Odbory a úseky

Odbor kancelář vedení města

(1) Členění odboru: 1.    Úsek komunikace a marketingu 2.    Úsek právní 3.    Úsek RM, ZM, výborů, komisí 4.    Úsek sekretariátu 5.    Úsek řízení lidských zdrojů (2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: Úsek komunikace a marketingu: 1.      spolupodílí se po mediální stránce na informování o akcích pořádaných starostou, místostarosty a tajemníkem, 2.     ...

Více informací...

Odbor organizační

(1) Členění odboru: 1.    Oddělení hospodářské správy a krizového řízení 2.    Úsek řízení lidských zdrojů 3.    Úsek vrátnice MěÚ 4.    Úsek informatiky   (2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: Úkoly společné nebo vykonávané zaměstnanci nezařazenými do oddělení (úseku): 1.      zabezpečuje po organizačně-technické stránce akce pořádané starostou, místostarosty a tajemnicí, 2.      zabezpečuje...

Více informací...

Odbor finanční

(1) Členění odboru: 1.    Oddělení účtárny 2.    Oddělení rozpočtů 3.    Úsek pohledávek   (2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: Úkoly společné nebo vykonávané zaměstnanci nezařazenými do oddělení: 1.      sestavuje návrh rozpočtu města, kontroluje a vyhodnocuje čerpání schváleného (upraveného) rozpočtu města v souladu se skutečným čerpáním, 2.      navrhuje rozpočtová opatření, po schválení orgány...

Více informací...

Odbor správy majetku

(1) Členění odboru: Úsek majetkový Úsek komunálního hospodářství   (2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: Úkoly společné: zodpovídá za ORJ 102, 110, 120, 139: zpracování faktur a platebních poukazů, vystavování a vedení evidence faktur pro odběratele, přípravu pololetních a ročních rozborů hospodaření, vypracovává podklady pro převod do majetku města, předává je...

Více informací...

Odbor rozvoje a investic

(1) Členění odboru: Oddělení investic Oddělení rozvoje a strategického plánování   (2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: Úkoly společné: zodpovídá za ORJ 602, 610, 615, 639, 641: zpracování faktur a platebních poukazů, vystavování a vedení evidence faktur pro odběratele, přípravu pololetních a ročních rozborů hospodaření, vypracovává podklady pro převod do majetku...

Více informací...

Odbor bytový

(1) Členění odboru: Oddělení nájmů, správy SVJ a majetkových činností Oddělení technických a ekonomických činností Úsek energetika   (2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: Úkoly společné nebo vykonávané zaměstnanci nezařazenými do oddělení (úseku): připravuje podklady a zpracovává předlohy pro projednání v orgánech města o nájmech, pronájmech a výpůjčkách na úseku své působnosti,...

Více informací...

Odbor sociálních věcí

(1) Členění odboru: Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví Oddělení sociálně právní ochrany dětí Úsek činností v sociální oblasti (2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví: zajišťuje tvorbu koncepčních materiálů pro potřeby realizace a rozvoje sociální práce na území města Nový Jičín, zajišťuje úkony sociální prevence u...

Více informací...

Odbor školství, kultury a sportu

(1) Členění odboru: Úsek školství a sportu Úsek kultury a péče o památky   (2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:  Úsek školství a sportu  V oblasti školství: vykonává a zajišťuje samostatnou působnost města na úseku školství včetně odborné pomoci právnickým osobám na úseku školství, vytváří podmínky pro plnění povinné školní a...

Více informací...

Odbor správních agend

(1) Členění odboru: Úsek evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Úsek matrik Úsek Czech Point (2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: Úsek evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů: zajišťuje úkony při oddělení části obce (příprava, místní referendum, atd.), zajišťuje úkony při sloučení obcí, zajišťuje agendu související se zřízením a...

Více informací...

Odbor přestupkových agend

(1) Členění odboru: nečlení se. (2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: nevykonává. (3) Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města: nevykonává. (4) Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města: nevykonává. (5) Vztah k rozpočtu města: zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu...

Více informací...

Obecní živnostenský úřad

(1) Členění odboru: Oddělení kontrolní a správní Oddělení registrační   (2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: Oddělení kontrolní a správní: zajišťuje výkon samosprávy - vyjádření vlastníka (k využití komunikací či jiných ploch pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických, společenských či náboženských akcí, zábavné atrakce apod.), zejména se vyjadřuje k dokumentaci...

Více informací...

Odbor životního prostředí

(1) Členění odboru: Oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti Oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu Oddělení vodního hospodářství (2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: vykonává činnosti vymezené zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a vnitřními předpisy u zakázek malého rozsahu na svěřených úsecích. Oddělení ochrany přírody, lesnictví a...

Více informací...

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Odbor územního plánování a stavebního řádu vykonává činnosti jako: úřad územního plánování a stavební úřad - v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyvlastňovací úřad - dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) v platném...

Více informací...

Odbor dopravy

(1) Členění odboru: Úsek registru vozidel Úsek registru řidičů Úsek autoškol Úsek silničního hospodářství (2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: spolupracuje při řešení dopravní situace ve městě, plní úkoly na úseku BESIP (bezpečnost silničního provozu) svěřené obcím, a organizuje dopravní výchovu v součinnosti s městskou policií, spolupodílí se na organizaci okrskového, okresního, krajského...

Více informací...

Odbor kontrolní

(1) Členění odboru: nečlení se.   (2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: mimo působnosti uvedené v obecné činnosti odborů, oddělení a útvarů MěÚ NJ dále plní odbor úkoly podle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a podle vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se tento zákon provádí...

Více informací...

Interní auditor

(1) Členění: nečlení se.   (2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou internímu auditoru trvale svěřeny: zpracovává střednědobý plán, roční plány a plány interních auditů, projednává je se starostou města, který tyto plány schvaluje, předkládá je RM, v rozsahu vyžadovaném zákonem o finanční kontrole, prováděcím předpisem (vyhláškou) a metodickými pokyny zpracovává a koordinuje koncepční programy interního...

Více informací...

Návštěvnické centrum Nový Jičín – Město klobouků

Účelem zřízení organizační složky je rozvíjení cestovního ruchu v regionu, zkvalitnění služeb návštěvníkům města, šíření kulturních tradic formou zážitkové turistiky, propagace a prezentace města Nový Jičín a rozvoj kulturně společenského života ve městě. Dále pak naplnění cílů dotačních projektů, realizace aktivit.   (1) Členění organizační složky: 1.  Úsek Turistické informační centrum a Městská hromadná doprava (MHD-ODIS)...

Více informací...

ProSenior Nový Jičín

Účelem zřízení organizační složky je poskytovaní sociálních služeb občanům na území města Nový Jičín a jeho místních částí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného, sluchového, zdravotního nebo zrakového postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby dle zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.   (1) Členění organizační...

Více informací...