Kontakt
27.7.2023

Pozemek parc. č. st. 92/1  v katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí,  jehož součástí je stavba č. p. 660, rodinný dům, o celkové výměře 240 m², zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Nový Jičín a kat. území Nový Jičín-Dolní Předměstí.

Minimální nabídková kupní cena je stanovena na  3.305.610.

Přílohy