Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů v Žilině Za Školou

Město řeší dopravní napojení a realizaci dopravní obsluhy lokality Za Školou, určené pro zástavbu 24 rodinných domů. Předmětem investiční akce je novostavba místní komunikace zahrnující rovněž chodníková tělesa, zpevněné plochy, vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci, rozvody NN, zatrubnění příkopy a veřejné osvětlení.
V současné době jsou již provedeny všechny inženýrské sítě – dešťová a splašková kanalizace, vodovodní řad, veřejné osvětlení a rozvody NN. Jsou provedeny podkladní vrstvy pod komunikací. Nyní se provádí podkladní vrstvy pod chodníková tělesa, osazují se obruby a začínají se dláždit chodníková tělesa. Tato investiční akce vyjde město na bezmála 30 mil.Kč s DPH.

Zástavba pro rodinné domy v Žilině Za Školou Zástavba pro rodinné domy v Žilině Za Školou Zástavba pro rodinné domy v Žilině Za Školou Zástavba pro rodinné domy v Žilině Za Školou Zástavba pro rodinné domy v Žilině Za Školou Zástavba pro rodinné domy v Žilině Za Školou