Výběrové řízení č. 7/2017 – referent VS na úseku sociálních věcí

Tajemnice MěÚ Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanoveními § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení níže uvedené pracovní pozice

referent veřejné správy na úseku sociálních věcí

Druh práce a její charakteristika:
zaměřuje se zejména na děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, poskytuje poradenství rodičům a dětem při řešení jejich problémů a akutních krizových situací, sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření směřující k omezovaní těchto vlivů, vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny, poskytuje pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte, zpracovává individuální plán ochrany dítěte, účastní se případových konferencí pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, podává soudu podněty na výchovná opatření u dětí a sleduje jejich účinnost, podává návrhy soudu směřující k ochraně dětí, podává zprávy soudu o poměrech dítěte, u něhož soud rozhodl o výchovném opatření, spolupracuje se soudy, orgány činnými v trestním řízení, krajskými pobočkami ÚP, orgány sociálního zabezpečení, sleduje výkon ústavní výchovy, sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v dětských domovech, vykonává funkci kolizního opatrovníka a funkci poručníka.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: pracovní poměr na dobu neurčitou
Platová třída: 10*)
Předpokládaný nástup: 1.7.2017

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů:
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
  • je státním občanem České republiky nebo cizím státní občan s trvalým pobytem v České republice,
  • ovládá jednací jazyk,
  • je svéprávná,
  • je bezúhonná,
 • uvedené v ustanovení § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů:
  • je svéprávná, bezúhonná, zdravotně způsobilá,
  • dosáhla minimálně vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, výhodou pak vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku.

Další požadavky:

 • znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti zejména zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zejm. část rodinného práva); č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád; č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, všechny zákony ve znění pozdějších předpisů,
 • uživatelské znalosti práce s PC (zejména s programy MS Word, MS Excel – certifikát ECDL výhodou),
 • dobré komunikační schopnosti, organizační schopnosti, schopnost řešit problémy a konfliktní situace, empatie, samostatnost, spolehlivost, odolnost vůči psychické zátěži, ochota dalšího vzdělávání,
 • řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič).
 • výhodou:
  • praxe v oboru sociální práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami,
  • zvláštní odborná způsobilost ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků,
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblasti vykonávaných činností a rozvoje osobnosti,

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovský státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením a dále doklady prokazující splnění podmínky bezúhonnosti vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 měsíce, doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců,
  • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis),
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
  • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů vztahujících se k nabízené pracovní pozici.

Poznámka: Požadované doklady budou zaslány zpět po ukončení výběrového řízení.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru. Přizvaní uchazeči budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit, případně pracovní místo neobsadit.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 7/17 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 5.4.2017. Další informace podají osobně nebo telefonicky vedoucí Odboru sociálních věcí Mgr. Antonín Urban (tel.: 556 768 240) nebo Bc. Renáta Dvořáková personalistka úřadu (tel.: 556 768 303).

Mgr. Jarmila Absolonová, MBA
tajemnice MěÚ

_________________________________________________________________________________________________

Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 4 NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Přílohy

SouborVelikost souboru
rtf Přihláška do výběrového řízení (rtf, 22 KB)