Záměr města Nový Jičín – prodej pozemků

na základě zákona č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 39 ods.1,

zveřejňuje

město Nový Jičín záměr o prodeji pozemků ve vlastnictví města

 • parc.č. 1493/211 ( orná půda o výměře 1998 m2 )
 • parc.č. 1493/201 ( orná půda o výměře 1241 m2 )
 • parc.č. 1493/212 ( orná půda o výměře 1203 m2 )
 • parc.č. 1493/213 ( orná půda o výměře 1119 m2 )
 • parc.č. 1493/215 ( orná půda o výměře  950  m2 )
 • parc.č. 1493/202 ( orná půda o výměře  942  m2 )
 • parc.č. 1493/216 ( orná půda o výměře  848  m2 )
 • parc.č. 1493/199 ( orná půda o výměře  804  m2 )
 • parc.č. 1493/207 ( orná půda o výměře  751  m2 )

vše v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína –  lokalita Za Školou, Žilina u Nového Jičína, určených pro stavbu rodinných domů a dalších doplňkových staveb

 

 

Jedná se o druh pozemků orná půda, určená územním plánem k zástavbě rodinnými domy.

Město Nový Jičín prohlašuje, že při prodeji specifikovaných nemovitostí bude postupovat v souladu s platnými právními předpisy a dodrží zásady nediskriminačního, rovného a obecně mravného přístupu k subjektům, s nimiž při prodeji pozemků v lokalitě Za školou vstoupí v jednání. Podmínky a případná omezení mají za cíl zabránit případnému spekulativnímu jednání ze strany některých účastníků a tím znevýhodnění dalších z nich.

Cílem prodeje nemovitostí v lokalitě Za školou za uvedených podmínek je dosažení realizace urbanisticky jednotné a harmonické zástavby v lokalitě v kontextu se stávající zástavbou a v návaznosti na volnou krajinu.

Podmínky  prodeje:

 1. Zájemci bude konkrétní pozemek prodán kupní smlouvou, jejíž vzor tvoří přílohu tohoto  záměru. Zájemcem smí být pouze fyzická osoba (i prostřednictvím zplnomocněného zástupce). Právnické osoby jsou z nabídkového řízení vyloučeny.
 2. Zájemce získá právo uzavřít kupní smlouvu za podmínek podání nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení konaném formou elektronické aukce (dále jen „aukce“).  Ke každému pozemku bude provedena samostatná aukce dle podmínek pro hodnocení uvedená v příloze k tomuto záměru. Výzva k účasti a harmonogram jednotlivých aukcí bude zaslán minimálně sedm dní předem na mail účastníka aukce uvedeného v přihlášce do výběrového řízení.
 3. Zájemce je oprávněn účastnit se výběrového řízení ke všem nabízeným pozemkům. Stane-li se uchazeč vítězným u konkrétního pozemku, nemůže se již účastnit aukce k dalším pozemkům; může být tedy vyhodnocen jako vítězný toliko u jedné aukce na jeden pozemek.
 4. Zájemce musí nejpozději v termínu pro podání přihlášek uhradit městu Nový Jičín částku 60.000,- Kč, odpovídající jistotě v rámci konání výběrového řízení.
  V případě, že se zájemce po konání výběrového řízení rozhodne kupní smlouvu neuzavřít, vzniká městu Nový Jičín právo na plnění z poskytnuté jistoty v plném rozsahu.
  Jistota je splatná na účet č.ú. 43-4024720297/0100  variabilní symbol 3780115,  pro  identifikaci zájemce  uvést  jméno,   příjmení,   rodné číslo žadatele.
  V případě, že zastupitelstvo města schválí uzavření kupní smlouvy, bude jistota započtena do kupní ceny pozemku. V případě neúspěchu bude záloha žadateli vrácena v plné výši nejpozději do 30 dnů od konání aukce. Záloha bude poukázána na číslo účtu uvedené v písemné přihlášce.
 5. Zájemce o pozemek uzavře s městem Nový Jičín kupní smlouvu, ve které bude na straně kupujícího. V kupní smlouvě se zájemce zaváže vybudovat rodinný dům dle podmínek blíže specifikovaných v kupní smlouvě, která tvoří přílohu tohoto záměru.
 6. Jeden zájemce může zakoupit pouze jeden konkrétní pozemek.
 7. Neprodleně poté, co zastupitelstvo města schválí uzavření kupní smlouvy, vyzve město Nový Jičín písemně zájemce k uzavření smlouvy. Zájemce je povinen dostavit se k podpisu smlouvy nejpozději do 90 dnů od doručení výzvy k jejímu uzavření. Při podpisu smlouvy předá zájemce příslušnému zaměstnanci městského úřadu kolek v hodnotě odpovídající zákonné výši správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, který bude následně použit pro účel vkladu vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí. Prohlášení města o převzetí kolkové známky bude součástí smluvních ustanovení smlouvy. Zájemce je povinen nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy prokazatelně uhradit kupní cenu v plné výši. Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání příslušné částky na účet města.
 8. Neuzavře-li zájemce smlouvu nebo nezaplatí-li kupní cenu v uvedených lhůtách, zaniká jeho právo smlouvu uzavřít a složená záloha ve výši 60 000,- Kč propadá ve prospěch města jako smluvní pokuta z důvodu porušení povinnosti na straně zájemce.
 9. Město neuzavře smlouvu se zájemcem, který nemá vypořádány své závazky vůči městu nebo vůči jím zřízeným nebo založeným právnickým osobám. Bude-li taková skutečnost zjištěna po podání přihlášky, propadá složená záloha ve prospěch města jako smluvní pokuta z důvodu porušení povinnosti na straně zájemce.
 10. Zájemce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v nabídkovém řízení.
 11. Aukce pozemků budou probíhat ve dnech 12.5. a 13.5.2021 jednotlivě postupně v pořadí, jak jsou uvedeny v této tabulce. Minimální vyhlašovací ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

k.ú Žilina u Nového Jičína

parcelní číslo pozemku

Výměra v m2

Minimální vyhlašovací cena pozemku

bez DPH

1493/211 1998 3.296.700 Kč
1493/201 1241 2.047.650 Kč
1493/212 1203 1.984.950 Kč
1493/213 1119 1.846.350 Kč
1493/215 950 1.567.500 Kč
1493/202 942 1.554.300 Kč
1493/216 848 1.399.200 Kč
1493/199 804 1.326.600 Kč
1493/207 751 1.239.150 Kč

Zájemci o koupi některého z výše uvedených pozemků mohou v termínu do 28.04.2021 podat městu Nový Jičín podepsanou písemnou přihlášku do výběrových řízení dle vzoru, který tvoří přílohu tohoto záměru, a to písemně na adresu Město Nový Jičín, Odbor správy majetku, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Nový Jičín. Podpis žadatele na žádosti musí být úředně ověřen. Současně musí zájemce složit na účet města Nový Jičín uvedený výše jistotu ve výši 60.000,-Kč k účasti v dražbě, a to nejpozději v termínu pro podání přihlášek. Nebude-li ve lhůtě uvedené výše na účtu města složena jistota v plné výši, nebude zájemce oprávněn k účasti v aukci.

Zveřejnění tohoto záměru a pravidla byla schválena na 42 jednání  Rady města,  usnesením 1147/42R/2021,  bod 19.

Přílohy:
docx Příloha č. 1 – Přihláška do VŘ (docx, 16 KB)
docx Příloha č. 2 – Kupní smlouva (docx, 33 KB)
docx Příloha č. 3 – Podmínky hodnocení (docx, 14 KB)
pdf Příloha č. 4 – Pravidla pro elektronické aukce (pdf, 123 KB)

 

V Novém Jičíně dne  01.04.2021

 

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města