Výběrové řízení č. 17/2019 – administrativní a technický pracovník na úseku bytovém

starosta města Nový Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

administrativní a technický pracovník na úseku bytovém

Druh práce a její charakteristika:
Příprava návrhů smluv při správě majetku, dle ustálených vzorů. Příprava podkladů pro výpočet nájemného a poplatků ze služby za užívání bytů a nebytových prostor a ostatních služeb poskytovaných při jejich užívání. Příprava věcných podkladů pro uzavírání smluv týkajících se údržby, oprav nebo vybavení majetkem. Příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic. Příprava a zajišťování dokumentace pro stavební povolení. Zajišťování technických prací a dílčích odborných technických agend. Technické zajišťování a organizace údržby a oprav technologických zařízení, budov a jiných rozsáhlých majetkových souborů. Zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení. Řešení požadavků nájemníků, včetně fyzické kontroly a zhodnocení požadavku na místě v rámci svěřeného rozpočtu. Kontrola a převzetí objednané práce z pohledu kvality, cenových relací a použitých technologií.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: na dobu určitou (s možností prodloužení na dobu neurčitou)
Pracovní doba: 40 hodin týdně
Platová třída: 9*)
Předpokládaný nástup: 01.08.2019, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Předpoklady a požadavky:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší stupeň vzdělání výhodou;
 •  rámcová znalost právních předpisů vztahujících se k působnosti obce a dané problematice (např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení);
 •  uživatelské znalosti práce s PC, zejména programy MS Word, MS Excel, Power Point, Internet;
 • výborné komunikační a organizační schopnosti, psychická odolnost vůči zátěži a stresu, inciativa, odpovědnost, samostatnost, spolehlivost, ochota dalšího vzdělávání;
 • řidičský průkaz skup. B – aktivní řidič;
 • výhodou:
  •  zaměření oboru vzdělání stavební, popř. těmto oborům příbuzné;
  •  odborná praxe minimálně 2 roky ve stavební nebo technické správě budov;
  •  absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí výše požadovaných činností.

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  •  jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
  •  místo trvalého pobytu uchazeče,
  •  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
  •  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dodatku k diplomu, popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, jež jsou nedílnou součástí diplomu, či maturitního vysvědčení,
  • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů zaměřených na problematiku obsazovaného místa.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 17/19 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 25.06.2019. Další informace podá osobně nebo telefonicky vedoucí Odboru bytového Ing. Pavel Tichý, tel.: 556 768 832, mob.: 735 704 067, nebo personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

Bc. Stanislav Kopecký, v. r.
starosta

_________________________________________________________________________________________________

Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 2 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Přílohy

SouborVelikost souboru
rtf Přihláška do výběrového řízení (rtf, 63 KB)