Výběrové řízení

Výběrové řízení č. 27/2022 – referent(ka) VS na úseku životního prostředí

tajemník Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent(ka) veřejné správy na úseku životního prostředí

Druh práce: Výkon státní správy podle zákona o odpadech ve správním území obce s rozšířenou působností, příprava návrhů obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, zpracování statistických výkazů, podávání informací dle zákona o právu na informace o životním prostředí a dle zákona o svobodném přístupu k informacím ve svěřené oblasti, v samostatné působnosti pro oblast odpadového hospodářství navrhování opatření k optimalizaci nakládání s odpady, sledování nákladů a příjmů, nestandardního vývoje, spolupráce na přípravě rozpočtu a kontrola správnosti při jeho čerpání, navrhování změn Plánu odpadového hospodářství obce, aktualizace počítačové databáze a informování veřejnosti o trvalých i dočasných změnách v oboru, řeší přestupky ve svěřené oblasti.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: na dobu neurčitou
Platová třída: 10*)
Předpokládaný nástup: 01.09.2022, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů:
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
  • je státním občanem České republiky nebo cizím státní občan s trvalým pobytem v České republice,
  • ovládá jednací jazyk,
  • je svéprávná,
  • je bezúhonná.

Další předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
 • znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti a působnosti obce, zejména zákon č. 128/00 Sb., o obcích, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád apod.,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, aktivita, ochota dalšího vzdělávání,
 • výhodou:
  • vyšší než požadované vzdělání,
  • zaměření oboru vzdělání na nakládání s odpady, technologie a chemii v ochraně životního prostředí, ekologii, ochranu a tvorbu přírody a krajiny nebo ochranu životního prostředí, popř. obory tomuto zaměření příbuzné,
  • praxe ve výše uvedených činnostech (viz charakteristika práce) v posledních 5 letech,
  • zvláštní odborná způsobilost vztahující se k vykonávané činnosti ve smyslu vyhlášky č. 512/02 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků,
  • řidičské oprávnění skupiny B,
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí výše uvedeného druhu práce

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis),
  • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů vztahujících se k požadované práci.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru. Přizvaní uchazeči budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit, případně pracovní místo neobsadit.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 27/2022 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 08.07.2022. Další informace podá osobně nebo telefonicky vedoucí Odboru životního prostředí Ing. Eva Bártková, tel.: 556 768 294, mob.: 603 818 893, popř. personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

Mgr. Josef Solanský, v. r.
tajemník MěÚ

 


Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Přílohy

SouborVelikost souboru
rtf Přihláška do výběrového řízení (rtf, 63 KB)