Výběrové řízení

Výběrové řízení č. 11/2021 – referent(ka) veřejné správy na úseku přestupků

Tajemník Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent(ka) veřejné správy na úseku přestupků

Druh práce: zajišťování odborných činností na úseku přestupkové agendy, zejména v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: pracovní poměr na dobu neurčitou
Platová třída: 11*)
Předpokládaný nástup: 01.09.2021, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 •  uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  •  fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
  •  je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v České republice,
  • ovládá jednací jazyk,
  •  je svéprávná,
  •  je bezúhonná.

Další předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu **);
 • rámcová znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) apod.;
 • uživatelské znalosti práce s PC, zejména programy MS Word, Excel, Internet;
 • výborné komunikační schopnosti, písemný projev (znalost gramatiky a stylistiky českého jazyka), odolnost vůči zátěži a stresu, samostatnost, spolehlivost, ochota dalšího vzdělávání;
 • výhodou:
  • vzdělání v oboru právo-právní věda na vysoké škole v České republice**), popř. zkouška odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích ve smyslu vyhlášky č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti (doložit kopii osvědčení);
  • praxe v oboru v posledních 5 letech (rozsah a zastávanou pracovní pozici uveďte v životopise);
  • zvláštní odborná způsobilost ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků (doložit kopii osvědčení);
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí přestupků.

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis),
  • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů vztahujících se k požadované práci.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 11/2021 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 30.07.2021. Další informace podá osobně nebo telefonicky vedoucí Odboru přestupkových agend Bc. Bohuslava Černá, tel.: 777 171 417, popř. personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

Mgr. Josef Solanský, v. r.
tajemník MěÚ

___________________________________________________________________________________________
Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění;
**) požadavky na kvalifikační předpoklady § 111 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Přílohy

SouborVelikost souboru
rtf Přihláška do výběrového řízení (rtf, 63 KB)