Odpadové hospodářství – autovraky


ZP-odpadove-hospodarstvi-autovrakyEkologická likvidace autovraků

Ekologická likvidace autovraků a trvalé vyřazení vozidla z provozu

Ekologická likvidace autovraků se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a souvisejících právních předpisů, který definuje vybraný autovrak. Vybraným autovrakem jsou vozidla kategorie M1 osobní a N1 dodávkové a malé nákladní do celkové hmotnosti 3 500 kg. Ostatními autovraky jsou motorová vozidla např. motorky, nákladní vozidla, apod.

Poslední vlastník je povinen výše citované autovraky předat k ekologické likvidaci pouze oprávněné osobě, která vlastní souhlas k provozu zařízení pro tuto činnost. V případě, že poslední vlastník předá autovrak jiné než oprávněné osobě – vystavuje se sankci ve výši až 20. 000,- Kč.

Ekologická likvidace a trvalé vyřazení vybraného vozidla kategorie M1 osobní a N1 dodávkové a malé nákladní do celkového hmotnosti 3 500 kg: dle zákona o odpadech jsou sběr a likvidaci povinni zajistit výrobci a dovozci těchto automobilů na vlastní náklady a pro tuto činnost uzavřít smlouvy s osobami oprávněnými ke sběru a likvidaci autovraků. Na základě takto uzavřené smlouvy je povinna oprávněná osoba převzít vozidlo bezúplatně a rovněž bezúplatně vystavit potvrzení o převzetí. Výše uvedené se vztahuje pouze na kompletní autovraky. Na základě takto předaného vozidla oprávněné osobě obdrží poslední vlastník potvrzení o převzetí autovraku k ekologické likvidaci, se kterým lze vozidlo trvale vyřadit z provozu na dopravním úřadu.

Ekologická likvidace a trvalé vyřazení ostatních motorových vozidel: ekologická likvidace ostatních vozidel probíhá podobně jako v předešlém odstavci. S tím rozdílem, že tyto vozidla nemá povinnost oprávněná osoba odebírat zdarma. Zde záleží na dohodě předávajícího a oprávněné osoby, a to s ohledem na kategorii vozidla a jeho kompletnosti.


Metodická pomoc

Zákaz výkupu částí autovraků více na

http://www.mzp.cz/cz/zakaz_vykupu_casti_autovraku