Výběrové řízení

Výběrové řízení č. 30/2022 – referent(ka) VS na úseku rozvoje města

Tajemník Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent(ka) veřejné správy na úseku rozvoje města

Druh práce: Koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o dotace a jejich přijímáním, s plněním závazků vzniklých přijetím dotací a závěrečným vyhodnocením jejich čerpání. Zpracovávání a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací, koordinace realizace projektů, programů nebo akcí, jejich organizačního, personálního, finančního, technického, provozního a jiného zajištění. Koordinace činností spojených s tvorbou a aktualizací strategických a rozvojových projektů a dokumentů města.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: na dobu určitou (zástup za dlouhodobou nepřítomnost)
Platová třída: 10*)
Předpokládaný nástup: 01.09.2022, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
  • je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v České republice,
  • ovládá jednací jazyk,
  • je svéprávná,
  • je bezúhonná.

Další předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
 • znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti a působnosti obce, základní znalost Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín,
 • dobré komunikační, organizační a koordinační schopnosti, schopnost a zkušenost s prací v týmu, vysoké pracovní nasazení, tvořivé myšlení, výborná znalost českého jazyka, ochota dalšího vzdělávání,
 • výhodou:
  • zaměření oboru vzdělání na regionální rozvoj, eurosprávu, pozemní stavitelství, popř. obory příbuzné,
  • praxe v činnostech požadovaných touto pracovní pozicí v posledních 5 letech,
  • technické dovednosti a znalosti v oblasti městské mobility,
  • znalost problematiky přípravy a finančního řízení projektů spolufinancovaných z Evropské unie, popř. jiných zdrojů,
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí projektů,
  • řidičské oprávnění skupiny B.

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
  • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis),
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dodatku k diplomu,
  • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně výběrové řízení zrušit.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 30/2022 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 15.08.2022. Další informace podá osobně nebo telefonicky Ing. arch. Jitka Pospíšilová vedoucí Odboru rozvoje a investic, mob.: 730 571 241, popř. personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

Mgr. Josef Solanský, v. r.
tajemník MěÚ

 


Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Přílohy

SouborVelikost souboru
rtf Přihláška do výběrového řízení (rtf, 63 KB)