Výběrové řízení

Výběrové řízení č. 01/2023 – vedoucí Odboru kancelář vedení města

Tajemník Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí(ho) Odboru kancelář vedení města

Druh práce:
výkon právních činností v jednotlivých oborech státní správy nebo samosprávy včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech; organizace a koordinace výkonu agend na úseku řízení lidských zdrojů, právním, rady města a zastupitelstva města, komunikace a marketingu, sekretariátu vedení města; odpovědnost za činnost řízeného odboru, koordinace, kontrola a hodnocení podřízených zaměstnanců.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: pracovní poměr na dobu neurčitou
Platová třída: 11*)
Předpokládaný nástup: 01.03.2023, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 •  Uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
  • je státním občanem České republiky nebo cizím státní občan s trvalým pobytem v České republice,
  • ovládá jednací jazyk,
  • je svéprávná,
  • je bezúhonná.
 • Splnění předpokladů plynoucích ze zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. osvědčení a čestné prohlášení. Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 01. 12. 1971.

Další předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo nebo právo a právní věda na právnické fakultě v České republice,
 • znalost legislativy vztahujících se ke koordinované a řízené práci,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, aktivita, schopnost řešení problémů,
 • výhodou:
  • odborná praxe v činnostech zajišťovaných řízenými zaměstnanci,
  • praxe ve vedoucí pozici min. 3 roky,
  • absolvované vzdělávání v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí výše požadovaných činností,
  • řidičské oprávnění skupiny B.

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, o zastávané vedoucí pozici včetně časového rozsahu,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dodatku k diplomu, popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, které jsou nedílnou součástí dokladu o vzdělání,
 • osvědčení (popřípadě kopii žádosti o vydání tohoto osvědčení) a čestné prohlášení o splnění předpokladů dle zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; doložení dokladů dle tohoto bodu se nevztahuje na občany narozené po 01.12.1971.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit, případně pracovní místo neobsadit.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení č. 01/2023 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 10.02.2023. Další informace podá osobně nebo telefonicky vedoucí Odboru kancelář vedení města JUDr. Dagmar Veličková, tel.: 556 768 314, mob.: 735 704 073, nebo personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

Mgr. Josef Solanský, v. r.
tajemník MěÚ

 


Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů