Měšťanský dům č.p. 44

Měšťanský dům č.r. 8-3349
náměstí T. G. Masaryka č.or. 28, č.p. 44
č. parcely 28 st., k.ú. Nový- Jičín – Město

Řadový jednopatrový objekt s půdním pseudopatrem. V jádru renesanční stavba z doby kolem r. 1600 má pozdně barokní tříosé průčelí. Fasáda je v přízemí prolomena dvěma půlkruhovými arkádami podloubí, patra oddělená kordonovou římsou jsou sepnuta vysokým pilastrovým řádem v rytmu 1:2:2:1.
Kompozitní hlavice nesou kladí profilované korunní římsy. Okna v profilovaných šambránách s podokenními římsami jsou v prvním patře doplněna zprohýbanými nadokenními římsami. Poměrně bohatý jemný štukový dekor vyplňuje suprafenestry, parapetní zazdívky ve 2. patře a kladí (páskové motivy, palmety apod.). Podloubí domu je klenuto valenou klenbou prostoupenou trojúhelnými výsečemi, jedno pole se styčnými lunetami. Ve dvoutraktové dispozici přízemí se uplatňují zejména valené klenby s výsečemi. Klenba druhotně předěleného mázhausu má při podloubí charakter neckové klenby s koutovými výsečemi. Její líc je opatřen hřebínky a příčnými hřebínky. První patro a část prostor přízemí jsou plochostropé. Renesanční objekt z doby kolem r. 1600 byl postaven na starších základech s gotickými sklepy. Pozdně barokní přestavbu po požáru r. 1768 dokumentuje zejména hodnotná fasáda. Pozdější stavební zásahy dílčího charakteru. V letech 1976-78 proběhla celková rekonstrukce objektu.

3349

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.