Výběrové řízení č. 10/2019 – ředitel(ka) Technických služeb města Nového Jičína

Starosta města Nový Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucí pracovní pozice

ředitel(ka) příspěvkové organizace Technické služby města Nového Jičína

Druh práce a její charakteristika: řízení a koordinace příspěvkové organice Technické služby města Nového Jičína zejména na úseku veřejně prospěšných činností, služeb a správy majetku zřizovatele. Činnosti zajišťované Technickými službami města Nový Jičín:

 • správa a údržba veřejné zeleně, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví,
 • nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů,
 • provozování pohřebišť a tržišť,
 • správa, údržba, opravy a provozování např. veřejného osvětlení, placených parkovišť, místních komunikací včetně dopravního značení apod.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: pracovní poměr na dobu neurčitou
Platová třída: 12*)
Předpokládaný nástup: 01.08.2019, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Další předpoklady a požadavky:

 •  minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
 • znalost legislativy vztahující se ke koordinované a řízené práci, zejména v oblasti fungování, hospodaření a kontroly příspěvkové organizace,
 • praxe při řízení kolektivu minimálně 5 let,
 • uživatelská znalost práce s PC,
 •  dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, rozhodnost, schopnost řešení problémů, vyjednávání a vedení kolektivu,
 •  řidičské oprávnění skupiny B,
 • výhodou:
  • vzdělání ekonomického nebo technického zaměření,
  • praxe v příspěvkových organizacích, popř. veřejné správě.

Požadované doklady:

 • písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení a titul, místo trvalého pobytu,
  • kontaktní adresa, není-li shodná s místem trvalého pobytu,
  •  telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče,
 • životopis uchazeče včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, včetně časového vymezení praxe vedení kolektivu,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeče, ne starší než 3 měsíců,
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, a to včetně dodatku k diplomu, popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, které jsou nedílnou součástí dokladu o vzdělání,
 • spolu s přihláškou připojí uchazeč(ka) písemnou práci na téma „Představa fungování Technických služeb města Nového Jičína, příspěvková organizace“ (v rozsahu max. 4 stran).

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru. Přizvaní uchazeči budou informování prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 10/19 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 24.05.2019. Další informace podá osobně nebo telefonicky starosta města Nový Jičín Bc. Stanislav Kopecký, tel.: 556 768 225, Ing. Irena Bambuchová, zástupce ředitele TSM Nový Jičín, tel.: 556 764 843, mob.: 731 648 584, popř. personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

 

Bc. Stanislav Kopecký, v. r.
starosta

 

________________________________________________________________________________________________
*) platová třída dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Přílohy

SouborVelikost souboru
rtf Přihláška do výběrového řízení (rtf, 63 KB)