Regulační plán MPR Nový Jičín

Odbor územního plánovaní a stavebního řádu Městského úřadu Nový Jičín pořizuje podrobnější územně plánovací dokumentaci historického centra města – Městskou památkovou rezervaci (MPR). Regulační plán MPR bude sloužit jako nástroj zvyšování a zachování kvality prostředí MPR. Současná územně plánovací dokumentace je zastaralá (z r. 1995) a neodpovídá současným platným předpisům a požadavkům na rozvoj území.

Na zpracování regulačního plánu MPR město žádá o dotaci z IROP, kde je možnost spolufinacování projektu až ve výši 90% z celkových uznatelných nákladů projektu.
Předpokládané náklady: 785 tis. Kč
Termín realizace: Realizace už probíhá a předpokládaný konec je max. do 30. 6. 2019.