Odbory a úseky

Odbor kontrolní

(1)  Členění odboru: nečlení se. (2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: mimo působnosti uvedené v obecné činnosti odborů, oddělení a útvarů MěÚ NJ dále plní odbor úkoly podle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a podle vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb.,  kterou se tento zákon provádí a...

Více informací...

Interní auditor

1)  Členění: nečlení se. 2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou internímu auditoru trvale svěřeny: zpracovává střednědobý plán, roční plány a plány interních auditů, projednává je se starostou města, který tyto plány schvaluje, předkládá je RM, v rozsahu vyžadovaném zákonem o finanční kontrole, prováděcím předpisem (vyhláškou) a metodickými pokyny zpracovává a koordinuje koncepční programy interního auditu, provádí interní...

Více informací...

Návštěvnické centrum Nový Jičín – Město klobouků

Účelem zřízení organizační složky je rozvíjení cestovního ruchu v regionu, zkvalitnění služeb návštěvníkům města, šíření kulturních tradic formou zážitkové turistiky, propagace a prezentace města Nový Jičín a rozvoj kulturně společenského života ve městě. Dále pak naplnění cílů dotačních projektů, realizace aktivit. 1)  Členění organizační složky: Úsek Turistické informační centrum a Městská hromadná doprava (MHD-ODIS) Úsek Expozice...

Více informací...

ProSenior Nový Jičín

Účelem zřízení organizační složky je poskytovaní sociálních služeb občanům na území města Nový Jičín a jeho místních částí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného, sluchového, zdravotního nebo zrakového postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby dle zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 1)  Členění organizační složky...

Více informací...

Odbor dopravy

(1)  Členění odboru: nečlení se. (2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: spolupracuje při řešení dopravní situace ve městě. (3)  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města: plní funkci odvětvového odboru vůči Technickým službám města na úseku služby baby a senior taxi. (4)  Úkol ve vztahu...

Více informací...

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Odbor územního plánování a stavebního řádu vykonává činnosti jako: úřad územního plánování a stavební úřad - v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyvlastňovací úřad - dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) v...

Více informací...

Odbor životního prostředí

(1)  Členění odboru: Oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti Oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu Oddělení vodního hospodářství (2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: vykonává činnosti vymezené zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a vnitřními předpisy u zakázek malého rozsahu na svěřených úsecích. Oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti: zajišťuje péči...

Více informací...

Odbor správních agend

(1)  Členění odboru: Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Oddělení přestupkových agend Úsek matrik Úsek Czech POINT (2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů: zajišťuje úkony při oddělení části obce (příprava, místní referendum, atd.), zajišťuje úkony při sloučení obcí, zajišťuje agendu související se...

Více informací...

Odbor sociálních věcí

(1)  Členění odboru: Oddělení sociální Oddělení sociálně právní ochrany dětí (2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: Oddělení sociální: zajišťuje samosprávnou agendu (správa majetku, ekonomické záležitosti, příprava podkladů pro samosprávné orgány, administrativní činnost, atd.); na úseku sociální péče uvedené v obecně společné činnosti všech odborů, dále plní  úkoly v sociální péči příslušející městu dle obecně...

Více informací...

Odbor bytový

(1)  Členění odboru: Oddělení nájmů, správy SVJ a majetkových činností Oddělení technických a ekonomických činností Úsek energetika (2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: Úkoly společné nebo vykonávané zaměstnanci nezařazenými do oddělení (úseku): připravuje podklady a zpracovává předlohy pro projednání v orgánech města o nájmech, pronájmech a výpůjčkách na úseku své působnosti, zabezpečuje v součinnosti s ostatními odbory...

Více informací...

Odbor správy majetku

(1)  Členění odboru: Oddělení majetku a komunálního hospodářství Oddělení investic (2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: Úkoly společné: zodpovídá za: zpracování faktur ORJ 102, 110, 120, 139, 141, vystavování a vedení evidence faktur pro odběratele, přípravu čtvrtletních a ročních rozborů hospodaření, zúčastňuje se kolaudačních řízení ve funkci investora stavby, vypracovává podklady pro převod...

Více informací...

Odbor finanční

(1)  Členění odboru: Oddělení účtárny Oddělení rozpočtů Úsek pohledávek (2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: Úkoly společné nebo vykonávané zaměstnanci nezařazenými do oddělení: sestavuje návrh rozpočtu, kontroluje a vyhodnocuje čerpání rozpočtu v rozsahu odpovídajícím činnosti města, navrhuje rozpočtová opatření, po schválení orgány města zajišťuje jejich rozpis, vede chronologicky evidenci schválených rozpočtových opatření, sestavuje...

Více informací...

Odbor organizační

1)  Členění odboru: Oddělení hospodářské správy a krizového řízení Úsek řízení lidských zdrojů Úsek informatiky 2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: Úkoly společné nebo vykonávané zaměstnanci nezařazenými do oddělení (úseku): zabezpečuje po organizačně-technické stránce akce pořádané starostou, místostarosty a tajemnicí, zabezpečuje organizaci pracovních a společenských akcí města konaných i mimo městský úřad,...

Více informací...

Obecní živnostenský úřad

(1)  Členění odboru: Oddělení kontrolní a správní Oddělení registrační (2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: Oddělení kontrolní a správní: zajišťuje výkon samosprávy v oblasti dopravy (využití místních komunikací pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických, společenských či náboženských akcí, zábavné atrakce apod.), zejména se vyjadřuje dokumentaci žadatelů, vystavuje vyjádření vlastníka komunikace,...

Více informací...

Odbor školství, kultury a sportu

(1)  Členění odboru: Úsek školství a sportu Úsek kultury a péče o památky (2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: Úsek školství a sportu V oblasti školství: vykonává a zajišťuje samostatnou působnost města na úseku školství včetně odborné pomoci právnickým osobám na úseku školství, vytváří podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem...

Více informací...

Odbor kancelář vedení města

1)  Členění odboru: Oddělení rozvoje a strategického plánování Úsek právní Úsek RM, ZM, výborů, komisí Úsek sekretariátu 2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny: Oddělení rozvoje a strategického plánování: analyzuje dlouhodobé potřeby rozvoje města, je garantem přípravy rozvojových dokumentů města, zajišťuje ve spolupráci s dotčenými odbory, příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami města studie a rozvojové...

Více informací...