Výběrové řízení

Výběrové řízení č. 26/2022 – referent(ka) VS na úseku životního prostředí

tajemník Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent(ka) veřejné správy na úseku životního prostředí

Druh práce: Výkon státní správy při zajišťování agendy vodního hospodářství v rámci správního území Městského úřadu Nový Jičín, činnosti vodoprávního úřadu – např. rozhoduje o nakládání s vodami, stanovuje ochranná pásma, povoluje vypouštění odpadních vod apod., dále pak např. schvaluje kanalizační řády, manipulační řády, havarijní plány, řeší ochranu před povodněmi, správu vodních toků, působí jako speciální stavební úřad – např. uplatňuje stanoviska k územním a regulačním plánům obcí, povoluje stavby vodních děl a jejich změn, vydává povolení k odstranění stavby, provádí státní stavební dohled a vodoprávní dozor, vydává kolaudační souhlas či rozhodnutí apod.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: doba určitá (zástup za rodičovskou dovolenou)
Platová třída: 10*)
Předpokládaný nástup: 01.09.2022, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
  • je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v České republice,
  • ovládá jednací jazyk,
  • je svéprávná,
  • je bezúhonná.

Další předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
 • znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, především zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, apod.
 • dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, ochota dalšího vzdělávání,
 • řidičské oprávnění skupiny B,
 • výhodou:
  • vyšší než požadované vzdělání,
  • zaměření oboru vzdělání na stavební inženýrství – zaměření na vodní hospodářství, na ekologii a ochranu životního prostředí se zaměřením na vodní hospodářství, chemie a technologie vody popř. obory těmto oborům příbuzné,
  • praxe v oboru vodního hospodářství v posledních 5 letech,
  • zvláštní odborná způsobilost vztahující se k vykonávané činnosti ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků,
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí výše uvedeného druhu práce.

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis),
  • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů vztahujících se k požadované práci.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně výběrové řízení zrušit.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 26/2022 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 08.07.2022. Další informace podá osobně nebo telefonicky vedoucí Odboru životního prostředí Ing. Eva Bártková, tel.: 556 768 294, mob.: 603 818 893, popř. personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

 

Mgr. Josef Solanský, v. r.
tajemník MěÚ

 


Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Přílohy

SouborVelikost souboru
rtf Přihláška do výběrového řízení (rtf, 63 KB)