Výběrové řízení

Výběrové řízení č. 10/2021 – referent(ka) veřejné správy na úseku dopravy

Tajemník Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent(ka) veřejné správy na úseku dopravy

Druh práce: výkon činností zkušebního komisaře v autoškolách, zejména provádí zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění a zkoušky z profesní způsobilosti řidičů, zajišťování výkonu státní správy na úseku činnosti stanovené zákonem o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a to zejména pro oblast vedení registru vozidel a provádění změn v tomto registru, schvalování vozidel autoškolám, kterými se provádí výcvik žadatelů o řidičský průkaz, apod.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: pracovní poměr na dobu neurčitou
Platová třída: 10*)
Předpokládaný nástup: 01.09.2021, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, a plynoucích z ustanovení § 34 písm. a), c), e) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, vše ve znění pozdějších předpisů :
  • fyzická osoba starší 25 let;
  • je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v České republice,
  • ovládá jednací jazyk,
  • je svéprávná,
  • je bezúhonná,
  • nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorných vozidel a nebyl jí v posledních 5 letech takový trest uložen,
  • je držitelem řidičského oprávnění skupiny B nejméně 5 let.

Další předpoklady a požadavky:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • orientace v platných právních předpisech, zejména pak zákonech č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, č. 500/2004 Sb., správní řád, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
 • uživatelské znalosti práce s PC,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, ochota dalšího vzdělávání,
 • výhodou:
  •  vyšší než požadované vzdělání,
  • zaměření oboru vzdělání dopravního nebo technického směru,
  •  praxe v oboru ve výše popsaném druhu práce v posledních 5 letech,
  •  platný průkaz zkušebního komisaře ve smyslu se zákona č. 247/2000 Sb., v platném znění,
  • řidičské oprávnění skupiny AM, A1, A, B-E, C-E, T a D, vše nejméně 5 let,
  •  zvláštní odborná způsobilost ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků (nutno doložit osvědčením), další vzdělávání v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC,
  •  absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí požadovaných činností.

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení;
  • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče;
  • státní příslušnost uchazeče;
  • místo trvalého pobytu uchazeče;
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče;
  • datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech;
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením;
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
  • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis);
  • výpis z karty řidiče, že uchazeč nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel, a že mu v posledních 5 letech nebyl takový trest uložen,
  • kopii řidičského průkazu,
  • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů vztahujících se k požadované práci.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Organizace si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 10/2021 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 30.07.2021. Další informace podá osobně nebo telefonicky vedoucí Odboru dopravy Bc. Libor Macíček, tel.: 556 768 340, mob.: 603 453 141, popř. personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

Mgr. Josef Solanský, v. r.
tajemník MěÚ

_____________________________________________________________________________________________________

Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

**) podmínkou pro výkon práce zkušebního komisaře je absolvování základního školení pro zkušební komisaře v délce 6 týdnů a úspěšné složení závěrečné zkoušky.

Přílohy

SouborVelikost souboru
rtf Přihláška do výběrového řízení (rtf, 63 KB)