Výběrové řízení č. 14/2019 – tajemník (tajemnice) městského úřadu

Starosta města Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

tajemník (tajemnice) městského úřadu

Druh práce a její charakteristika:
je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti, zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce, plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou, stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: pracovní poměr na dobu neurčitou
Platová třída: 12*)
Předpokládaný nástup: 01.08.2019, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • Uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
  • je státním občanem České republiky nebo cizím státní občan s trvalým pobytem v České republice,
  • ovládá jednací jazyk,
  •  je svéprávná,
  •  je bezúhonná,
 • uvedené v ustanovení § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se vedoucím úřadu může stát fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 4 a má nejméně tříletou praxi
  • jako vedoucí zaměstnanec, nebo
  •  při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,
  •  ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.
   Délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.
 • Splnění předpokladů plynoucích ze zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. osvědčení a čestné prohlášení. Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 01.12.1971.

Další předpoklady a požadavky:

 • minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, vyšší stupeň vzdělání výhodou,
 • orientace v platných právních předpisech, zejména pak v zákoně o obcích, zákoníku práce, zákoně o úřednících územně samosprávných celků, správním řádu a předpisech souvisejících s činností obcí a veřejné správy,
 • uživatelské znalosti práce s PC,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, koncepční myšlení, schopnost řešení problémů, vyjednávání, prezentace, argumentace, adaptability,
 • výhodou:
  •  zaměření oboru na právo, ekonomiku veřejné správy, veřejnou správu, management, personalistiku, andragogiku apod.
  • praxe s vedením zaměstnanců nejméně v rozsahu 3 let
  • odborná praxe ve veřejné správě,
  • absolvované vzdělávání v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC,
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí výše požadovaných činností.

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  •  telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, zastávané vedoucí pozici včetně vymezení časového rozsahu,
  •  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
  •  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dodatku k diplomu, popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, které jsou nedílnou součástí dokladu o vzdělání,
  •  osvědčení (popřípadě kopii žádosti o vydání tohoto osvědčení) a čestné prohlášení o splnění předpokladů dle zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; doložení dokladů dle tohoto bodu se nevztahuje na občany narozené po 01.12.1971,
  • čestné prohlášení o splnění předpokladů podle § 5 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (délka praxe).

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Organizace si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 14/19 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 04.06.2019. Další informace podá osobně nebo telefonicky starosta města Bc. Stanislav Kopecký, tel.: 556 768 225, popř. personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

 

Bc. Stanislav Kopecký, v. r.
starosta


Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 2 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění