Výběrové řízení č. 05/2021 – vedoucí Odboru správy majetku

Tajemník městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí(ho) Odboru správy majetku

Druh práce: organizace a koordinace výkonu agend Odboru správy majetku; odpovědnost za činnost řízeného odboru, koordinace, kontrola a hodnocení podřízených zaměstnanců.
Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: pracovní poměr na dobu neurčitou
Platová třída: 11*)
Předpokládaný nástup: 01.04.2021, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • Uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
  • je státním občanem České republiky nebo cizím státní občan s trvalým pobytem v České republice,
  • ovládá jednací jazyk,
  • je svéprávná,
  • je bezúhonná.
 • Splnění předpokladů plynoucích ze zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. osvědčení a čestné prohlášení. Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Další předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo bakalářském studijním programu,
 • znalost legislativy vztahujících se ke koordinované a řízené práci, především v oblasti zákona o obcích, zákona o veřejných zakázkách, problematiky majetkových vztahů se zaměřením na závazkové právo (Občanský zákoník) apod.,
 • uživatelské znalosti práce s PC,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, aktivita, koncepční a analytické myšlení, schopnost řešení problémů, vyjednávání a argumentace,
 • řidičské oprávnění skupiny B,
 • výhodou:
  • zaměření oboru ekonomiku, finance, právo, veřejnou správu,
  • odborná praxe min. 3 roky v činnostech zajišťovaných řízenými zaměstnanci v posledních 5 letech,
  • praxe ve vedení kolektivu min. 3 roky,
  • absolvované vzdělávání v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC,
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí výše požadovaných činností.

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  •  jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
  •  státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  •  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  •  telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  •  datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, o zastávané vedoucí pozici včetně časového rozsahu,
  •  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dodatku k diplomu, popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, které jsou nedílnou součástí dokladu o vzdělání,
  •  čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis),
  •  osvědčení (popřípadě kopii žádosti o vydání tohoto osvědčení) a čestné prohlášení o splnění předpokladů dle zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; doložení dokladů dle tohoto bodu se nevztahuje na občany narozené po 01. prosinci 1971.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Organizace si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 05/2021 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 08.03.2021. Další informace podá osobně nebo telefonicky personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

 

Mgr. Josef Solanský, v. r.
tajemník MěÚ

 


Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů