Výběrové řízení

Výběrové řízení č. 25/2022 – referent(ka) VS na úseku pohledávek

tajemník Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent(ka) veřejné správy na úseku pohledávek

Druh práce: zajišťování vymáhání pohledávek města po lhůtě splatnosti, které vznikly při výkonu samostatné nebo přenesené působnosti, komunikace s dlužníky, peněžními ústavy a plátci mezd, s právními subjekty, zabývajícími se vymáháním pohledávek soudní cestou, zpracování podkladů pro dohody s dlužníky o mimo exekučních řešeních jejich dluhů a s tím související evidence, spolupráce s externími advokátními kancelářemi, insolventními správci, insolventními soudy, rozhodčími orgány a exekutorskými úřady, monitorování dlužníků v insolvenčním řízení, sledování insolvenčního rejstříku a přihlašování pohledávek města do insolvenčního řízení, apod.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: na dobu neurčitou
Platová třída: 9*)
Předpokládaný nástup: 01.08.2022, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
  • je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v České republice,
  • ovládá jednací jazyk,
  • je svéprávná,
  • je bezúhonná.

Další předpoklady a požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • znalost Zákona o obcích, Občanského zákoníku, Občanského soudního řádu, Exekučního řádu, Insolvenčního zákona, Zákona o zvláštních řízeních soudních, Daňového řádu a Zákonů o místních a správních poplatcích,
 • výborné komunikační schopnosti, samostatnost, aktivita, pečlivost, odolnost vůči zátěži a stresu, ochota dalšího vzdělávání,
 • výhodou:
  • vyšší než požadované vzdělání,
  • zaměření oboru vzdělání na právo, veřejnou správu, finance, popř. obory příbuzné,
  • praxe v činnostech požadovaných druhem práce v posledních 5 letech,
  • zvláštní odborná způsobilost ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků, další vzdělávání v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC (doložit osvědčení),
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí výše požadovaných činností.

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, u vysokoškolského vzdělání včetně dodatku k diplomu, popř. osvědčení o státní závěrečné zkoušce, jež jsou nedílnou součástí diplomu,
  • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis),
  • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů vztahujících se k nabízené pracovní pozici.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Organizace si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 25/2022 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 04.07.2022. Další informace podá osobně nebo telefonicky vedoucí Odboru finančního Ing. Jarmila Straková, tel.: 604 745 992, nebo personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

Mgr. Josef Solanský, v. r.
tajemník MěÚ

 


Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Přílohy

SouborVelikost souboru
rtf Přihláška do výběrového řízení (rtf, 63 KB)