Regulační plán MPR Nový Jičín

Odbor územního plánovaní a stavebního řádu Městského úřadu Nový Jičín pořizuje podrobnější územně plánovací dokumentaci historického centra města – Městskou památkovou rezervaci (MPR). Regulační plán MPR bude sloužit jako nástroj zvyšování a zachování kvality prostředí MPR. Současná územně plánovací dokumentace je zastaralá (z r. 1995) a neodpovídá současným platným předpisům a požadavkům na rozvoj území.

Na zpracování regulačního plánu MPR město žádá o dotaci z IROP, kde je možnost spolufinacování projektu až ve výši 90% z celkových uznatelných nákladů projektu.

Předpokládané náklady: 785 tis. Kč

Termín realizace: Realizace už probíhá a předpokládaný konec je max. do 30. 6. 2019.

Projektant zhotovil návrh regulačního plánu pro společné jednání s dotčenými orgány. Dokumentace je k nahlédnutí zde:

http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/mestsky-urad/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu/aktualne-porizovane-uzemne-planovaci-dokumentace/