Měšťanský dům č.p. 34

Měšťanský dům č.r. 3345
náměstí T. G. Masaryka č.or. 22, č.p. 34
(Kostelní č.or. 30, č.p. 34)
č. parcely 99 st., k.ú. Nový Jičín – Město

V jádru renesanční jednopatrový dům ukončuje zástavbu na severovýchodní straně náměstí. Jeho klasicistně upravené tříosé průčelí se v přízemí otevírá dvěma oblouky podloubí, nesenými římsami hranolových pilířů. Průčelí je horizontálně členěno dvěma kordonovými římsami. Volutový štít je ukončen nízkým trojúhelným tympanonem. Okna prvého patra v profilovaným šambránách s ušima jsou doplněna průběžnou podokenní římsou, obdélnými parapety a jemnými štukovými suprafenestrami ukončenými lehce zvlněnými římsami. Dvouosý štít člení tři pilastry nesené volutovými konzolkami se schematizovanými píšťalami. Jejich stylizované kompozitní hlavice nesou zalamované římsové kladí, které podpírá tympanon s kruhovým medailonem s písmeny „IHS“. Dvě okna štítu v šambránách s ušima a jemným štukovým dekorem v nadpraží. Štít vrcholí piniovými šiškami. Boční průčelí je hladké, členěné pouze okny, v prvním patře jsou založeny tři z cihel vyklenuté prapouchy (nad Škodovou ulicí). Portál na dvorek z boční ulice má překlad s uchy datovaný letopočtem 1779. Závěrový klenák nese iniciály „LR“, ohradní zeď se dvojím obnaženým pravoúhlým pískovcovým ostěním. Podloubí je klenuto valeně se styčnými a obkročnými výsečemi. Přízemí hloubkového dvoutraktu je zaklenuto neckovou klenbou s koutovými a postranními výsečemi (někdejší síň), valenými klenbami, místy s výsečemi, a plackami. Místnosti patra jsou plochostropé. V interiérech se zachovala část hodnotných architektonických článků a doplňků interiéru (gotizující pravoúhlý portálek v polopatře, barokní kuželkové zábradlí apod.).
Renesanční objekt z poslední třetiny 16. století byl upravován barokně (1. polovina 18. století) a koncem 70. let 18. století. Dílčí zásahy r. 1929 a v poslední třetině 20. století.

Na severovýchodním konci parcely stojí jednopatrový objekt (Kostelní č.or. 30, č.p. 34), jeho tříosá fasáda je členěna soklem, kordonovou a profilovanou korunní římsou, okna jsou opatřena plochými šambránami. Dům (r. 1833 již zděný) je nyní druhotně přístupný ze Škodovy ulice přes dvorek.

3345

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.