Výběrové řízení

Výběrové řízení č. 15/2021 – vedoucí oddělení investic

Tajemník Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí(ho) oddělení investic

Druh práce a její charakteristika: zajišťování výkonu samosprávy na úseku investic města, zejména pak příprava a sestavování plánu investic a oprav, odhady cenových nákladů, koordinace přípravy a realizace investičních akcí a oprav, zajišťování projektové dokumentace, příprava, realizace, dozor a vyhodnocení schválené investiční akce a opravy, zajištění návrhu smlouvy o dílo na jednotlivé investiční akce a opravy, kontrola dodržování podmínek vyplývajících ze smlouvy o dílo apod., řídí činnost zaměstnanců zařazených do oddělení, kontrola a hodnocení jejich činnosti, organizace činnosti oddělení při plnění úkolů vymezených tomuto oddělení.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: na dobu neurčitou
Platová třída: 11*)
Předpokládaný nástup: 01.12.2021, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
  • je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v České republice,
  • ovládá jednací jazyk,
  • je svéprávná,
  • je bezúhonná.
 • Splnění předpokladů plynoucích ze zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady ro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. osvědčení a čestné prohlášení. Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 01.12.1971.

Další předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu,
 • znalost legislativy vztahujících se ke koordinované a řízené práci, především v oblasti zákona o obcích, zákona o veřejných zakázkách, stavebního zákona, apod.
 • uživatelské znalosti práce s PC, zejména programy MS Word, Excel, Power Point, Internet,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti, rozhodnost, schopnost řešení problémů, samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, ochota dalšího vzdělávání,
 • řidičské oprávnění skupiny B,
 • výhodou:
  • zaměření oboru vzdělání – stavební, architektura, popř. těmto oborům příbuzné,
  • praxe při řízení kolektivu,
  • odborné znalosti a zkušenosti v oblasti přípravy a realizace investičních akcí v posledních 5 letech (dobu a rozsah činnosti rozveďte v životopise),
  • vzdělávání v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC,
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání vztahující se k požadovanému výkonu práce.

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, a to včetně dodatku k diplomu, popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
  • osvědčení (popřípadě kopii žádosti o vydání tohoto osvědčení) a čestné prohlášení o splnění předpokladů dle zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; doložení dokladů dle tohoto bodu se nevztahuje na občany narozené po 01.12.1971,
  • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis),
  • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů vztahujících se k nabízené pracovní pozici.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru. Přizvaní uchazeči budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 15/2021 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 05.11.2021. Další informace podá osobně nebo telefonicky Ing. arch. Jitka Pospíšilová, mob.: 731 571 241, nebo personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

Mgr. Josef Solanský, v. r.
tajemník MěÚ

 


Poznámka:*) platová třída dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.