Výběrové řízení

Výběrové řízení č. 29/2022 – referent(ka) VS na úseku živnostenském

Tajemník Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent(ka) veřejné správy na úseku živnostenském

Druh práce: zajišťování činností v rozsahu a ve lhůtách stanovených živnostenským zákonem, zejména přijímání ohlášení živností, prověřování plnění zákonných podmínek provozování živností, zajišťování výkonu živnostenského úřadu v oblasti koncesovaných živností, rušení nebo pozastavování živnostenských oprávnění na návrh orgánů státní správy, přerušování nebo rušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele, zajišťování činnosti centrálního registračního místa živnostenského podnikání, vedení a aktualizace živnostenského rejstříku, poskytování poradenství v oblasti živnostenského podnikání, výkon činností dle Zákona o zemědělství a další.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: pracovní poměr na dobu neurčitou
Platová třída: 10 *)
Předpokládaný nástup: 01. 09. 2022, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
  • je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v České republice,
  • ovládá jednací jazyk,
  • je svéprávná,
  • je bezúhonná.

Další předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání;
 • znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, zejména zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a předpisů souvisejících;
 • dobré komunikační schopnosti, schopnost řešení problémů, samostatnost, ochota dalšího vzdělávání;
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič);
 • výhodou:
  • zaměření oboru vzdělání na veřejnou správu, veřejnosprávní činnost, podnikání, právo, popř. těmto oborům příbuzné;
  • odborná praxe v činnostech zajišťovaných obsazovanou pracovní pozicí v posledních 5 letech;
  • zvláštní odborná způsobilost ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků;
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného vzdělávání z oblastí využitelných pro výkon požadovaných činností.

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení;
  • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče;
  • státní příslušnost uchazeče;
  • místo trvalého pobytu uchazeče;
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče;
  • datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech;
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením;
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
  • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis);
  • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů vztahujících se k požadované práci.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Organizace si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 29/2022 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 15.08.2022. Další informace podá osobně nebo telefonicky vedoucí Obecního živnostenského úřadu Bc. Pavlína Hastíková, tel.: 556 768 311, mob.: 730 580 630, popř. personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

Mgr. Josef Solanský, v. r.
tajemník MěÚ

 


Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Přílohy

SouborVelikost souboru
rtf Přihláška do výběrového řízení (rtf, 63 KB)