Výběrové řízení č. 12/2017 – vedoucí odboru bytového

Tajemnice Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí(ho) odboru bytového

Druh práce a její charakteristika: organizace a koordinace výkonu samosprávy na úseku bytů a nebytových prostor, společenství vlastníků jednotek, řízení, koordinace a hodnocení podřízených zaměstnanců.
Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: pracovní poměr na dobu neurčitou
Platová třída: 11*)
Předpokládaný nástup: 1.8. 2017, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • Splnění předpokladů plynoucích ze zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. osvědčení a čestné prohlášení. Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Další předpoklady a požadavky:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je státním občanem České republiky nebo cizím státní občan s trvalým pobytem v České republice, ovládá jednací jazyk, je svéprávná, je bezúhonná;
 • minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, vyšší stupeň vzdělání výhodou,
 • znalost legislativy vztahujících se ke koordinované a řízené práci, zejména zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, apod.;
 • uživatelské znalosti práce s PC, zejména programy MS Word, MS Excel, Power Point, Internet;
 • dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, koncepční a analytické myšlení, schopnost řešení problémů, schopnost vyjednávání, prezentace, adaptabilita, flexibilita;
 • výhodou:
  • zaměření oboru vzdělání na majetek a provoz budov, správu nemovitostí, popř. ekonomiku;
  • praxe v činnostech zajišťovaných řízenými úseky Odboru bytového, praxe při řízení kolektivu;
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí výše požadovaných činností rozvoje osobnosti;
  • řidičské oprávnění skupiny B.

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  •  jméno, příjmení a titul uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis),
  • osvědčení (popřípadě kopii žádosti o vydání tohoto osvědčení) a čestné prohlášení o splnění předpokladů dle zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; doložení dokladů dle tohoto bodu se nevztahuje na občany narozené po 1.12.1971,
  • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
  • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů.

Poznámka: Požadované doklady budou zaslány zpět po ukončení výběrového řízení.

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru, psychodiagnostice a budou informováni prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Organizace si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 12/17 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 21.7.2017. Další informace podá osobně nebo telefonicky tajemnice MěÚ Mgr. Jarmila Absolonová, MBA, tel.: 556 768 230, mobil: 603 591 788, popř. personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

Mgr. Jarmila Absolonová, MBA
tajemnice MěÚ

_________________________________________________________________________________________________

Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 4 NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě