Výběrové řízení

Výběrové řízení č. 17/2021 – referent(ka) VS na úseku životního prostředí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 17/2021
tajemník Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent(ka) veřejné správy na úseku životního prostředí

Druh práce: Zajišťuje výkon státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny, veterinární péče, rybářství, rostlinolékařské péče a ochrany zvířat proti týrání, zajišťuje agendu ekologické výchovy a osvěty, proplácení čipování a kastrace psů, zajišťuje dohled nad útulkem pro psy, organizuje očkování psů proti vzteklině, připravuje návrhy na deratizační opatření na území města apod.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: na dobu neurčitou
Platová třída: 10*)
Předpokládaný nástup: 01.01.2022, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů:
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
  • je státním občanem České republiky nebo cizím státní občan s trvalým pobytem v České republice,
  • ovládá jednací jazyk,
  • je svéprávná,
  • je bezúhonná.

Další předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
 • znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti a působnosti obce, zejména zákon č. 128/00 Sb., o obcích, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zákon č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, zákon č.166/1999 Sb., o veterinární péči, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád apod.,
 • uživatelské znalosti práce s PC,
 • dobré komunikační, organizační schopnosti, samostatnost, aktivita, flexibilita, spolehlivost, ochota dalšího vzdělávání,
 • výhodou:
  • vyšší než požadované vzdělání,
  • zaměření oboru vzdělání na biologii a ekologii, dendrologii, ochranu a tvorbu přírody a krajiny nebo ochranu životního, prostředí zahradnictví, zahradní architekturu, popř. právo,
  • praxe ve výše požadovaných činnostech v posledních 5 letech (rozveďte v životopise),
  • praxe v přestupkovém řízení,
  • znalost vymezeného území působnosti,
  • zvláštní odborná způsobilost vztahující se k vykonávané činnosti ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků,
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí výše uvedeného druhu práce,
  • řidičské oprávnění skupiny B.

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis),
  • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů vztahujících se k požadované práci.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně výběrové řízení zrušit.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 17/2021 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 30.11.2021. Další informace podá osobně nebo telefonicky vedoucí Odboru životního prostředí Ing. Eva Bártková, tel.: 556 768 294, mob.: 603 818 893, popř. personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

Mgr. Josef Solanský, v. r.
tajemník MěÚ

 


Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Přílohy

SouborVelikost souboru
rtf Přihláška do výběrového řízení (rtf, 63 KB)