Výběrové řízení č. 9/2017 – vedoucí oddělení investic

Tajemnice Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení níže uvedené pracovní pozice

vedoucí(ho) oddělení investic

Druh práce a její charakteristika: zajišťování výkonu samosprávy na úseku investic města, zejména pak příprava a sestavování plánu investic a oprav, odhady cenových nákladů koordinace přípravy a realizace investičních akcí a oprav zajišťování projektové dokumentace, příprava, realizace, dozor a vyhodnocení schválené investiční akce a opravy, zajištění návrhu smlouvy o dílo na jednotlivé investiční akce a opravy, kontrola dodržování podmínek vyplývajících ze smlouvy o dílo apod., řídí činnost zaměstnanců zařazených do oddělení, kontrola a hodnocení jejich činnosti, organizace činnosti oddělení při plnění úkolů vymezených tomuto oddělení.

Místo výkonu práce:                           Nový Jičín
Doba výkonu práce:                            pracovní poměr na dobu neurčitou
Platová třída:                                        11*)
Předpokládaný nástup:                      1.7.2017, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
  • je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v České republice,
  • ovládá jednací jazyk,
  • je svéprávná,
  • je bezúhonná.
 • Splnění předpokladů plynoucích ze zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. osvědčení a čestné prohlášení. Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Další předpoklady a požadavky:

 • minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, vyšší stupeň vzdělání výhodou,
 • znalost legislativy vztahujících se ke koordinované a řízené práci, především v oblasti zákona o obcích, zákona o veřejných zakázkách, stavebního zákona, apod.
 • uživatelské znalosti práce s PC, zejména programy MS Word, Excel, Power Point, Internet,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti, rozhodnost, schopnost řešení problémů, samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, ochota dalšího vzdělávání,
 • výhodou:
  • zaměření oboru vzdělání – stavební, architektura, popř. těmto oborům příbuzné,
  • praxe při řízení kolektivu,
  • odborné znalosti a zkušenosti v oblasti přípravy a realizace investičních akcí,
  • vzdělávání v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC,
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí výše požadovaných činností a rozvoje osobnosti,
  • řidičské oprávnění skupiny B.

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo  občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • osvědčení (popřípadě kopii žádosti o vydání tohoto osvědčení) a čestné prohlášení o splnění předpokladů dle zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; doložení dokladů dle tohoto bodu se nevztahuje na občany narozené po 1.12.1971,
  • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona č. 101/2000 Sb.,    o ochraně osobních údajů, v platném znění,
  • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů vztahujících se k nabízené pracovní pozici.

Poznámka: Požadované doklady budou zaslány zpět po ukončení výběrového řízení.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k  ústnímu pohovoru. Přizvaní uchazeči budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit, případně pracovní místo neobsadit.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 9/17 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 2.6.2017. Další informace podá osobně nebo telefonicky Ing. Vladimír Bartoň, tel.: 556 768 236, mob.: 603 488 279, nebo personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

 

Mgr. Jarmila Absolonová, MBA
tajemnice MěÚ

 


Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 4 NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě