ČR i v zahraničí,
14.   zajišťuje spolupráci se sdělovacími prostředky a organizuje vlastní multimediální komunikaci,
15.   spolupracuje na PR s tiskovou mluvčí MěÚ Nový Jičín,
16.   připravuje a vydává podklady pro tvorbu propagačních, prezentačních a informačních materiálů o městě Nový Jičín a okolí,
17.   vydává vlastní propagační, prezentační a informační materiály,
18.   vyrábí vlastní upomínkové předměty,
19.   poskytuje příspěvky TSM NJ v rámci ORJ 011.

Turistické informační centrum (TIC) a Městská hromadná doprava (MHD-ODIS):
20.   provádí prodej vstupného do expozic NCNJ,
21.   provádí reklamní činnost,
22.   zajišťuje ticketing – prodej vstupenek na kulturně-společenské akce,
23.   provádí prodej novin a časopisů z oblasti turistiky a cestovního ruchu,
24.   zajišťuje nákup a skladování propagačních a upomínkových předmětů za účelem propagace a prezentace města,
25.   provádí prodej propagačních materiálů, upomínkových předmětů, suvenýrů, map, jízdních řádů, parkovacích kotoučů, poštovních známek,
26.   provádí prodej vlastivědné a turistické literatury,
27.   podává turistické informace o městě Nový Jičín, regionu a okolí,
28.   podává informace o kulturních, sportovních a společenských akcích v Novém Jičíně a okolí,
29.   podává informace o ubytovacích a stravovacích možnostech včetně zprostředkování ubytování v Novém Jičíně a okolí,
30.   zpracovává přehledy kulturně-společenských, sportovních akcí na příslušný měsíc v Novém Jičíně a okolí,
31.   podává místopisné informace o Novém Jičíně a okolí,
32.   podává informace o městské hromadné dopravě, meziměstské a mezinárodní dopravě,
33.   zajišťuje sběr plakátů externí plakátovací službě Rengl pro výlep plakátů na vlastních plakátovacích místech a vitrínách,
34.   provádí aktualizaci obsahu webových stránek NCNJ a soc. sítí, např. facebook,
35.   připravuje a vydává podklady pro tvorbu propagačních, prezentačních a informačních materiálů o městě Nový Jičín a okolí,
36.   vede korespondenci organizační složky Návštěvnického centra,
37.   provádí monitoring návštěvnosti TIC a expozic NCNJ,
38.   zajišťuje kopírování, tisk a internetové připojení pro veřejnost,
39.   zajišťuje průvodcovské služby a komentované prohlídky města,
40.   zajišťuje půjčovnu disků a trekových holí,
41.   zpracovává a vydává abonentní a rezidentní parkovací karty dle podmínek stanovených městem Nový Jičín,
42.   provádí prodej čipových karet a jízdních řádů MHD-ODIS,
43.   provádí vyúčtování prodeje čipových karet a jízdních řádů.

Expozice a Marketing cestovního ruchu:
44.   provozuje expozici technologických procesů výroby klobouků a expozici Generál Laudon a seznamuje návštěvníky Nového Jičína s těmito druhy zážitkové turistiky,
45.   pořádá tematické workshopy pro různé skupiny návštěvníků (např. rodiny s dětmi, imobilní návštěvníky, seniory),
46.   zajišťuje teambuilding, fam a press tripy,
47.   organizuje a pořádá akce dle plánu akcí NCNJ,
48.   organizuje a pořádá jarmarky,
49.   provádí výstavní činnost a zajišťuje výstavy v galerii NCNJ  a v expozicích NCNJ,
50.   zabezpečuje organizaci pracovních a společenských akcí města konaných i mimo městský úřad,
51.   pořádá průvodcovské služby a komentované prohlídky města,
52.   zpracovává zprávy a zhodnocení aktivit NCNJ.

Zahraniční vztahy:
53.   plánuje, rozvíjí a stimuluje zahraniční spolupráci,
54.   nabízí individuální přístup a poradenský servis v rámci zahraniční spolupráce,
55.   napomáhá získávat informace, zkušenosti a kontakty,
56.   vytváří image a propagaci města v rámci partnerských měst,
57.   zajišťuje komunikaci s partnerskými městy, vede její evidenci,
58.   zajišťuje technicko ‑ organizační záležitosti v rámci zahraničních vztahů (např. zajištění zahraničních cest, zpracování ročního plánu zahraničních vztahů, přehled zahraničních kontaktů),
59.   zajišťuje hostitelský servis pro zahraniční hosty,
60.   zajišťuje agendu zahraničních cest,
61.   zajišťuje překlady zahraniční korespondence a vede její evidenci,
62.   vyřizuje dotazy a žádosti týkající se oblasti zahraničních vztahů,
63.   zajišťuje tlumočnické služby,
64.   zajišťuje nákup, skladování a výdej propagačních, prezentačních, dárkových a upomínkových předmětů za účelem propagace a prezentace města,
65.   zpracovává roční vyhodnocení zahraničních vztahů,
66.   vyhledává možné dotační příležitosti, zejména z projektů přeshraniční spolupráce, projektů EUREGIO PL-CZ, Českoněmecký fond budoucnosti, včetně následné koordinace, zajištění, finančního vypořádání a zhodnocení akce.

Propagace a ekonom:
67.   zajišťuje nákup, skladování a výdej propagačních, prezentačních, dárkových a upomínkových předmětů za účelem propagace a prezentace města,
68.   provádí výběrové řízení v souladu s vnitřním předpisem k zadávání a realizaci veřejných zakázek a uzavírá smlouvy (příp. objednávky) s dodavateli (zhotoviteli),
69.   vede evidenci smluv, evidenci objednávek, evidenci dokladů k výdajovým předpisům a zajišťuje jejich ukládání do centrální evidence smluv,
70.   vede evidenci movitého majetku ve správě organizační složky,
71.   připravuje podklady a rozpočet za svěřenou kapitolu, sleduje příjmy a výdaje tohoto rozpočtu, včetně přípravy a zpracování návrhů opatření při jejich neplnění a realizaci rozpočtových změn,
72.   zabezpečuje dodržování rozpočtové kázně a hospodárné vynakládání finančních prostředků na vymezeném úseku, dále dodržování platné rozpočtové skladby,
73.   rozepisuje dílčí rozpočty, navrhuje a kontroluje rozpočtové změny, sleduje účelovost čerpání finančních prostředků,
74.   zajišťuje podklady k rozborům hospodaření a sleduje plnění úkolů vyplývajících z rozborů hospodaření.

 

(3) Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města:

  • nevykonává.

 

(4) Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

  • NCNJ je zastoupena v komisi obchodu, služeb a cestovního ruchu a spolupracuje s kulturní komisí.

 

(5) Vztah k rozpočtu města:

1.    zabezpečení podkladů pro tvorbu rozpočtu ORJ 11,
2.    zabezpečuje nakládání s prostředky ORJ 11 a svěřeným rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
3.    pověřená osoba plní úkoly příkazce a správce rozpočtu ORJ 11,
4.    inkasuje příjmy za poskytované služby, které bezprostředně odvádí na příjmový účet zřizovatele,
5.    předkládá předpis všech inkasovaných příjmů zřizovateli,
6.    sleduje rovnoměrné čerpání výdajů.

 

(6) Úkoly v přenesené působnosti:

  • nevykonává.

 

(7) Činnosti, které organizační složka vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

  • nevykonává.

 

(8) Činnosti, které organizační složka vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec:

  • nevykonává.

 

(9) Přestupky, které organizační složka projednává v 1. stupni:

  • neprojednává.

 

(10) Věci, ve kterých je organizační složka odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

  • neprojednává.